Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Familjerätten och barnet i vårdnadstvister – Uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete

I rapporten följer Socialstyrelsen upp 2006 års vårdnadsreform inom socialtjänsten. Resultatet visar att kompetensen i socialtjänsten är bra och att familjerättens utredningar om vårdnad, boende och umgänge överlag håller god kvalitet. Rapporten visar dock på stora skillnader i hur olika kommuner utreder samt behov av stöd och vägledning.

Sammanfattning

Varje år berörs ca 50 000 barn i Sverige av föräldrars separation. Cirka 7 000 av dem blir föremål för tvist mellan föräldrarna. En tvist om vårdnad, boende och umgänge innebär stora påfrestningar för ett barn och såväl socialtjänst som domstol arbetar för att i första hand nå en samförståndslösning. Inte desto mindre är det fortfarande vanligt att vårdnadstvister löses i domstol och socialnämnden har ett centralt uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet.

År 2006 ändrades föräldrabalken i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att följa upp hur lagändringen slagit igenom i socialnämndens arbete. Vi har därför främst undersökt hur, i vilken omfattning och under vilka förutsättningar som barn kommer till tals i socialtjänstens upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge; hur socialtjänsten genomför bedömningar av risken för att ett barn kan fara illa; hur barnets bästa kommer till uttryck i de förslag till beslut som socialtjänsten lämnar i sina utredningar; socialnämndernas praxis att väcka talan i fråga om umgänge med föräldrar; umgänge med annan än förälder; ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § FB; samt socialnämndernas behov av vägledning i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Socialstyrelsen konstaterar att:

  • Det finns stora skillnader i de olika kommunernas arbetssätt och förutsättningar för att lösa föräldrars tvister.
  • Det bestående intrycket av intervjuer, aktstudier och enkätsvar är att det finns en god generell kompetens hos kommunernas socialtjänst. Kvaliteten på socialtjänstens utredningar i fråga om vårdnad, boende och umgänge överlag har blivit bättre 2009 jämfört med 2005 och barnen har blivit mer synliga i utredningarna.
  • För att bättre tillgodose barnets bästa behöver socialtjänstens utredare förbättra dokumentation av barnsamtal och den riskbedömning som genomförs i samband med utredning om vårdnad, boende och umgänge samt tydligare motivera sina förslag till beslut.
  • Det behövs vägledning och stöd till kommunernas socialtjänst främst vad gäller riskbedömning och vad gäller de tre talerätter som har granskats.
  • Kommunernas socialtjänst önskar mer stöd av Socialstyrelsen för att kunna verka för barnets bästa i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

    Socialstyrelsen avser att fortsätta se över socialtjänstens behov av stöd inom det familjerättsliga området och hur befintlig kunskap bäst kan kommuniceras.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-11-40
Format: PDF
Antal sidor: 65
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj