Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform m.m. för vissa insatser år 2010

I oktober 2010 var cirka 235 000 personer beviljade hemtjänst och cirka 100 000 fanns i särskilda boendeformer, till exempel servicehus, gruppboenden och sjukhem. De enskilda kommunernas insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning redovisas här.

Bilagor

Tabeller

Sammanfattning

Denna rapport innehåller statistik om vissa kommunala insatser som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som riktar sig till personer som fyllt 65 år samt till personer som är yngre än 65 år och som har en funktionsnedsättning. Statistiken är uppdelad på regiform, dvs. om personalen som utför insatserna är anställd av kommunen eller till exempel av ett bolag eller en stiftelse.
Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras på aggregerade uppgifter som samlats in från Sveriges kommuner. Mättidpunkter är den 1 oktober 2010 för antal personer som berörs och oktober månad 2010 för antal hemtjänsttimmar respektive vård/boendedygn.
Med hemtjänst avses här att personen har beviljats en eller flera av insatserna service, personlig omvårdnad, ledsagning, matdistribution eller trygghetslarm. Som hemtjänst räknas också hjälp av anhörig/närstående som är anställd av kommunen och avlösning av anhörigvårdare.

Åldersgruppen 65 år och äldre

Enligt kommunernas inrapportering hade knappt 211 000 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hemtjänst den 1 oktober år 2010.
Antalet beviljade hemtjänsttimmar var under oktober månad 2010 nästan 4,9 miljoner, vilket motsvarar cirka 23 timmar per månad och person. Cirka 81 % procent av hemtjänsttimmarna utfördes av personal anställd i kommunen, resterande hemtjänsttimmar (cirka 19 %) utfördes av personal anställd i enskild regi. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat något jämfört med tidigare år. År 2009 var andelen cirka 17 procent och år 2008 cirka 16 procent.
Drygt 94 000 personer i åldern 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2010. Av dessa bodde cirka 81 procent i bo-städer som drevs i kommunal regi och cirka 19 procent i bostäder som drevs i enskild regi.
Den 1 oktober 2010 fick cirka 8 100 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsvård. Av dessa fick ca 88 procent korttidsvård som drevs i kommunal regi. Den resterande andelen utgjordes i huvudsak av korttidsvård som drevs i enskild regi.

Åldersgruppen yngre än 65 år
med funktionsnedsättning

Det var nästan 24 000 personer som bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2010.
Drygt 515 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2010 för personer i åldern 0–64 år på grund av personernas psykiska eller fysiska funktionsnedsättning. Ungefär 77 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i kommunal regi och 23 procent i enskild regi.
Nästan 5 000 personer i åldern 0–64 år med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2010. För drygt 71 procent av dessa personer drevs bostäderna i den egna kommunens regi, medan 28 procent av bostäderna drevs i enskild regi. Reste-rande bostäder drevs av landstinget eller annan kommun.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-3-27
Format: PDF
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr