Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd

Det här kunskapsstödet riktar sig till verksamheter som erbjuder insatser till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Varje verksamhet behöver uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd samt kunna utforma och följa upp tidiga stödinsatser.

Vid problem att beställa publikation

För att beställa publikationer behöver din webbläsare tillåta popup-fönster.

Du kan även beställa via vår publikationsservice: publikationsservice@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 38 80.

Sammanfattning

Socialstyrelsens bedömning

Gemensam kunskapsbas om vad adhd innebär

För att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med adhd, eller med problem som kan tyda på adhd, behöver personal inom de verksamheter som möter dessa personer ha en gemensam kunskapsbas.

Att uppmärksamma och känna igen adhd

Varje verksamhet som möter barn, ungdomar och vuxna behöver uppmärk-samma och känna igen problem som kan tyda på adhd samt kunna utforma och följa upp tidiga stödinsatser. Om det vid utvärderingen av stödet och anpassningen i närmiljön visar sig att personen fortfarande har svårt att fungera bör personen hänvisas till en diagnostisk utredning. Men en diagnos får inte vara ett villkor för att ge stödinsatser.

Utredning som klarlägger diagnos

En utredning som klarlägger diagnos kan vara motiverad om koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet skapar allvarliga problem som inte avhjälpts trots vidtagna åtgärder. För en utredning med frågeställning om adhd behövs läkare med barnpsykiatrisk respektive vuxenpsykiatrisk kompetens och psykolog med adekvat kompetens. Ofta behövs en kompletterande bedömning av personal med andra kompetenser. Utredningens samlade bedömning ligger sedan till grund för planeringen av stöd- och behandlingsinsatser.

En utredning vid misstanke om adhd bör innehålla en bedömning av

 • aktuella och tidigare problem för att fastställa om barnet, ungdomen eller den vuxne har symtom som är förenliga med vedertagna kriterier för diagnosen adhd
 • om det finns en annan diagnos eller ett annat tillstånd som bättre förklarar symtomen (differentialdiagnos)
 • om det finns andra betydelsefulla problem eller symtom som kräver specifik behandling
 • funktionsförmågan inom olika områden, det vill säga hur barnet, ungdomen eller den vuxne faktiskt fungerar i olika vardagssituationer, som underlag för planering av stöd
 • personens kognitiva eller intellektuella förutsättningar för att skapa förståelse för svårigheterna och utformningen av stödet, till exempel hjälp i skolan eller anpassning av arbetsplatsen
 • om det finns bakomliggande medicinska orsaksfaktorer till symtomen
 • risk- och skyddsfaktorer för att utforma stöd och bedöma prognos.  

Återföring av utredningsresultatet

Efter utredning av ett barn bör resultatet återföras till barnets föräldrar och barnet självt, med anpassning till barnets utvecklingsnivå, samt till förskole- och skolpersonal med föräldrarnas medgivande. När det gäller vuxna bör utredningsresultatet återföras till den vuxne och dennes närstående om den vuxne så önskar. Återföringen ska även ge en grund för åtgärdsplanering.

Stödinsatser

Behandling och stöd för personer med adhd bör ha multimodal inriktning, det vill säga bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser och vid behov även läkemedelsbehandling.

Barn och ungdomar

När det gäller barn och ungdomar bör stödet framför allt ges i barnets vardagsmiljöer till familj, förskola och skola. Stödinsatserna kan se olika ut och de behöver ges under lång tid och individualiseras efter den enskilda familjens behov. Föräldrar och barnet självt har rätt att vara delaktiga i planering och utformning av stödinsatserna.

Nedan nämns de stödinsatser som främst kan vara aktuella.

Specialiststöd och behandling

Specialiststödet ges i regel av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) men även barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUM) har i vissa landsting ansvar för detta. Följande insatser bör erbjudas:

 • psykopedagogik i form av utbildning till föräldrar, barnet självt, förskole- och skolpersonal samt till andra familjemedlemmar
 • tillgång till relevant informationsmaterial för föräldrar, andra närstående och barnet självt
 • föräldraträning efter behov
 • kognitivt stöd inklusive hjälpmedel
 • behandlingsinsatser till barnet eller den unge vid behov
 • behandling av tillkommande svårigheter
 • en fast vårdkontakt
 • en skriftlig vårdplan och uppföljning.

Stöd i förskola och skola

Det är viktigt att barnet i förskola och skola möter förståelse och får ett adekvat bemötande samt relevant stöd.

Socialt stöd

Familjer som har barn med adhd har ofta behov av stöd från kommunens socialtjänst. Det kan vara:

 • förebyggande insatser
 • insatser som underlättar vardagslivet
 • insatser direkt till barnen
 • insatser till barn som inte kan bo hemma.  

Vuxna

När det gäller vuxna bör stödinsatserna ges utifrån en helhetssyn på personens livssituation. De bör vara långsiktiga samt fokusera på de vardagsmiljöer personen vistas i. Behoven kan se olika ut och variera över tid. Den vuxne bör vara delaktig i planeringen och i att utforma stödinsatserna. För att stödinsatserna ska bli effektiva krävs samverkan mellan olika aktörer.

Nedan nämns de stödinsatser som främst kan vara aktuella.

Specialiststöd och behandling

Specialiststödet ges i regel vid allmänpsykiatrins öppenvårdsmottagningar men det finns även mer specialiserade enheter. Följande insatser bör främst erbjudas:

 • psykopedagogik i form av utbildning om diagnosen till den vuxna själv och dennes närstående
 • tillgång till relevant informationsmaterial för personen själv och närstående
 • psykologisk behandling baserad på KBT
 • kognitivt stöd inklusive hjälpmedel
 • behandling av tillkommande svårigheter
 • en fast vårdkontakt
 • en skriftlig vårdplan och uppföljning.

Socialt stöd

Vuxna med adhd kan i vissa livssituationer behöva insatser från kommunens socialtjänst för att få vardagen att fungera. Det kan vara:

 • stöd i hemmet, till exempel boendestödjare
 • ekonomiskt bistånd och budgetrådgivning
 • arbetsförberedande insatser
 • personligt stöd i form av kontaktperson, case manager eller personligt ombud (PO)
 • stöd och behandling vid missbruk eller beroende
 • stöd i arbetslivet.

Uppföljning

En uppföljning av olika stödinsatser bör göras tillsammans med den som berörs. Effekter på symtom och funktion, livskvalitet och relationer för personer med adhd och deras närstående bör utvärderas. Vid läkemedelsbehandling behöver dess effekt och säkerhet följas upp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-42
ISBN: 978-91-7555-229-3
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr