Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dödsorsaker 2012 – Causes of Death 2012

I rapporten beskrivs dödsorsaker för 2012 samt utvecklingen över tid. Förra året avled 91 990 personer i Sverige och den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar.

Korrigerad: 2015-02-17, Tabell 12 “Döda 2012 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för  dödsorsaksangivelser” sida 254-256.

Tabell 12

Sammanfattning

År 2012 avled 91 990 personer i Sverige, varav 47 672 kvinnor och 44 318 män. Detta är en ökning i absoluta tal med 2,3 procent jämfört med 2011. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver. Totalt avled 999 av 100 000 kvinnor och 934 av 100 000 män. Jämfört med 2011 innebär detta en ökning med 2,2 procent för kvinnorna och med 0,8 procent för männen.

Sedan slutet av 1980-talet har dödligheten för de flesta dödsorsaksgrupper minskat, både för kvinnor och för män. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar som var underliggande dödsorsak för 38 procent av kvinnorna och för 37 procent av männen. För hjärt- och kärlsjukdomar har dödstalen sjunkit kontinuerligt under perioden 1987–2012, från 128 av 100 000 kvinnor i åldrarna 15–74 år 1987 till 49 år 2012. För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 352 till 113 per 100 000 män.

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken och svarar för 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och för 27 procent bland männen. Bland tumörerna har lungcancer sedan några år gått om bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken för kvinnor. Den stadigt ökande dödligheten i lungcancer sedan slutet av 1980-talet ser dock ut att ha stannat av under de senaste fem åren.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland männen. Dödligheten totalt har sjunkit sedan i början av 2000-talet och den har även sjunkit något i åldersgruppen 15–74. Dödligheten i magsäckscancer har minskat kraftigt och har halverats för både kvinnor och män mellan 1987 och 2012.

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat kraftigt under perioden och ligger nu fyra gånger högre än 1987 för både kvinnor och män.

Även den åtgärdbara dödligheten har gått ned från slutet av 1980-talet till 2012. Av alla dödsfall i åldrarna 1–79 år räknades år 2012 20 procent som ”åtgärdbara”, varav 9,2 procent enligt listan över sjukvårdsindikatorer och 10,6 procent enligt listan över hälsopolitiska indikatorer. Både kvinnornas och männens dödstal för sjukvårdsindikatorer har halverats sedan slutet av 1980-talet. Därefter följer hälsopolitiska indikatorer för män. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer. Ökningen verkar dock ha avstannat under de senaste åren.

Omfattning och bearbetning

Statistiken omfattar samtliga döda under 2012 som vid dödsfallet var folk-bokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Trots påminnelser till ansvarig läkare saknas dödsorsaksintyg för 1,3 procent av dödsfallen. Dessa finns dock med i dödsorsaksregistret men utan medicinsk information.

Från och med 1997 kodas och klassificeras dödsorsakerna enligt den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10), inklusive de uppdateringar som beslutats av Världshälsoorganisationen (WHO).

Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken kan variera beroende på bland annat hur dödsorsaken fastställts och hur noggrant läkaren rapporterat diagnoserna till Socialstyrelsen. Det bör noteras att trender över tid inte enbart påverkas av förändringar i dödsorsaksmönstret utan också av omständigheter som nya diagnosmetoder och ändrade sjukdomsbegrepp, förändringar i klassifikationssystemet och andra ändringar i den statistiska bearbetningen.

En separat metodrapport som innehåller historik, produktionsmetoder och statistikens tillförlitlighet finns på Socialstyrelsens webbplats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-8-6
ISBN: 978-91-7555-090-9
Format: POD
Antal sidor: 275
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 170 kr