Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi – förslag till utformning och genomförande

Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora kompetensbrister i geriatrik och gerontologi när det gäller vården och omsorgen om äldre. I rapporten finns förslag till hur en satsning kan utformas för att öka kompetensen hos personal inom högskolegrupperna.

I rapporten Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi – förslag till utformning och genomförande, ges en samstämmig bild av att utbildningen i geriatrik och gerontologi inom grundutbildningarna för högskolegrupperna (sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, psykolog, logoped, läkare) är långt ifrån tillräcklig för att möta behovet av kompetens hos både dagens och morgondagens åldrande befolkning.

 

Utbildningssituationen inom området geriatrik och gerontologi är av avgörande betydelse för både verksamheternas kvalitet och rekrytering till området. Detta gäller samtliga yrkeskategorier som arbetar inom vård och omsorg om äldre. Det är mest oroväckande när det gäller sjuksköterskor eftersom det har visat sig att det är mycket får sjuksköterskor med specialistutbildning i vård av äldre anställda inom den kommunala hälso- och sjukvåren.

Sammanfattning

En god kunskap är själva grunden för god kvalitet i både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningssituationen inom området geriatrik och gerontologi är av avgörande betydelse för både verksamheternas kvalitet och rekrytering till området. Detta gäller samtliga yrkeskategorier inom området.

Vid både hearingar och ur expertutlåtanden från yrkesprofessionerna framkommer en samstämmig bild av att utbildning i geriatrik och gerontologi inom grundutbildning för högskolegrupperna (sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, psykolog, logoped, läkare) inom primärvård och äldreomsorg är långt ifrån tillräcklig för att möta behovet av kompetens hos både dagens och morgondagens åldrande befolkning.

Sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård och inom primärvård har ofta en samordnarfunktion med den medicinska kompetensen som grund. Sjuksköterskan samordnar hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnaden av patienten. För detta samordningsansvar är man inte tillräckligt rustad genom enbart grundutbildning till sjuksköterska. Det finns tydliga kompetensbrister inom området vård av äldre. Inom äldreomsorg finns totalt 12 316 sjuksköterskor anställda. Av dessa har 197 sjuksköterskor specialistutbildning inom vård av äldre, alltså ytterligare 60 högskolepoäng utöver de 180 högskolepoäng som utgör grundutbildningen för sjuksköterska. Det innebär att av samtliga sjuksköterskor som är verksamma inom äldreomsorg är andelen med specialistutbildning inom vård av äldre 1,6 procent.

Socionomer inom äldreomsorgen arbetar mestadels som biståndshandläggare eller som chef för hemtjänst eller särskilt boende. Socionomutbildningen är en generalistutbildning och till stor del inriktad på sociallagstiftning, myndighetsutövning och kunskap om samhället och samtalsmetodik. Det har tydligt framkommit att det inom socionomutbildningen finns ett stort behov av mer geriatrisk och gerontologisk kunskap.

Det är viktigt att de nya kunskaperna efterfrågas av arbetsgivaren efter genomgången utbildning. Att med nyvunna kunskaper återgå i samma arbetsuppgifter utan att få möjlighet att utveckla och förbättra vård- och omsorgssituationen kan snarare skapa frustration i det vardagliga arbetet, och risken är stor att man söker andra karriärvägar inom högskola och universitet. Arbetsgivaren behöver därför på olika sätt skapa förutsättningar för den som genomgått vidareutbildning att vidareutveckla verksamheten och sprida den nyvunna kompetensen.

Geriatrikerns specialistkompetens utgör den naturliga utgångspunkten för en framtida spridning av kompetens inom geriatrik och gerontologi, såväl genom egen klinisk verksamhet som genom kunskapsöverföring. En strategi föreslås därför vara att i en första fas utveckla specialistkompetenskurser för blivande specialister i geriatrik och därmed attrahera fler att välja den specialiteten. Genom en modern pedagogik och ett riktat kursinnehåll kan kompetensen tryggas inom det geriatriska specialistområdet. I en andra fas kan sedan kurserna anpassas så att ett kompletterande och anpassat kursutbud också kan riktas till flera specialiteter som regelmässigt kommer i kontakt med de mest sjuka äldre.

För att satsningen på att utveckla specialistkompetenskurser i geriatrik och gerontologi för läkare ska nå avsedd effekt, krävs att landstingen ser över prioriteringen vid inrättande av ST-tjänster. Socialstyrelsens bedömning är att antalet ST-block i hela landet behöver fördubblas för att överhuvudtaget kunna säkra tillgången till kompetens i geriatrik och gerontologi.

Socialstyrelsen anser det vara angeläget att:

 • öka andelen sjuksköterskor med specialistutbildning i vård av äldre inom vård och omsorg
 • öka andelen sjuksköterskor med vidareutbildning i geriatrik och gerontologi inom vård och omsorg
 • öka andelen socionomer med vidareutbildning i geriatrik och gerontologi inom vård och omsorg
 • övriga högskolegrupper inom vård och omsorg ges möjlighet till vidareutbildning i geriatrik och gerontologi
 • innehållet i grundutbildningarna för samtliga i rapporten belysta högskolegrupper ses över för att säkerställa behovet av kompetens i geriatrik och gerontologi så att den motsvarar patienternas, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens behov

Socialstyrelsen anser att huvudmännen bör ta ställning till hur man kan

 • utveckla och implementera karriärvägar inom vård och omsorg. Detta gäller särskilt yrkesgrupperna sjuksköterska och socionom, men även övriga aktuella högskolegrupper
 • stimulera en utveckling mot fler sjuksköterskor med specialistutbildning inom vård av äldre för tjänstgöring inom äldreomsorg
 • ge fler sjuksköterskor vidareutbildning inom geriatrik och gerontologi för tjänstgöring inom äldreomsorg
 • utveckla fortbildning inom geriatrik och gerontologi för specialistläkare inom allmänmedicin
 • se över tillsättningen av ST-tjänster i geriatrik för att säkerställa den framtida tillgången till specialistläkare i geriatrik

Socialstyrelsen föreslår vidare

 • att regeringen uppdrar åt Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) att utveckla specialistkompetenskurser (SK-kurser) i geriatrik utifrån det förslag till projektplan som biläggs (bilaga 8)
 • att regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa upp ovanstående satsningar årligen med en första uppföljning efter år 2013
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-5
ISBN: 978-91-86885-97-7
Format: POD
Antal sidor: 80
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Frida Nobel
075-247 34 89

Mer hos oss

Äldre