Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2010

Den 1 oktober 2010 hade cirka 62 100 personer minst en insats från sin kommun enligt LSS. Kommunernas och landstingens insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade redovisas här.

Bilagor

 Tabellbilaga

Rapporten är korrigerad den 19 april 2011 vad gäller uppgifter om riket, Västra Götaland och Skövde.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

Statistiken över insatser enligt LSS (exklusive råd och stöd) utgår från uppgifter på personnummernivå och avser förhållanden den 1 oktober 2010. Statistiken över råd och stöd utgår från mängddata och avser tidpunkten den 1 oktober 2010. Mot denna bakgrund går det inte att uttala sig om hur många personer som totalt har insatser enligt LSS.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att drygt 62 000 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2010. Det är 1 800 fler jämfört med år 2009 och en ökning med cirka 3 procent. 
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att cirka 5 100 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2010. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med år 2009. 
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till cirka 110 900. Cirka 88 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1). 
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, drygt 30 000 personer. Nästan 23 500 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 19 500 personer insatsen kontaktperson, 10 000 personer insatsen korttidsvistelse, 9 300 personer insatsen ledsagarservice, 5 200 personer insatsen korttidstillsyn och 5 100 personer hade insatsen råd och stöd. Övriga insatser enligt LSS hade färre än 5 000 personer per särskild insats. 
  • Hälften av de cirka 1 400 barnen eller ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar bodde i en annan kommun än den som beslutat om insatsen. Av samtliga som hade boende för barn eller ungdomar enligt LSS bodde 100 i familjehem och de övriga i bostad med särskild service. 
  • Av de 3 600 personer som hade personlig assistans enligt LSS hade cirka 36 procent 20 timmar eller färre per vecka och 64 procent hade över 20 timmar per vecka.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-4-18
Format: PDF
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr