Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård

Shared decision making är ett arbetssätt för att öka patientens delaktighet i vården och omsorgen. Metoden syftar till att hjälpa personerna att spela en aktiv roll i beslut som rör deras hälsa samt vård och stöd, förmedla information om alternativ, tydliggöra personens egna preferenser och fatta gemensamma beslut om behandling.

Sammanfattning

Denna skrift ger läsaren en introduktion i modellen ”Shared decision ma-king” (SDM) samt vägledning för hur man kan arbeta med delat beslutsfat-tande inom psykiatrisk vård. Nedan följer en introduktion i vad shared deci-sion making innebär och en översikt av den evidens som finns för modellen. Sedan ges en orientering i arbetssättet samt en beskrivning av hur man kan följa upp och utvärdera delat beslutsfattande. Slutligen presenteras olika verktyg som kan vara till stöd för dig som vill fördjupa dig i ämnet samt strukturella förutsättningar för att implementera SDM.

Engelska termer och begrepp är hämtade från de vetenskapliga artiklar som rapporten bygger på.

Rapporten har utarbetats inom ramen för CEPI:s (Centrum för evidensba-serade psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder) arbete av Lars Hansson, professor, och Bengt Svensson, docent, båda verk-samma vid Lunds universitet, och Petra Svedberg, med. dr, på Högskolan i Halmstad. Rapporten bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och därutöver på sökningar i utvalda databaser och handsökning i enskilda arbe-ten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-52
ISBN: 978-91-87169-49-6
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr