Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012

Rapporten innehåller statistik om kommunernas och landstingens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 1 oktober 2012 hade 64 200 personer minst en insats från sin kommun enligt LSS, en ökning med cirka 1,5 procent jämfört med 2011.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att cirka 64 200 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2012. Det är 900 fler jämfört med år 2011 och en ökning med cirka 1,5 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att drygt 4 500 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2012. Det är en minskning med cirka 3 procent jämfört med år 2011.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt 112 100. Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, nästan 32 000 personer. Nästan 24 400 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 19 600 personer insatsen kontaktperson, 9 700 personer insatsen korttidsvistelse, 8 700 personer insatsen ledsagarservice. Övriga insatser enligt LSS var det färre än 5 000 personer per särskild insats som hade.
  • Hälften av de cirka 1 200 barnen eller ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar bodde i en annan kommun än den som beslutat om insatsen. Av samtliga som hade boende för barn eller ungdomar enligt LSS bodde 80 i familjehem och de övriga i bostad med särskild service.
  • Av de knappt 3 900 personer som hade personlig assistans enligt LSS hade 29 procent 20 timmar eller färre per vecka och 71 procent hade över 20 timmar per vecka.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-30
Format: PDF
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr