Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hjärtinfarkter 1990–2013 – Myocardial infarctions in Sweden 1990–2013

Rapporten presenterar statistik om hjärtinfarkter år 1990–2013. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt de senaste åren. Risken att drabbas av en hjärtinfarkt skiljer sig åt beroende på kön, ålder och utbildningsnivå.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Den här rapporten omfattar samtliga kända fall av akut hjärtinfarkt under åren 1990–2013. Uppgifterna är hämtade från patientregistret för sluten vård och dödsorsaksregistret, där uppgifterna från år 2013 avseende sjukhusvård för infarkt fortfarande är något preliminära. För att en person ska ingå i statistiken krävs att ett giltigt personnummer har noterats i minst ett av registren och att akut hjärtinfarkt är registrerad som diagnos.

Drygt 30 300 personer drabbades av en akut hjärtinfarkt 2012 och de preliminära siffrorna för 2013 visar på en nedgång till strax under 28 000 personer. Antalet attacker uppgår år 2013 till cirka 29 400. Av dem som drabbades av en akut hjärtinfarkt 2013 hade knappt 9 200 personer avlidit före utgången av år 2013, varav 7 600 med akut hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande dödsorsak. För 6 200 personer var hjärtinfarkten angiven som underliggande dödsorsak.

Hjärtinfarkt är, både när det gäller incidens och mortalitet, starkt köns- och åldersrelaterad. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt nästan dubbelt så stor som för kvinnor. Incidensen och även mortaliteten är olika hög inom olika utbildningsnivåer. Antalet personer som drabbas av en akut hjärtinfarkt sjunker med högre utbildning. Incidensen var 2013 drygt 40 procent lägre bland män, 45–74 år, med eftergymnasial utbildning jämfört med män med grundskola som högsta utbildning. Bland kvinnorna var incidensen knappt 60 procent lägre.

Under år 2013 dog 118 män och 90 kvinnor per 100 000 män respektive kvinnor i åldrarna 20 och över, med en diagnos för akut hjärtinfarkt. Det är en minskning på mellan åtta och nio procent jämfört med föregående år. Den åldersstandardiserade dödligheten i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare har under den senaste 10-årsperioden sjunkit med 41 procent.

De preliminära siffrorna för år 2013 visar att det inträffade 482 fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 män och 313 fall per 100 000 kvinnor i åldrarna 20 år och äldre. Det är en minskning med 9 respektive 10 procent jämfört med året innan. Mellan år 2001, då de nya diagnoskriterierna infördes, och 2013 har den åldersstandardiserade incidensen minskat med 40 procent bland männen och 38 procent bland kvinnorna.

Även förstagångsinsjuknandet har minskat kraftigt under perioden. De preliminära siffrorna för 2013 visar att förstagångsincidensen har minskat med 30 procent för män och 37 procent för kvinnor sedan år 2001.
Letaliteten, dödligheten bland dem som drabbas av infarkt, har sjunkit kraftigt under den tid som denna statistik har funnits. År 1990 avled drygt 42 procent av männen och 46 procent av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkt. År 2000 var motsvarande värden 35 respektive 38 procent.

Letaliteten för år 2001 hamnade på en ny och lägre nivå, förmodligen delvis som en följd av de nya diagnoskriterierna. Letaliteten låg då på 32 respektive 35 procent för män och kvinnor. De preliminära siffrorna för 2013 visar att andelen som dör inom 28 dagar efter en hjärtinfarkt, var 26 procent för männen och 30 procent för kvinnorna. De högre letalitetstalen för kvinnorna beror på den större andelen äldre bland dessa. Efter åldersjustering får männen genomgående en högre letalitet än kvinnorna.

Bland dem som sjukhusvårdades har letaliteten sjunkit till en märkbart låg nivå för år 2013. Andelen som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård för akut hjärtinfarkt är nu nere på 12 procent för män och kvinnor totalt. Detta är mer än en halvering jämfört med åren i början på 1990-talet.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-13
Format: PDF
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr