Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående - Lägesrapport 2011

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Den innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionshinder. Den här rapporten sammanfattar utvecklingen under 2010 och 2011.

Sammanfattning

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Den anger att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Bestämmelsen har varit i kraft i två och ett halvt år. Den här rapporten sammanfattar utvecklingen under 2010 och 2011. Med anhörig avses fortsättningsvis den som ger vård och stöd och med närstående menas den som mottar hjälpen.

Socialstyrelsen vägledningsarbete
I enlighet med regeringens förordning har Socialstyrelsen för år 2010 utbetalat 300 miljoner kronor till kommunerna för att underlätta tillämpningen av den aktuella bestämmelsen.

Socialstyrelsens har under året haft en bred dialog med företrädare för socialtjänsten för vägledning i arbetet med att utveckla stödet till anhöriga. Socialstyrelsen har också anordnat seminarier med handläggare för att diskutera deras roll i tillämpningen av 5 kap. 10 § SoL. Arbetet kommer att dokumenteras i en vägledningsskrift, som syftar till att underlätta kommunens arbete med att utveckla strategier och styrdokument för hela socialtjänsten, som tydliggör vad som förväntas av personal och verksamheter, när det gäller bemötande och stöd till anhöriga.

Likaså har Socialstyrelsen startat en dialog med patient-, anhörig-, handikapp-, frivilligorganisationer för att få en bättre bild av deras roll när det gäller tillämpningen av bestämmelsen. Arbetet har resulterat i en omarbetad informationsbroschyr som ska gå ut till vård- och omsorgspersonal, organisationer och allmänheten.

Kännedom om bestämmelsen
Inom socialtjänsten känner allt fler till bestämmelsen, vilket är en positiv utveckling. Det är mycket svårare att veta i vad mån den är känd bland kommuninvånarna och i vilken utsträckning informationen når fram till ”personer som vårdar eller stödjer närstående”. Socialtjänstens handläggare har en nyckelroll i att informera om 5 kap. 10 § SoL och dess innebörd.

Det är viktigt att organisationer som företräder anhöriga känner till och informerar om bestämmelsen bland sina medlemmar. Det är dock inte givet att anhörig-, patient-, handikapp- eller frivilligorganisationerna känner till bestämmelsen. Organisationerna efterlyser här en dialog med kommunen.

Inom hälso- och sjukvården känner personalen inte till 5 kap. 10 § SoL i tillräcklig utsträckning. Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap, eller brist på kunskap, om bestämmelsen i socialtjänstlagen kan påverka sjukvårdens intresse för att samverka med socialtjänsten i anhörigfrågor.

Tillämpningen av bestämmelsen
Inom äldreomsorgen har arbetet med bestämmelsen gått in i en konsolideringsfas; man säkrar och förstärker det som uppnåtts i det tidigare arbetet. Det är en positiv utveckling. Däremot vet Socialstyrelsen inte i vilken utsträckning biståndshandläggarna inom äldreomsorgen har också beakta anhörigas behov när de handlägger ärenden som rör den närstående.

Funktionshindersverksamheten har kommit igång med arbetet att utveckla stödet till anhöriga. Många kommuner har genomfört kartläggningar av verksamheten, för att få ett underlag för hur stödet till anhöriga ska utvecklas vidare. På motsvarande sätt är det oklart i vad mån handläggarna har ett anhörigstödjande förhållningssätt. Dessutom kan funktionshinderverksamhetens starka brukarperspektiv göra det svårare att samtidigt ta till sig ett anhörigperspektiv.

Individ- och familjeomsorgen befinner sig i startfasen när det gäller att forma sitt anhörigstöd. Det betyder inte att man saknar insatser som de kan erbjuda anhöriga. Individ- och familjeomsorgen ser ofta samarbetet med anhöriga som en integrerad del i arbetet med brukarna. Utifrån detta måste man utveckla sitt stöd till anhöriga.

För socialtjänsten som helhet är det fortfarande svårt att få till stånd ett brett samarbete med hälso- och sjukvården när det gäller stöd till anhöriga.

Konsekvenserna av bestämmelsen
Förutom kommunernas redovisning av hur man arbetat med att tillämpa socialtjänstlagens bestämmelse, har Socialstyrelsen små möjligheter att beskriva konsekvenserna av bestämmelsen för enskilda anhöriga och om de erbjudits och tagit emot stöd från socialtjänsten eller ej. Det skapar stora svårigheter att få en bild av tillämpningen av bestämmelsen, liksom utvecklingen av stödet till anhöriga som vårdar och stödjer närstående överhuvudtaget. Socialstyrelsen saknar underlag för att redovisa hur vanligt det är att enskilda får behovsprövade insatser, eller serviceinsatser till stöd.

Socialstyrelsens slutsatser och förslag

  • Kommunerna behöver ta fram mål för stödet till anhöriga enligt 5 kap. 10 § SoL och tydliggöra vad som förväntas av socialtjänstens personal beträffande bemötande och stöd till anhöriga. Det underlättar även samarbetet med hälso- och sjukvården, med patient-, anhörig-, handikapp-, frivilligorganisationer och med kommuninvånarna.
  • Det finns behov av ett utvecklingsarbete inom socialtjänstens samtliga verksamheter så att personalen kan omsätta ett anhörigperspektiv i sitt arbete. Särskilt viktigt är att diskutera vilken delaktighet och därmed vilket inflytande man erbjuder anhöriga.
  • Socialtjänsten har ofta kontakt med anhöriga i samband med handläggningen av den enskildes ansökan om hjälp. Här är det viktigt att man samtidigt uppmärksammar också anhörigas behov av stöd.
  • Många anhöriga har långvarig kontakt med landstingets hälso- och sjukvård. Det är därför angeläget att utveckla samarbetet mellan landstinget och kommunen beträffande stöd till anhöriga. Särskilt samverkan mellan socialtjänsten och primärvården behöver utvecklas.
  • Kommunerna har mycket att vinna på att förbättra dialogen med patient-, anhörig-, handikapp- och frivilligorganisationerna, informera om den aktuella bestämmelsen och om dess innebörd för organisationernas medlemmar.
  • För att kunna vidareutveckla stödet till anhöriga inom socialtjänstens olika verksamheter, är det viktigt att kunna följa resultatet av arbetet. Kommunernas dokumentation och system för verksamhetsuppföljning måste därför också innefatta 5 kap. 10 § SoL.
  • Socialstyrelsen kommer att i sitt vägledningsarbete ha fokus på att stödja utvecklingen inom funktionshindersverksamheten och individ- och familjeomsorgen. Vägledningsarbetet kommer också att vidgas till att omfatta hälso- och sjukvården i stödet till anhöriga. Socialstyrelsen kommer samla in mängduppgifter av serviceinsatser till stöd för anhöriga, i en kommunenkät 2012.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-12-35
Format: PDF
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 32 61