Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Implementeringen av MultifunC – ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem

Socialstyrelsen har under en tvåårsperiod följt implementeringen av programmet MultifunC (Multifunktionell behandling för ungdomar på institution och i närmiljö) på tre avdelningar inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Resultaten visar att MultifunC-programmet är möjligt att genomföra men det tar tid.

 

Sammanfattning

Ungdomar med allvarliga beteendeproblem är svårbehandlade. Kunskapen om behandlingars effekter för målgruppen är begränsad, även om forskningen visar att det finns metoder som kan ge positiva resultat. Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS) samarbetar med norska myndigheter i ett projekt vars syfte är att utveckla och förbättra institutionsvården för dessa ungdomar. Med utgångspunkt i en kunskapsöversikt har ett nytt forskningsbaserat program utvecklats, Multifunktionell behandling för ungdomar på institution och i närmiljö – MultifunC.

MultifunC-programmet har införts vid tre enheter inom Statens institutionsstyrelse. Socialstyrelsen har följt implementeringen i en särskild studie som syftat till att undersöka hur implementeringen av programmet har förberetts och utvecklats. Fokus har legat såväl på struktur, dvs. resurser i form av personal, kunskaper, utrustning, lokaler som på process, dvs. hur personalen har utfört olika delar av programmet. En i USA genomförd implementeringsstudie har varit förebild för studiens upplägg med en observationstid på två år och kvartalsvis återkommande besök för datainsamling. Både kvantitativa och kvalitativa data har samlats in genom intervjuer med personal och ungdomar, genomgång av behandlingsdokumentation samt enkäter som personalen har besvarat. För detta ändamål har ett särskilt formulär för MultifunC-programmet utformats, ett s.k. Site Visit Questionnaire. Dessutom har ett kanadensiskt standardiserats instrument (CPAI) använts för att mäta programmets kvalitet. På basis av insamlade data har implementeringsgraden för olika delar av behandlingsprogrammet bedömts. En bedömning har även gjorts av enheternas strukturella förutsättningar att implementera programmet.

Resultaten visar att MultifunC-programmet går att genomföra men att det tar tid. Efter två år har två av tre enheter uppnått ett tillfredsställande implementeringsresultat vilket i den här studien innebar att 80 procent av såväl strukturella komponenter som programkomponenter kan anses vara implementerade. Vissa delar av behandlingen har varit enklare att implementera, andra betydligt svårare. Det senare gällde framförallt det målinriktade förändringsarbetet med ungdomarna.

Studien visar liksom tidigare forskning, att det finns ett samband mellan en stabil organisation och goda implementeringsresultat. Enheter med brister i det strukturella stödet har haft svårare att implementera MultifunC och har heller inte uppnått samma goda resultat. Det är viktigt att förankra projektet och att rekrytera rätt personal, särskilt när det gäller ledarskapet för den enhet som ska implementera en ny modell. Det är också viktigt att inte underskatta behovet av förberedelser inför implementeringen, inte underskatta den tid det tar och att inse behovet av ett kontinuerligt implementeringsstöd under lång tid. Under förberedelserna behöver resurser garanteras för fortlöpande introduktionsutbildning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-6-16
ISBN: 978-91-86885-27-4
Format: PDF
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Malin Hultman
075-247 34 41