Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Uppföljning av väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar – delrapport april 2013

Rapporten redovisar en kartläggning av verksamhet och väntetider vid landets sjukhusbundna akutmottagningar. Den innehåller även ett förslag till ytterligare kvalitetsindikatorer som bör ingå i en nationell uppföljning av de sjukhusbundna akutmottagningarna.

Sammanfattning

Socialstyrelsen lämnade i mars 2011 en rapport till regeringen om förutsättningarna för att på nationell nivå följa upp väntetider vid sjukhusens akutmottagningar. I juni 2011 gav regeringen Socialstyrelsen ett uppdrag att arbeta vidare med de förslag som myndigheten lämnat.

I denna delrapport redovisas dels en kartläggning av väntetider, volymer, arbetssätt och bemanning vid de sjukhusbundna akutmottagningarna, dels Socialstyrelsens förslag till ytterligare ett antal kvalitetsindikatorer utöver de väntetidsindikatorer som bör ingå i den nationella uppföljningen. De indikatorer som föreslås är:

  • total vistelsetid
  • tid till första beslutsgrundande bedömning av läkare
  • återkommer inom 72 timmar
  • avviker utan bedömning och/eller behandling
  • patientupplevd väntetidsinformation
  • patientupplevd kvalitet
  • patientupplevd smärtlindring.

Socialstyrelsen föreslår även ett system för insamling av de data som ligger till grund för dessa indikatorer och hur en regelbunden uppföljning kan byggas upp.

I ett  avslutande  avsnitt  beskrivs  hur arbetet fram till slutrapporten i december 2013 avses att genomföras. De mätpunkter som ligger till grund för de två mått som kommer att ingå i den nationella väntetidsuppföljningen ”vistelsetid från dörr till dörr” respektive ”tid till första läkarbedömning” kommer att samlas in inom ramen för patientregistret från och med januari 2014.

Kartläggningen visar att under det första halvåret 2012 varierade den genomsnittliga vistelsetiden stort mellan landstingen, från 2 timmar och 10 minuter i Norrbottens läns landsting till 3 timmar och 40 minuter i Uppsala läns landsting. 18 landsting har fattat beslut om en maximal vistelsetid (vanligtvis fyra timmar) samt även fastställt en målnivå för hur stor andel av besöken som ska ligga inom denna tid. Inget landsting nådde upp till den beslutade nivån under första halvåret 2012.

Även väntetiden till läkarbedömning varierade mellan landstingen. I Norrbottens läns landsting, som har kortast genomsnittlig väntetid, väntade patienterna 29 minuter i genomsnitt medan patienterna i Uppsala läns landsting, som hade längst väntetid, fick vänta 1 timme och 12 minuter.

Av kartläggningen framgår också att de äldsta patienterna genomgående har en längre total vistelsetid, men också att de blir snabbare bedömda av läkare. Den längre vistelsetiden förklaras sannolikt av att de äldre oftare blir inskrivna för sluten vård. Detta förutsätter att det finns lediga platser på vårdavdelningarna, vilket kan göra att väntan på akutmottagningen blir förlängd. 

Utöver de två väntetidsmåtten föreslår Socialstyrelsen att den framtida nationella uppföljningen ska innehålla ytterligare fem kvalitetsindikatorer. Underlaget till två av dessa ska, liksom underlaget till väntetiderna, rapporteras till patientregistret. Det gäller dels ”andel patienter som skrivits ut från akutmottagningen till hemmet eller särskilt boende som återkommer med samma besöksorsak inom 72 timmar”, dels ”andel patienter som avviker utan att ha blivit bedömda och/eller behandlade”. De juridiska förutsättningarna för inhämtandet av den sistnämnda variabeln utreds för närvarande.

De resterande tre indikatorerna hämtas från den nationella patientenkäten och avser ”andel patienter som uppger sig ha fått information om väntetider vid sitt besök på akutmottagningen”, ”patientupplevd kvalitet på akutmottagningen” samt ”andel patienter som uppgett att smärtlindringen var tillräcklig”.

Socialstyrelsens målsättning är att det från och med årsskiftet 2013/2014 ska vara möjligt för landstingen att rapportera underlaget till väntetider och de två övriga kvalitetsindikatorerna till patientregistret.

Enligt utvecklingsplanen för patientregistret kommer en konsekvensutredning att göras avseende de kostnadsmässiga och andra konsekvenser som bedöms kunna uppkomma vid genomförande av föreskriftförändringen respektive vid utebliven föreskriftsändring. Vidare kommer en remiss att skickas till landstingen i juni 2013 för inhämtande av synpunkter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-19
Format: PDF
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Mats Granberg
075-247 30 00