Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Skylla sig själv? – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare att få hjälp och stöd än andra våldsutsatta kvinnor. Ubildningsmaterialet Skylla sig själv? ska ge socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, landsting, kvinnojourer och rättsväsende bättre förutsättningar att möta de behov som våldsutsatta kvinnor med missbruk kan ha.

Sammanfattning

Studier och intervjuer med praktiker visar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem på flera sätt är en utsatt grupp. Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig många gånger i livssituationer som ökar risken för att utsättas för våld – samtidigt som de tycks ha svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. Det tycks som att dessa kvinnor i högre grad än andra kvinnor möts av omgivningens attityder om att de får ”skylla sig själva” för våldet – ett förhållningssätt som de dessutom ofta själva ger uttryck för. Våldet ses som en konsekvens av missbruket – och därmed tenderar kvinnans våldsutsatthet att negligeras och osynliggöras, och det blir på så sätt också svårare för henne att få det stöd och den hjälp hon skulle behöva.

Liksom andra våldsutsatta kvinnor utsätts kvinnor med missbruksproblem både fysiskt, psykiskt och sexuellt – oftast är förövaren en partner eller före detta partner. För kvinnor i missbruk eller beroende är det heller inte helt ovanligt att bli utsatt för våld av bekanta eller av yrkesutövande personer de möter.

Det är inte ovanligt att kvinnan har problem på flera livsområden, som gör att hon har behov av stödinsatser, behandling och vård. Utöver problem med våldsutsatthet och missbruk kan det handla om psykisk eller fysisk ohälsa, arbetslöshet, svag ekonomi, osäker bostadssituation, med mera. Kvinnan kan ha erfarenhet av att sälja sexuella tjänster och av kriminalitet. Om kvinnan är förälder, kan hon ha varit med om att få sitt eller sina barn omhändertagna och placerade av socialtjänsten.

För våldsutsatta kvinnor i allmänhet kan det vara svårt att söka hjälp – men kanske är det särskilt svårt för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Bland annat beror det på rädsla: för att bli dåligt bemött, för att bli avvisad på grund av missbruket, för att inte bli trodd, för att missbruket ska avslöjas, för att råka ut för repressalier om hon skvallrar, och för att bli sedd som en dålig förälder och därmed riskera att få sina barn omhändertagna.

Våldsutsatta kvinnor i missbruk eller beroende behöver få tillgång till fler skyddade boenden och specialinriktade jourer, med personal som har kunskap om såväl våldets och missbrukets mekanismer som om annan problematik, t ex psykisk ohälsa. Utifrån ett skydds- och trygghetstänkande kan en viktig insats vara att erbjuda könsspecifik missbruksbehandling för de kvinnor som önskar det. Detta för att i mesta möjliga mån undvika att kvinnan i behandlingen stöter på en eventuell förövare.

Personal som möter våldsutsatta kvinnor i missbruk eller beroende behöver öka kunskapen och bredda sin kompetens, för att kunna ge ett gott bemötande och stöd. Det är samtidigt viktigt för personal att reflektera över och arbeta med sina egna attityder gentemot kvinnor med missbruksproblem. Ska ett förändringsarbete kunna äga rum i praktiken förutsätts dock ofta ett medvetet och systematiskt arbete på organisationsnivå – i form av strategier, handlings- och genomförandeplaner.

Behovet av ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer, såsom socialtjänst, kvinnojourer, polis, hälso- och sjukvård, psykiatri och missbruks- och beroendevård, är något som framkommer både i undersökningar och i intervjuer med yrkesverksamma.

För att få en bättre bild av problemets omfattning, karaktär och utveckling över tid, och under vilka förhållanden som de utsatta kvinnorna lever, behövs mer forskning. Det behövs även mer evidensbaserad kunskap om vilka metoder för stöd och behandling som är verkningsfulla och lämpliga. Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning av metoder för behandling av våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem, samt en granskning av vetenskapligt utvärderade interventioner. Undersökningen visar att det råder stor brist på utvärderingar av metoder och insatser. Det betyder inte att det inte skulle finnas några insatser som är effektiva – det betyder att interventionerna ännu inte har utvärderats på ett sätt som gör att man kan uttala sig om effekterna. Kartläggningens resultat ger därmed inget starkt vetenskapligt stöd för att föreslå lämpliga behandlingsmetoder för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem i Sverige.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-10-1
ISBN: 978-91-86885-48-9
Format: Bok
Antal sidor: 114
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 140 kr