Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2013 – Hälso- och sjukvård – Jämförelser mellan landsting

Denna rapport ger en bred bild av svensk hälso- och sjukvård och visar jämförelser mellan landsting och i många fall även för sjukhus. Rapporten innehåller 162 indikatorer inom bland annat rörelseorganens sjukdomar, diabetsvård, hjärtsjukvård, strokesjukvård, kostnader, tillgänglighet och patienterfarenheter.

Jämförelseverktyget är uppdaterat.

OBS – Indikator 70 Artroskopi i knäleden vid artros eller meniskskada: Värden för Stockholm och riket är reviderade.

Bilagor

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer

Sjukvårdens utveckling över tid – nationella trender och variationer mellan landstingen

Sammanfattning

Årets rapport är den åttonde i serien Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård. De 162 indikatorerna i rapporten ger en bred, men inte fullständig bild av den svenska hälso- och sjukvården. Rapporten innehåller i första hand jämförelser mellan landsting men i många fall presenteras också resultat för sjukhus. I allt högre utsträckning har också rapporten kommit att redovisa hur utvecklingen ser ut över tid, nationellt sett.

I årets rapport finns indikatorer som tidigare har publicerats i Öppna jämförelser av hälsoinriktad hälso- och sjukvård samt Öppna jämförelser av läkemedel.

Generella iakttagelser

Majoriteten av indikatorerna för de stora sjukdomsgrupperna visar att resultaten har förbättrats över tid på nationellt nivå. Det gäller till exempel dödlighet i hjärtsjukdomar och överlevnad när det gäller cancer. Det finns dock variationer mellan landsting som tyder på förbättringsmöjligheter för de flesta indikatorer. Exempelvis gäller det indikatorn Multidisciplinär konferens vid lungcancer där andelen varierar mellan 33 procent på Gotland och 93 procent i Västerbotten. En annan generell iakttagelse är att kostnaderna för hälso- och sjukvården varierar mellan landstingen. Rapporten innehåller sex övergripande indikatorer som speglar kostnadsskillnader mellan landstingen. Exempelvis varierar den strukturjusterade kostnaden för hälso- och sjukvården mellan 20 120 kronor per invånare i Sörmland och 23 118 kronor per invånare i Stockholms län.

Patientrapporterade indikatorer

Cirka 20 av indikatorerna visar patientrapporterade utfall (PROM) eller patientrapporterade erfarenheter (PREM), bland annat inom kvinnosjukvården och rörelseorganens sjukdomar. Att redovisa patienters egna värderingar av sjukvårdens insatser och resultat är ett område som är under utveckling. Exempel på patientrapporterat hälsoutfall är indikatorn Patientrapporterad kontinens efter inkontinensoperation där två av tre patienter rapporterade att de är kontinenta ett år efter operation för inkontinens. Ett exempel på patientrapporterade erfarenheter är indikatorn Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke där drygt 95 procent av patienterna uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med vården under sjukhusvistelsen.

Tillgänglighet

14 av indikatorerna visar olika aspekter av väntetider till kontakter eller behandlingar. Inom ramen för detta återfinns exempelvis responstid för ambulans, andel som väntat högst 90 respektive 30 dagar på besök inom vuxen- respektive barn- och ungdomspsykiatrin samt övergripande indikatorer om tillgänglighet i primärvård och specialiserad vård. Indikatorerna om olika ledtider inom cancervården tyder på stora skillnader mellan landstingen. Exempelvis varierade väntetiden från remissankomst till specialistklinik till start av behandling vid elakartad huvud- och halstumör mellan 28 och 76 dagar år 2011-2012.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-1
ISBN: 978-91-7555-111-1
Format: Bok
Antal sidor: 312
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr