Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Denna rapport ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten innehåller resultat för 37 indikatorer och 14 bakgrundsmått på kommunnivå. Skillnaderna mellan olika kommuner och landsting är ofta mycket stora.

Bilagor

Bilaga 1 Kommunresultat

Bilaga 2 Beskrivning av indikatorer

Bilaga 3 Kompletterande resultat

Sammanfattning

För fjärde gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. I rapporten ges en bred bild av vården och omsorgen om äldre och den belyser områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser.

Sammanhållen vård och omsorg är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre och därför har detta avsnitt i årets rapport med tillhörande indikatorer fått bilda ett eget kapitel. Utmaningen för kommuner och landsting är. att tillsammans och var och en för sig, bidra till vård och omsorg utifrån en helhetssyn och med hög kvalitet. Utmärkande för kommuner och landsting/regioner som har lyckats bra i sin samverkan är bland annat tydlig en ansvarsfördelning mellan huvudmännen samt etablerade samverkansforum på både strategisk och på operativ nivå.

Nya indikatorer har tillkommit och vissa indikatorer har förändrats sedan föregående rapport. Nytt i årets rapport är också ett kort avsnitt om äldres hälsa för att ge en översiktlig beskrivning av hela gruppen äldre.

Kort om årets resultat

  • Det är stora skillnader i kommunernas resultat för merpartern av årets indikatorer.De äldres självskattade hälsa påverkar deras omdöme om äldreomsorgen.
  • Förskrivningen av läkemedel är fortsatt hög bland de äldre. 18,5 procent av de äldre har tio eller fler läkemedel och 13,3 procent har minst ett läkemedel som bör undvikas.
  • Vården i livets slutskede har förbättrats jämfört med tidigare år, bland annat genomförs fler smärtskattningar och brytpunktssamtal.
  • Av alla inläggningar på sjukhus för personer över 65 år återinskrivs cirka 20 procent, och oftast inom 10 dagar efter utskrivning från sjukhus.
  • I den äldre befolkningen fortsätter antalet fallskador att öka över tid och är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Generellt har de förebyggande åtgärderna för att minska antalet fallolyckor förbättrats.
  • Kvinnor upplever i mindre utsträckning än män att de har en god funktionsförmåga 12 månader efter insjuknande i stroke.
  • Resultatet visar att det inte finns några stora skillnader i de äldres upplevda kvalitet mellan offentliga och enskilda utförare. De enskilda utförarna är bättre på att informera i förväg om förändringar samt möjliggöra för den äldre att påverka tiderna när hjälpen ska utföras.
  • De äldre ger generellt sett bättre omdömen om äldreomsorgen jämfört med förra året. Dock har resultaten försämrats när det gäller möjligheten att komma ut och upplevelsen av utomhusmiljön i särskilt
    boende.

De stora skillnader som finns i resultat mellan kommunerna behöver analyseras utifrån lokal och regional kunskap om verksamheten. Kommunerna och länen kan också lära sig mycket av att jämföra sig med varandra, framför allt inom områden med mycket stora variationer.

I rapporten presenteras resultatet för 37 indikatorer som belyser kvalitet, hälsa och effektivitet utifrån olika perspektiv och områden.

I årets rapport redovisas även 15 strukturella bakgrundsmått utan några jämförelser mellan kommunerna. De handlar bland annat om kommunens
kostnader, omfattningen av kommunens insatser och de äldres allmänna hälsotillstånd och psykiska välbefinnande. Dessa mått kan framför allt fungera som stöd vid fortsatta lokala analyser av resultatet. Tanken är att
indikatorerna ska ge en så allsidig bild som möjligt av den vård och omsorg äldre får.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-1-3
Format: PDF
Antal sidor: 132
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr