Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 – Resultat och metod

I rapporten redovisas resultaten för 81 indikatorer på nationell nivå och för vissa indikatorer även på länsnivå. Resultat redovisas också utifrån kommunal och enskild regiform för insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.

Sammanfattning

Denna rapport redovisar öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enheters stöd till personer med funktionsnedsättning för 2013. Både kommunala och enskilda utförare finns med. Totalt redovisas 81 indikatorer, där det är möjligt görs jämförelser med tidigare års resultat.

Viktiga resultat på kommunnivå:

 • Tillgängligheten till socialtjänstens stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning har försämrats sedan 2011. Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet har minskat från 51 procent till 44 procent. Andelen kommuner som inventerat målgruppens behov tillsammans med landstinget har minskat från 46 procent till 42 procent. Färre riktade informationssatsningar görs också till målgruppen.
 • 62 procent av kommunerna och stadsdelarna har en rutin för att erbjuda personer med funktionsnedsättning en individuell plan enligt LSS. Resultatet har förbättrats något sedan 2012.
 • Endast 12 procent av kommunerna och stadsdelarna har aktuella överenskommelser om samverkan för personer med LSS-insatser med Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan.
 • 15 procent av kommunerna och stadsdelarna följer upp samtliga
  beslut om bostad med särskild service för vuxna. År 2012 var motsvarande andel 11 procent. Inom daglig verksamhet har andelen kommuner och stadsdelar som följer upp samtliga beslut ökat från 13 till 17 procent.
 • 42 procent av kommunerna har haft personer som gått från daglig verksamhet till någon form av arbete eller praktik. 39 procent av kommunerna har haft personer som gått från biståndsbedömda sysselsättningsinsatser enligt socialtjänstlagen till någon form av
  arbete eller praktik.

Viktiga resultat på enhetsnivå:

 • Inom bostad med särskild service har 83 procent av alla enheter genomförandeplaner för samtliga som bor där. På 89 procent av enheterna har alla med en genomförandeplan också varit delaktiga i att upprätta eller följa upp den.
 • Inom daglig verksamhet har 65 procent av alla enheter upprättat genomförandeplaner för samtliga deltagarna. På 89 procent av enheterna har alla med genomförandeplaner också varit delaktiga i
  arbetet med dem.
 • Andelen enheter där samtliga i personalgruppen har en individuell kompetensutvecklingsplan har ökat sedan 2012. Inom bostad med särskild service har 65 procent av enheterna individuella och aktuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga i personalgruppen. Motsvarande andel är 56 procent inom daglig verksamhet.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-31
Format: PDF
Antal sidor: 109
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Staffan Söderberg
075-247 30 00