Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Cancerincidens i Sverige 2012 – Nya diagnosticerade cancerfall år 2012

Rapporten innehåller statistik om nyupptäckta cancerfall från cancerregistret. I rapporten framkommer det bland annat att det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå.

Sammanfattning

Under 2012 rapporterades 57 270 maligna tumörer för sammanlagt 54 447 personer till cancerregistret. Av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn: 51 procent av tumörerna är bland män och 49 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,1 procent per år för män och 1,6 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 30,4 procent av all kvinnlig cancer. Incidensen för bröstcancer har ökat sen 1970. Antal kvinnor i åldern 50–64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos har dock sedan början av 2000-talet en nedåtgående trend. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 30,6 procent av fallen under 2012. Incidensen av prostatacancer har i genomsnitt ökat med 1,7 procent per år under den senaste 20-årsperioden. De senaste åren har antalet fall dock minskat. Incidensen av prostatacancer är relaterad till användningen av PSA-test i vården och således är det oklart hur incidenstrenden kommer utvecklas de kommande åren.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammanlagt 15,5 procent av alla cancerfall. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest. Under 2012 fick 2 214 kvinnor och 2 938 män fick en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,9 procent för kvinnor och 4,7 procent för män.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 7 procent av alla fall som rapporterats till cancerregistret för 2012. Under en 20-årsperiod har incidensen för lungcancer bland män minskat med 0,5 procent per år medan den har gått upp 2,9 procent per år bland kvinnor. För yngre kvinnor har dock incidensen i lungcancer minskat. Sannolikheten för en man att diagnostiseras med cancer före 75 års ålder är 30 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är 28 procent.

Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. I gruppen kvinnor med grundskola som högsta utbildningsnivå är lungcancerincidensen 69 fall per 100 000 kvinnor vilket är mer än dubbelt så högt som för gruppen med en eftergymnasial utbildning som har en incidens på 31 fall per 100 000 kvinnor. Incidensen för malignt melanom är 57 fall per 100 000 män i gruppen med en eftergymnasial utbildning medan den är 33 i gruppen med grundskola som högsta utbildning. Det finns även geografiska skillnader i cancerincidens. De norra länen har en lägre inciens av malignt melanom och övrig hudcancer än län i södra Sverige.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-17
ISBN: 978-91-7555-126-5
Format: POD
Antal sidor: 114
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt