Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2011

Rapporten innehåller statistik om kommunernas och landstingens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den 1 oktober 2011 hade 63 300 personer minst en insats från sin kommun enligt LSS.

Bilagor

 Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att cirka 63 300 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2011. Det är 1 200 fler jämfört med år 2010 och en ökning med cirka 2 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att cirka 4 700 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2011. Det är en minskning med cirka 8 procent jämfört med år 2010.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till drygt 111 700. Cirka 88 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, drygt 31 100 personer. Drygt 23 900 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 19 500 personer insatsen kontaktperson, 9 900 personer insatsen korttidsvistelse, 9 200 personer insatsen ledsagarservice, 5 000 personer insatsen korttidstillsyn. Övriga insatser enligt LSS var det färre än 5 000 personer per särskild insats som hade.
  • Hälften av de drygt 1 300 barnen eller ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar bodde i en annan kommun än den som beslutat om insatsen. Av samtliga som hade boende för barn eller ungdomar enligt LSS bodde 100 i familjehem och de övriga i bostad med särskild service.
  • Av de knappt 3 800 personer som hade personlig assistans enligt LSS hade 31 procent 20 timmar eller färre per vecka och 69 procent hade över 20 timmar per vecka.
Läs hela sammanfattningen
 

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-34
ISBN: 978-91-87169-20-5
Format: POD
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr