Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Effekter av föräldrastöd – redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gett Örebro universitet i uppdrag att göra en nationell jämförelsestudie av föräldrastödsprogram. Den beskriver vilket vetenskapligt stöd det finns för fyra riktade föräldrastödsprogram i Sverige. Studien visar att de har effekt på kort sikt och upp till två år.

Sammanfattning

Föräldrastöd kan effektivt minska barns och ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har mer omfattande problem hemma. Det visar resultaten från en nationell jämförelsestudie av föräldrastödsprogrammen Cope, Komet, Connect och De otroliga åren samt en självhjälpsbok om föräldrastöd som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen. Studien har genomförts som en effektutvärdering av insatser inom socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri för föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Den avser riktat eller indikerat föräldrastöd, det vill säga föräldrastöd som riktas till föräldrar som har problem i föräldraskapet eller som ingår i en grupp där risken för sådana problem är stor.

När det gäller föräldrastödsprogrammen visar resultaten att barnens beteendeproblem minskar och föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap. De föräldrar som deltog i programmen var mindre stressade, hade färre depressiva symptom och mindre negativa reaktioner på barnens beteende än föräldrar som inte deltog. Förbättringarna skedde främst under de första fyra till fem månaderna efter att programmen påbörjats, men kvarstod både ett och två år senare. Förbättringarna gällde alla de fyra studerade programmen, trots att de har olika teoretiska utgångspunkter. Förbättringarna var också desamma oavsett om programmen getts inom socialtjänst, skola eller barn- och ungdomspsykiatri.

Även självhjälpsboken förändrade på ett positivt sätt föräldraskapet, men effekterna var mindre än för föräldrastödsprogrammen när det gällde att minska barnens beteendeproblem och föräldrarnas användning av hårda uppfostringsmetoder.

En hälsoekonomisk analys visar att föräldrastöd också minskar barnens beteendeproblem till måttliga kostnader. För en generellt minskad problemnivå bland de barn vars föräldrar deltog i föräldrastödsprogram var självhjälpsboken och Komet de mest kostnadseffektiva insatserna. Cope var den mest kostnadseffektiva insatsen för att minska antalet kliniska fall, det vill säga de svårare beteendeproblem bland barnen som annars troligen skulle ha lett till behov av vård och omsorg.

Den nationella jämförelsestudien är en av de mest omfattande utvärderingar som hittills genomförts av föräldrastöd. Sammantaget visar resultaten att föräldrastödsprogram kan ha en viktig plats bland de riktade stödinsatser som socialtjänsten och hälso- och sjukvården erbjuder barn och föräldrar för att minska risker för svårare psykisk ohälsa hos barn. Även en självhjälpsbok kan ingå bland dessa insatser när barnens problem inte är alltför omfattande och föräldrarna inte använder hårda uppfostringsmetoder. Som en del av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens vanliga arbete omfattas det riktade föräldrastödet av samma krav på bland annat behovsbedömning och barns delaktighet som vid andra insatser inom vården och omsorgen. 

Trots de positiva resultaten visar jämförelsestudien att nästan vart tionde barn med beteendeproblem inte fick hjälp genom att deras föräldrar deltog i föräldrastödsprogram. Det understryker att socialtjänsten och hälso- och sjukvården också behöver följa upp resultaten av föräldrastödet och vara beredd att tillgodose barnens på andra sätt om det behövs. För de barn som får hjälp genom föräldrastöd till deras föräldrar är det viktigt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården också utreder vilket ytterligare stöd som barnen kan behöva när beteendeproblemen minskar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-11-12
ISBN: 978-91-7555-236-1
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09