Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada – Landstingens rehabiliteringsinsatser

Rapporten presenterar en kartläggning av landstingens och regionernas rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada. Den redovisar även jämförande data av landstingens rehabiliteringsinsatser samt föreslår förbättringsområden.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har för första gången kartlagt landstingens och regionernas rehabilitering för personer med medelsvår till svår traumatisk hjärnskada. Kartläggningen ger en översiktlig nationell bild av tillståndet inom svensk rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada. Kartläggningen har genomförts under 2012 och baseras på en enkätundersökning till landstingen och regionerna samt vårdkonsumtionsdata från Socialstyrelsens patientregister. Vi har funnit ett antal förbättringsområden.

Förbättringsområden för landsting och regioner

Många landsting saknar styrdokument, till exempel riktlinjer för prioriteringar eller kriterier för vilka personer som ska få tillgång till rehabilitering. Det är också en brist att vårdprogram inte finns överallt och att de som finns inte täcker hela vårdkedjan. Bristen på styrdokument innebär en otydlighet för patienter och anhöriga. Många landsting skulle därför behöva se över styrningen av verksamheter som arbetar med rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador.

Flera landsting anger att var rehabiliteringen sker påverkas av om personer över 65 år är yrkesverksamma eller inte. Socialstyrelsen menar att den enskildes behov och förutsättningar att tillgodogöra sig insatserna bör avgöra var rehabilitering ska ske, i stället för att enbart baseras på den enskildes ålder eller om personen är yrkesverksam eller inte.

Alla verksamheter som arbetar med rehabilitering av målgruppen har inte tillgång till vissa kompetenser, såsom specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, neuropsykologer, logopeder eller dietister. Många landsting anger också att de inte kan tillgodose de enskildas behov av insatser från dessa kompetenser. Socialstyrelsen menar därför att landstingen skulle behöva se över vilka kompetenser som inte finns i tillräcklig utsträckning samt utreda om verksamheternas organisation och arbetssätt skulle behöva förändras för att bättre möta de enskildas behov.

I stort sett alla landsting har rutiner för att säkerställa den enskildes delaktighet i att ta fram habiliterings- eller rehabiliteringsplaner. Alla landsting genomför dock inte regelbundna undersökningar för att ta reda på hur enskilda individer upplever att verksamheten fungerar. Bristen på tillgängliga datakällor och interna uppföljningssystem i landstingen gör att det saknas förutsättningar för att göra mer fullständiga jämförelser av rehabiliteringsinsatsernas kvalitet på nationell nivå. För att invånarna ska ges en jämlik vård är det viktigt att följa upp hur dessa verksamheter fungerar. För att kunna göra nationella uppföljningar i framtiden krävs det därför en fortsatt utveckling av såväl datakällor som uppföljningssystem. Det är angeläget att fortsätta att bevaka området eftersom personer med hjärnskador är en utsatt grupp med stora och långvariga behov.  

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-12-27
Format: POD
Antal sidor: 77
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Christina Broman
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder