Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att nå personer med psykisk ohälsa – Uppsökande och informerande verksamhet

Rapporten uppmanar kommunerna att i samarbete med psykiatrin utveckla uppsökande insatser för att nå fler personer som inte själva söker hjälp. Den redovisar några huvudstrategier för uppsökande och informerande arbete.

Sammanfattning

Personer med allvarlig psykisk sjukdom kan ofta ha svårigheter att själva söka den hjälp de behöver. Det uppsökande och informerande arbetet är här en av grundbultarna för att dessa personer, med många gånger sammansatta behov, ska nås av samhällets utbud av insatser och få möjlighet till ökad delaktighet i samhället. Det uppsökande arbetet kan sägas vara ett verktyg för att sänka trösklarna för människor i riskgrupper att få hjälp. För unga personer kan arbetet vara av stor betydelse för att förhindra en utveckling av långvarig och allvarlig psykisk sjukdom genom tidig upptäckt och tidigt inledda insatser.

Socialstyrelsen har under åren 2007–2009, på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning, drivit ett nationellt projekt – Inventeringar, uppsökande och informerande verksamhet.

I den här rapporten beskrivs det uppsökande och informerande arbetet utifrån lagstiftarens intentioner och lokalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. I rapporten ges också några exempel på uppsökande och informerande arbete som studerats och utvärderats i internationella sammanhang. Exemplen inkluderar även psykiatrins informerande och förebyggande arbete.

Det uppsökande arbetet behöver utvecklas och intensifieras

Socialstyrelsen anser att kommunernas uppsökande och informerande arbete behöver intensifieras och utvecklas för att fler personer med psykisk ohälsa, som har stora och ej tillgodosedda behov ska nås av adekvata insatser.

Socialstyrelsen anser även att psykiatrin och socialtjänsten behöver öka sitt samarbeta på verksamhetsområdet för att dessa personer också ska få en samlad hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Enligt 3 kap. 4 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I samband med att psykiatrireformen genomfördes 1995, uppmärksammas särskilt kommunernas skyldighet att genom uppsökande verksamhet främja goda levnadsförhållanden för personer med psykisk funktionsnedsättning (5 kap. 8 § SoL). Trots tydliga skyldigheter för socialtjänsten att bedriva uppsökande och informerande verksamhet, saknas dessa insatser i många kommuner [1, 16].

För hälso- och sjukvården, som innefattar den psykiatriska vården, finns inte motsvarande skyldighet. Däremot anger lagstiftaren att vården ska vara lätt tillgänglig för dem som behöver den. Det gäller såväl för personer som riskerar att utveckla en psykisk sjukdom som för de som har en allvarlig psykisk sjukdom.

Socialtjänsten och också psykiatriska verksamheter har på olika sätt uttryckt behov av tillgång till modeller och metoder för sin uppsökande verksamhet. Socialstyrelsen anser därför att det behövs en fortsatt sammanställning av de metoder och modeller som används och en systematisk utvärdering av dessa. Det behövs kunskapsutveckling på området och kunskapsstöd i det praktiska arbetet.

I rapporten anges hur strategier för det uppsökande och informerande arbetet kan kategoriseras i tre huvudstrategier:

  • allmänna informations- och utbildningsinsatser
  • aktivt uppsökande och förebyggande arbete riktat till personer som saknar adekvat kontakt med vård- och stödsystemet
  • uppsökande och förebyggande arbete riktat till enskilda personer som har kontakt med vård- och stödsystemet.

Ett antal centrala komponenter i arbetet har också identifierats. Avsikten är att lägga grunden för systematisk utvärdering, kunskapsutveckling och vägledning på verksamhetsområdet.

Kommuner och landsting behöver stöd i arbetet

Det finns en stor variation i inriktning, modeller och arbetssätt i det uppsökande och informerande arbetet. För att det ska bli möjligt att utveckla arbetet på lokal nivå, krävs att verksamhetsområdet tydliggörs. Olika strategier bör beskrivas, definieras och kategoriseras.

I rapporten föreslås att huvudmännens behov av kunskapsstöd på området diskuteras inom ramen för regeringens fortsatta satsning på det psykiatriska området, PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Av regeringens handlingsplan framgår bland annat att kunskapsstöd i arbetet med personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik är ett prioriterat område.

Socialstyrelsen föreslår att ett kunskapsstöd på verksamhetsområdet avgränsas till att gälla personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik som har stora och ej tillgodosedda behov och som saknar en adekvat kontakt med vård- och stödsystemet.

Ett sådant kunskapsstöd bör omfatta två huvudkomponenter.

  1. Informations- och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om psykisk sjukdom och samhällets hjälpmöjligheter dels hos allmänheten, dels hos samhällsaktörer som kommer i kontakt med målgruppen.
  2. Särskilda uppsökarteam eller andra uppsökarfunktioner för att aktivt söka upp personer i behov av samhällets stöd, erbjuda relevanta insatser och förmedla kontakt med vård- och stödsystemet.

Förutom viktiga komponenter i arbetet behöver också lagstiftningens intentioner på verksamhetsområdet belysas. Det informerande och aktivt uppsökande arbetet bör också definieras och avgränsas i förhållande till socialtjänstens individinriktade insatser; att ge råd och stöd eller bistånd.

Andra viktiga delar i ett kunskapsstöd är samarbetet med psykiatrin, sekretessfrågor, etiska frågor och kompetensfrågor. För fortsatt kunskapsutveckling är det också angeläget att ge stöd till hur det uppsökande och informerande arbetet kan följas upp på ett systematiskt sätt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-8-14
Format: POD
Antal sidor: 111
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr