Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

NPS – Nationellt planeringsstöd – Årsrapport 2011

På kort sikt ökar tillgången på såväl barnmorskor, läkare och sjuksköterskor som på tandhygienister, medan tillgången på tandläkare minskar. Det visar Socialstyrelsens årliga analys av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal. I år presenteras också en prognosrapport som visar utvecklingen på längre sikt.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen bedöma hälso- och sjukvårdens tillgång och efterfrågan på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare, samt tandvårdens tillgång och efterfrågan på tandhygienister och tandläkare.

Sysselsättningsstatistiken som rapporten presenterar avser senast tillgängliga data från november 2008. Legitimationsstatistik finns från år 2009. Statistiken visar att tillgången på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården fortsätter att öka, dock i olika takt. Tillgången på läkare har ökat mer år 1995–2008 än tillgången på barnmorskor och sjuksköterskor. Även antalet specialistläkare totalt har ökat under åren 1995–2008. Utvecklingen ser dock olika ut i olika specialiteter. Tydligast ökning syns för kardiologer, som ökat med närmare 90 procent. En bidragande förklaring är att specialiteten är ny. Inom psykiatri har antalet specialister per 100 000 invånare ökat med knappt 30 procent, motsvarande ökning ses också för specialister inom allmänmedicin, ortopedi och anestesi och intensivvård. Under de senast redovisade åren syns en markant ökning av svenskfödda läkare som erhållit sin läkarutbildning i ett annat land och som återvänt till Sverige. År 2008 återvände närmare 100 stycken, vilket är en fördubbling jämfört med år 2005.

Mellan år 1995 och 2006 har det årliga antalet utexaminerade specialistsjuksköterskor legat relativt stabilt på i genomsnitt knappt 1 400 personer. Ett trendbrott som ses under åren 2007 och 2008 är att antalet utbildnings-platser ökar till cirka 1 650. Vidare ökade antalet som påbörjade specialistsjuksköterskeutbildningen år 2010 med nio procent.

Antalet barnmorskor per 100 000 invånare är högst i Stockholm och i Västsverige. Flest barnmorskor verksamma i privat regi återfinns i Stockholm.

Vidare visar statistiken att tillgången på tandhygienister har ökat. Antalet sysselsatta tandläkare i tandvården har däremot minskat något under perioden 1995-2008.

Alltfler svenskar utbildar sig till tandläkare i andra länder, enligt uppgifter från Sveriges tandläkarförbund. De vanligaste förekommande utbildningsländerna är Polen, Rumänien och Ungern.

För tredje gången görs en prognosrappport inom ramen för nationella planeringsstödet, NPS. Sammanfattningsvis pekar prognosen, som sträcker sig fram till år 2025, på att antalet läkare ökar med 5 procent räknat exkl. nettoinvandring. Regeringens satsning på utökningen av antalet utbildningsplatser under de senaste åren samt en ökad genomsnittlig pensionsålder kan bidra till att tillgången på läkare förbättras ytterligare. Antalet utbildningsplatser ökar med 165 platser när satsningen är fullt utbyggd år 2015, en ökning med drygt 25 procent. Den genomsnittliga pensionsåldern har ökat för samtliga studerade yrkesgrupper.

Antalet sysselsatta sjuksköterskor ökar och antagningarna till sjuksköterskeprogrammet har också ökat. År 2010 var ökningen av antagna 9 procent. Antalet barnmorskor kommer att minska med 6 procent fram till och med år 2025. Sverige har vid internationella jämförelser en hög andel barnmorskor per 100 000 invånare. Många utbildade barnmorskor är sysselsatta inom hälso- och sjukvården som sjuksköterskor. Enligt resultat från en enkät om sysselsättningsfrekvens som Socialstyrelsen skickat ut till de legitimerade yrkesgrupperna under hösten 2010 arbetar ett flertal barnmorskor deltid idag och skulle kunna tänka sig att arbeta fler timmar.

Antalet tandläkare kommer att minska med 6 procent trots regeringens 50- procentiga ökning av antalet utbildningsplatser för tandläkare. Medelåldern för tandläkare är hög vilket innebär att 40-talisternas pensionsvåg kommer att minska antalet tandläkare i förhållandevis stor utsträckning.

Tandhygienister är den grupp som ökat mest under de senaste åren. Trenden håller i sig men ökningen kommer att plana ut och stabiliseras. Behörighetsutredningens förslag om en förlängning av utbildningen kan komma att minska antalet nyutexaminerade tandhygienister temporärt under ett par år.

Läs hela sammanfattningen