Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Med målet i sikte – Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)

I boken presenteras målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer, som är ett sätt att följa upp om klienter gör framsteg och att utvärdera insatsen. Det är också ett verktyg som hjälper professionella och klienter att i varje led av processen hålla fokus på det mål klienten vill uppnå.

Sammanfattning

Bland professionella som är verksamma i hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns i dag ett stort intresse för att följa upp och utvärdera den egna praktiken. Man vill veta om insatserna ger det förväntade resultatet, om klientens problem minskar eller om klientens välbefinnande ökar. Men hur går man till väga för att få relevant och tillförlitlig kunskap om klienternas förbättring och insatsens betydelse?

I denna bok presenteras MOS – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer. MOS är ett sätt att följa upp och utvärdera den egna praktiken och ett verktyg som hjälper professionella och klienter att hålla fokus på det förbättringsmål som klienten vill uppnå i varje led av processen. MOS bygger på Single system designs (SSD) en utvärderingsmetod som länge använts i USA, där den utvecklades redan under 1970-talet. I engelskspråkig litteratur används även andra namn, t.ex. Single subject designs [10] eller Single case experimental designs [1]

I Sverige har detta sätt att utvärdera prövats och använts inom bl.a. rehabilitering och habilitering [5]. Inom socialtjänsten har den endast använts i mindre omfattning. På svenska finns endast några kortare beskrivningar [5,6,11]. En handledning som visar hur metoden ska användas saknas. Därför har denna bok skrivits.

Vad är MOS?

Människor som söker stöd eller behandling ska erbjudas bästa möjliga hjälp. Det är en etisk princip i allt människovårdande arbete och en princip som förutsätter någon form av uppföljning och utvärdering av den egna praktiken. Med hjälp av MOS kan man följa upp enskilda klienters förändring och utvärdera de insatser som erbjuds. Metoden kan användas i allt arbete som handlar om förändring av beteenden, handlingssätt eller känslor.

Huvuddragen i utvärderingsmetoden MOS kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

  • Fokus på klientens mål. Utifrån sina problem och bekymmer får klienten hjälp att formulera ett realistiskt och relevant mål att arbeta vidare med. Målformuleringen fyller flera funktioner. Den visar vad klienten vill uppnå och är beredd att arbeta med. Den ger dessutom idéer om vilken typ av insats som kan vara relevant och vilka mätmetoder och utfallsmått som kan vara lämpliga för uppföljningen. Som professionell hjälper man klienten att hitta ett mål som han eller hon vill arbeta med och att formulera det på ett mätbart sätt. Målet blir då också en måttstock som visar om eller i vilken grad, en klient har nått sitt mål.
  • Upprepade mätningar. Uppföljningen bygger på upprepade mätningar som görs för att följa upp om målet har uppnåtts. Mätningar görs dels under perioder utan insats och dels under perioder med insats. Mätvärdena från perioden utan insats bildar en baslinje som sedan jämförs med mätvärdena från perioder med insats. Som professionell hjälper man klienten att hitta lämpliga mått, planerar mätningarna, väljer mätmetoder och utvärderingsdesign. Beteendeobservation, standardiserade och individuella skattningsskalor är de vanligaste mätmetoderna. Det finns en uppsättning utvärderingsdesigner, och samtliga bygger på mätningar, dels under baslinjer och dels under perioder under insats.
  • Analys och bedömning. Mätuppgifterna samlas in, sammanställs och presenteras på ett överskådligt sätt, t.ex. i en graf. Skillnaderna i mätvärden mellan baslinjen och perioder med insats granskas och analyseras. Den visuella granskningen ger en bild av förändringen och utifrån denna kan den första bedömningen av förändringen och av insatsens betydelse göras. Analysen ger svar på frågor av typen: I vilken riktning har klientens beteende eller situation förändrats? Har målet med insatsen uppnåtts? Kan insatsen avslutas, bör den förlängas, förändras eller ersättas med en annan insats? Var insatsen lämplig för klienten?
  • Samverkan med klienten. Klientens eget engagemang ses som en förutsättning för framgång i förändringsarbetet. Därför involveras klienterna i hela arbetsprocessen, i specificering av problem och mål, i mätningarna och i bedömningen av resultatet. När resultaten återkopplas och klienten ges möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter utvecklas kunskaper om t.ex. insatsen eller om mätningarna.
  • Ett professionellt verktyg. Utredningar som görs i förändringssyfte följer vanligtvis en plan för genomförandet där problemet, målet och motivet för att välja en viss insats beskrivs steg för steg. Ofta redovisas också hur insatsen ska följas upp. MOS ska inte ersätta dessa planer, utan snarare vara en integrerad del i varje steg. MOS hjälper till att i varje steg i utredningsprocessen hålla fokus på
  • klientens förbättringsmål
  • mätmetoder som ger relevant och trovärdig information
  • väl underbyggda underlag för bedömningar och beslut som gäller det fortsatta arbetet.

En del av en evidensbaserad praktik. Detta sätt att utvärdera har en självklar plats i evidensbaserad praktik. Det hjälper den professionella att väga samman klientens önskemål eller situation med bästa möjliga kunskap om insatsen med den professionellas egna erfarenheter. I kapitel 6 finns mer information om vilken roll målinriktad och systematisk utvärdering (MOS) kan spela i en evidensbaserad praktik.

Bokens innehåll

Utvärderingen omfattar fyra huvuduppgifter. Den första huvuduppgiften Specificera problem och mål behandlas i kapitel 2. Här beskrivs hur man identifierar och specificerar mål, formulerar mätbara mål och väljer en insats som kan hjälpa klienten. Kapitel 3 behandlar den andra huvuduppgiften Planera och genomföra uppföljningen. Den omfattar uppgifterna att välja utvärderingsdesign, välja utvärderingsmetod och att planera och samla in uppgifterna. I kapitel 4 beskrivs hur man sammanställer, granskar, tolkar och bedömer resultatet av de uppgifter som samlats in. I kapitel 5 beskrivs olika typer av loggar som kan användas när det är svårt att formulera ett problem eller ett mål. Klientloggar och professionella loggar beskrivs i kapitel 5. I det avslutande kapitlet 6 finns erfarenheter och råd för chefer och professionella som planerar att börja använda MOS för att följa upp sina klienter och utvärdera insatserna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-9-3
ISBN: 978-91-87169-66-3
Format: Bok
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr

Kontakt

Siv Nyström
075-247 30 54