Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. De kan vara isolerade för att de inte har ett nätverk i Sverige eller saknar kunskap i det svenska språket och om samhället. Syftet är att höja kompetensen och medvetenheten hos personalen för att kvinnornas behov av hjälp och stöd ska kunna tillgodoses.

Sammanfattning

Flera svenska studier har visat att kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för våld i större omfattning än kvinnor som har minst en förälder som är född i Sverige. Detta kan bero på att dessa kvinnor oftare har lägre utbildning, befinner sig i en utsatt ekonomisk situation och oftare är isolerade vilket är riskfaktorer för att utsättas för våld.

Det finns även andra faktorer som gör att kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt utsatta och sårbara. Det kan handla om språksvårigheter, okunskap om de rättigheter de har på grund av dålig kännedom om det svenska samhället, starkt beroende av våldsutövaren och begränsat socialt nätverk. Samtidigt är det viktigt att påpeka att våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund är en mycket heterogen grupp med olika sociala bakgrunder. Många av sina erfarenheter delar de med våldsutsatta kvinnor i allmänhet medan andra aspekter av utsattheten är specifikt kopplade till deras bakgrund. En del har bara varit i Sverige under en kortare period och andra är födda här.

Kvinnor med utländsk bakgrund utsätts, liksom kvinnor generellt, främst för våld i parrelationer. Våld i nära relationer ter sig ofta som kombinationer av olika handlingar. Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen också ha psykiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Etnisk diskriminering är en annan faktor som kan göra utländska kvinnor särskilt utsatta. Det kan drabba en våldsutsatt kvinna när hon söker hjälp för sin våldsutsatthet. Det kan exempelvis handla om att våldet förklaras i termer av kultur till skillnad från om förövaren tillhör den inhemska kulturella eller etniska majoritetsgruppen. När detta sker finns det en risk att kvinnan blir sedd i första hand som en representant för en kultur och i andra hand som individ. Studier visar att våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund ofta får felaktig information från våldsutövaren. Det var vanligt med hot t.ex. om att hon skulle bli utvisad om hon lämnade honom eller att hennes barn skulle tas ifrån henne. Kvinnornas isolering blir ofta stor om de har varit i Sverige en kortare tid och inte har ett nätverk här. Språksvårigheter bidrar till isoleringen och känslan av utanförskap kan vara svår för kvinnan att hantera.

Liksom våldsutsatta kvinnor i allmänhet behöver kvinnor med utländsk bakgrund som utsätts för våld möjlighet till återhämtning och ibland skydd från mannen som utsätter henne för våldet. Kvinnorna kan även ha ett behov av ett emotionellt stöd och hjälp att bearbeta händelser och hitta en väg framåt. Kvinnor som inte är vana att leva ett självständigt liv eller som är nya i landet kan behöva hjälp med praktiska göromål när de har lämnat sin partner och ska skapa ett eget liv.

Ett gott och kunnigt bemötande är en förutsättning för att en våldsutsatt kvinna ska kunna ta emot samhällets stöd och hjälp. Om kvinnan har begränsade språkkunskaper och begränsad kännedom om det svenska samhället kan det ställas särskilda krav på lyhördhet och flexibilitet från personalens sida för att samtalet ska fungera. Ibland krävs det tolk för att kvinnan ska kunna uttrycka sig och beskriva sin situation.

För att kunna hjälpa en våldsutsatt kvinna och få slut på våldet är det första steget att få vetskap om våldet så att kvinnan får den hjälp och stöd som hon har rätt till och behöver.

Många våldsutsatta kan ha svårt att berätta om våldet på eget initiativ på grund av rädsla som är kopplad till hot samt känslor av skuld och skam. Det är därför viktigt att personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som möter våldsutsatta kvinnor har kunskap om och förmåga att se tecken på våld. Att ställa frågor om våld är ett sätt att upptäcka våldet så att det kan uppmärksammas även om kvinnan inte själv har valt att aktivt söka hjälp.

Kvinnor med utländsk bakgrund som är utsatta för våld kan behöva ha kontakt med och få insatser från flera olika aktörer. De kan behöva stöd och hjälp från socialtjänsten, vård eller behandling från hälso- och sjukvården samt kontakt med rättsväsendet om de har gjort en polisanmälan. I utbildningsmaterialet ägnas ett avsnitt åt socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens ansvar.

Ideella organisationer, såsom kvinno- och brottsofferjourer, kan många gånger vara ett värdefullt komplement till myndigheterna. Samverkan mellan olika aktörer är därför av stor betydelse.

Syftet med detta utbildningsmaterial är att höja kompetensen och medvetenheten hos olika personalgrupper för att kvinnornas behov av stöd på ett bättre sätt ska kunna tillgodoses.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-7
ISBN: 978-91-7555-135-7
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Olga Gislén
075-247 32 19