Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Den här handboken ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga.

Kompletterande information om ansvar och roller för när socialnämnden anlitar konsulentstödd verksamhet, finns i skriften Förstärkt familjehemsvård.

Sammanfattning

En placering utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i det enskilda barnets eller den unges liv och får också stora konsekvenser för den övriga familjen. Vården i familjehem eller HVB ska vara trygg och säker och tillgodose barnets eller den unges specifika behov av stöd och hjälp.

En handbok för socialsekreterare

Den här handboken riktar sig framför allt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga i familjehem och HVB. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar och ledningens uppgifter. Handboken ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området.

Lagstiftning, förarbeten, rättsfall

Innehållet i handboken bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden samt i viss mån på studier av samhällsvården ur olika perspektiv. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende, som trädde i kraft den 1 oktober 2012.

En del i ett regeringsuppdrag

Arbetet med föreskrifter, allmänna råd och handbok har ingått i ett regeringsuppdrag, Program för trygg och säker vård i familjehem och HVB. Uppdraget redovisades i juni 2012.

Andra produkter som ingår i uppdraget:

  • Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar. En vägledning, som utarbetats i samarbete med Skolverket publiceras i januari 2013.
  • Ett hem att växa i, ett material för grundutbildning av jourhem och familjehem som kommer att publiceras under våren 2013.
Läs hela sammanfattningen
Omslag till Barn och unga i familjehem och HVB

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-1
ISBN: ISBN 978-91-7555-006-0
Format: Bok
Antal sidor: 300
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 167 kr