Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen?

I denna studie har man undersökt hur amningsfrekvensen mellan mödrar i olika inkomst- ålders- och utbildningsgrupper skiljer sig åt. Man har också tittat på hur länge barn ammas beroende på bland annat härkomst och förlossningssätt.

Sammanfattning

Bakgrund - syfte

Andel mödrar som ammar sina barn har minskat sedan 2005. Minskningen gäller särskilt barn vid 6 månaders ålder. Denna studie har till syfte att få kunskap om hur amningsfrekvensen mellan olika inkomst- ålders- och utbildningsskikt skiljer sig åt. Har härkomst, paritet, och förlossningssätt betydelse för initiering och duration av amning och ser utvecklingen olika ut i dessa grupper över de senaste tio åren?

Metod

Till denna registerstudie har uppgifter från flera datakällor hämtats. Populationerna med tillhörande barnhälsovårdsdata har hämtats från kvalitetsregis-tersystemen Basta (Uppsala län) och BHV-system (Örebro län). Andra data är hämtade från Medicinska födelseregistret (MFR), registret över totalbefolkningen (RTB), inkomst- och taxeringsregistret (IoT) samt registret över befolkningens utbildning (UREG). Data som behandlar uppgifter om föräld-rarna har länkats till varje barn via personnummer i Flergenerationsregistret. Statistiska centralbyrån (SCB) har ersatt barnets och föräldrarnas person-nummer med löpnummer för att förhindra integritetsintrång. I analysen har logistiska regressionsmodeller i statistikprogrammet SPSS använts.

Urval

Den beskrivande statistiken baseras på barn födda 1986–2010 (165 577 barn). Den analys som beskriver skillnader i amningsfrekvens mellan olika grupper av mödrar och om förändringen i amningsfrekvens över tid skiljer sig mellan olika grupper begränsar till barn födda 2004–2010 (51 415 barn).

Resultat

Amningsfrekvensen har minskat över tid och i olika grad vid olika mätpunkter (barnets ålder). På gruppnivå finns skillnader vad gäller om och hur länge mödrar ammar. Inga större skillnader föreligger dock när amningsfrekvensen jämförs mellan de olika grupperna över tid.

Konklusion

Resultatet från denna studie visar att amningen har minskat i alla samhälls-grupper av mödrar/barn. Skillnaderna mellan de olika grupperna pekar snarare på en minskning än en ökning av amningsfrekvensen. Den här studien kan alltså inte enstämmigt peka ut riskgrupper där amningen minskat över tid mer än i andra grupper. Det finns alltså skäl att stärka de amningsstödjande åtgärderna till alla nyblivna mödrar samtidigt som sårbara grupper fortsättningsvis bör få utökat stöd.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-24
Format: POD
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 30 00