Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Interkulturellt socialt arbete

Rapporten redovisar utmaningar och hinder att erbjuda en likvärdig individ- och familjeomsorg av god kvalitet också till personer med utländsk och minoritetsbakgrund. Förslag ges till en nationellt förstärkt samordning av basinformation, utbildning, forskning samt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Sammanfattning

Denna rapport redovisar det uppdrag Socialstyrelsen har haft från regeringen att ”beskriva hur socialtjänstens individ- och familjeomsorg arbetar med brukare där kulturell bakgrund, bristande kunskaper i det svenska språket eller bristande kunskaper om det svenska samhället utgör en utmaning för verksamheten. Socialstyrelsen ska ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas mot bakgrund av tillgänglig kunskap på området. I uppdraget ingår även de nationella minoriteternas behov av stöd och insatser.”
Socialstyrelsen har valt att i rapporten använda begreppet ”interkulturellt socialt arbete”, som är det begrepp som används bl.a. i aktuella diskussioner på europeisk nivå.

Syfte

Syftet med utredningen och rapporten är att:

 • identifiera hinder och framgångsfaktorer för en likvärdig individ- och familjeomsorg samt
 • ge förslag till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Även om ett delsyfte är att beskriva framgångsfaktorer innebär uppdraget, att beskriva de utmaningar som individ- och familjeomsorgen (IFO) ställs inför, att utredningen i första hand har fokus på svårigheter och dilemman som behöver uppmärksammas.

Underlag

Utredningens underlag är främst kvalitativa och består av diskussioner med en expertgrupp, intervjuer med totalt drygt 100 personer (varav ett 30-tal med brukarperspektiv), ett seminarium med ideella organisationer samt litteratur och statistik.

En väsentlig del av IFO:s brukare har utländsk bakgrund

Kulturell och etnisk mångfald är vare sig ett problem eller ett framtida idealtillstånd, utan en realitet som samhället måste förhålla sig till, ta vara på och agera utifrån.

Närmare en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund och/eller tillhör nationella minoriteter. Det tar ofta lång tid för flyktingar och anhöriginvandrade att etablera sig på arbetsmarknaden och bli långsiktigt självförsörjande. Utrikesfödda har generellt sett lägre inkomster samt sämre hälsa och sociala förhållanden än infödda.

Utrikes födda är starkt överrepresenterade inom nästan alla IFO:s verksamhetsområden (främst inom ekonomiskt bistånd, dygnsvård för barn och unga och bland hemlösa). Även om orsakerna i huvudsak är socioekonomiska, behöver kompetensen anpassas mer efter dessa förutsättningar. När det gäller nationella minoriteter saknas det uppgifter, men det finns inget som tyder på att de generellt sett skulle vara överrepresenterade bland IFO:s brukare. Det finns dock grupper där minoritetstillhörigheten sammanfaller med andra omständigheter som ökar deras sårbarhet.

Slutsatser 

Det behövs specifik kompetens

Den allt större variationen i etnisk och kulturell bakgrund, religion, normer och värderingar, traditioner och samlevnadsformer framträder inte särskilt tydligt i det sociala arbetets kompetens- och verksamhetsutveckling.

Socialstyrelsen menar att det i IFO:s arbete med personer med utländsk eller minoritetsbakgrund – utöver allmängiltig yrkeskunskap – också behövs kunskap och insikter om specifika aspekter som kan ha betydelse för förståelsen av den enskilda, unika, brukarens behov. Det kan vara faktorer som har med det kulturella mötet att göra, migrationserfarenhet och traumatisering, rättigheter och villkor för nationella minoriteter, villkor för uppväxt och föräldraskap inom flera kulturer, strukturell diskriminering m.m.

Hinder för en likvärdig vård och omsorg

Brukare med utländsk och minoritetsbakgrund ska erbjudas en individ- och familjeomsorg av likvärdig och god kvalitet. Här finns en rad hinder och utmaningar. Detta trots att dessa brukare ofta är resursstarka personer, med jämförelsevis goda förutsättningar att själva eller genom sina nätverk finna utvägar.

Socialstyrelsen konstaterar att en stor del av IFO:s utmaningar för de aktuella brukargrupperna har samband med strukturella förhållanden som ligger utanför IFO:s, och många gånger kommunernas, ansvarsområde och möjligheter att påverka. Strukturella förhållanden innebär t.ex. en påtaglig risk för att grupper av brukare fastnar i fattigdom, bostadsproblem m.m., och därmed också i beroende av bistånd från IFO.

En del av utmaningarna ligger utanför detta uppdrag, nämligen de som rör IFO generellt och inte är specifika för bistånd och service till brukare med utländsk eller minoritetsbakgrund. Det rör sådant som lednings- och arbetsledningsfrågor, arbetet med att få till stånd en evidensbaserad praktik, adekvat kompetensutveckling och en fungerande samordning och samverkan samt att utveckla en lärande organisation.

Vad kommunerna behöver göra

Utifrån Socialstyrelsens underlag kan konstateras att det för en likvärdig IFO för personer med utländsk bakgrund och nationella minoriteter krävs åtgärder i kommunerna som rör resursfördelning, anpassning efter behov samt kunskap, kompetens och medvetenhet. Det krävs att kommunerna och IFO:

 • kartlägger behov och resurser i området,
 • organiserar tjänsterna utifrån brukarnas behov (t.ex. ett flexiblare och mer anpassat utbud),
 • anpassar metodvalen till varje brukare utifrån en helhetssyn (med hänsyn till olika livssituation, erfarenhet, förmåga och önskemål),
 • ger tydlig information på lätt svenska och olika språk om möjligheter och rättigheter till hjälp och service,
 • vid behov kan erbjuda väl kvalificerad tolk och personal med goda kunskaper att arbeta via tolk,
 • utvecklar en lärande organisation (t.ex. genom system och tid för reflektion samt att kunskap och kompetens på området artikuleras, dokumenteras och sprids),
 • ökar kunskapen genom systematisk och strukturerad lokal uppföljning,
 • bedriver kunskaps- och kompetensutveckling,
 • samverkar med och tar vara på de resurser som närsamhället, nätverk samt minoriteters egna organisationer kan erbjuda samt
 • verkar för en blandad personalsammansättning.

Ett utvecklat samarbete i form av nätverk på regional nivå och samarbete mellan kommuner kan bidra till kunskapsutveckling och kvalitet.

Förslag om förstärkt och samordnat nationellt stöd för interkulturellt socialt arbete

Det lokala och regionala arbetet med att utveckla kompetens, arbetssätt, utbud, anpassning m.m. behöver stödjas på nationell nivå. Kommunerna behöver stöd i form av tillgång till utbildning, kunskapsunderlag, erfarenhetsutbyte m.m. Informationsmaterial på olika språk tas bäst fram på nationell nivå.

Utbildningsinsatser

Socialstyrelsen föreslår att universitet och högskolor samt företrädare för IFO i samråd ser över behovet av kompletterande utbildningsinsatser på olika nivåer, i syfte att förstärka den interkulturella kompetensen i socialt arbete. Översynen bör avse såväl behovet av förstärkt fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma i socialt arbete som behovet av förändringar och tillägg för socionomstuderande på grundutbildningsnivå. Socialstyrelsen tar i rapporten upp några kunskapsområden att uppmärksamma, t.ex. behovet av utbildning i att arbeta via tolk.

Forskningsbehov

För en evidensbaserad praktik behövs mer och säkrare kunskap om hur olika instrument, metoder och insatser fungerar för personer med utländsk och minoritetsbakgrund – exempelvis när de används via tolk – och vilken anpassning som kan behövas.
Socialstyrelsen föreslår att berörda forskningsråd och forskningsinstitutioner uppmärksammar behov av förstärkta forskningsinsatser inom området interkulturellt socialt arbete.

Samla befintlig kunskap

Mycket av den vetenskapliga och professionella kunskap och erfarenhet som är artikulerad och dokumenterad om interkulturellt socialt arbete används inte och är inte heller särskilt känd utanför det sammanhang där den utvecklats. Vidare saknas sammanställningar av lokala kartläggningar, projektutvärderingar, avslutad och pågående verksamhets- och metodutveckling, olika former för föreningssamverkan, utprövade modeller för kompetensutveckling, studiematerial m.m.

Det saknas på nationell nivå överblick och samordnat ansvar för att samla och sprida sådan kunskap. Det gäller även centrala myndigheters och organisationers kunskapssammanställningar, vägledningar m.m. Socialstyrelsen lägger nedan förslag för ett samordnat nationellt kompetensstöd.

Stimulera dokumentation och spridning av tillämpad kunskap

En betydande del av den kunskap och erfarenhet som det interkulturella sociala arbetet bygger på är oartikulerad. Den finns hos ledning och profession och tillämpas i dagligt arbete, men är till stor del både oreflekterad och odokumenterad.

Insatser för att stimulera till reflektion, dokumentation och kritisk granskning av interkulturellt socialt arbete behöver enligt Socialstyrelsens mening stödjas från såväl nationell som regional och lokal nivå. Lokalt kan det ske genom att ge utrymme för handledning, tid och fora för att formulera och diskutera arbetssätt. Regionala FoU-enheter kan ge stöd, t.ex. genom att erbjuda forskningscirklar, kollegiegranskning och nätverk med länkar till andra kommuner och regioner. Nationellt kan man ge stöd till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt till spridning av den samlade dokumentationen.

Basinformation till brukare på nationell nivå

Som grund för lokalt anpassad information finns behov av centralt utformad basinformation på lätt svenska och olika språk. Det gäller t.ex. information om lagstiftning, IFO:s funktion och ansvar, arbetssätt, utbud av insatser och syftet med dem, brukares rättigheter och skyldigheter m.m.

Socialstyrelsen föreslår att regeringen tydliggör olika centrala myndigheters och organisationers ansvar för att ta fram och uppdatera basinformation om socialtjänsten, anpassad efter nyanländas och andra invandrares behov av information på olika språk samt på lätt svenska.

Samordnat nationellt kompetensstöd

Socialstyrelsen föreslår vidare att regeringen skapar förutsättningar för ett samordnat nationellt kompetensstöd för interkulturellt socialt arbete.

Som redovisats behövs det på nationell, regional och lokal nivå ökade satsningar bl.a. på forskning, utvärdering och uppföljning, grund- och vidareutbildning samt verksamhetsutveckling och fortbildning med inriktning på interkulturellt socialt arbete. Socialstyrelsen kommer för egen del att stärka det interkulturella perspektivet inom myndighetens ansvarsområde och i stödet till kommunerna.

Därutöver krävs kompletterande och sammanlänkande insatser på nationell nivå. Socialstyrelsen föreslår därför att regeringen ställer tydliga krav på berörda myndigheters ansvar och samverkan inom området. Dessutom behövs överväganden om hur myndigheterna gemensamt kan svara mot de lokala behov av överblick och stöd för en evidensbaserad praktik som identifierats. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga.

Ett samordnat nationellt kompetensstöd för interkulturellt socialt arbete kan organiseras på flera sätt. Ett av flera tänkbara alternativ kan vara att inrätta ett nationellt kompetenscentrum, med uppgift att tillhandahålla vetenskaplig och professionell kunskap, ge stöd för olika typer av utbildning och för utveckling av interkulturellt socialt arbete i ett långsiktigt perspektiv.

Ett samordnat nationellt kompetensstöd för interkulturellt socialt arbete kan väsentligen öka förutsättningarna för att den kunskap som finns kommer till användning samt att kunskapsluckor blir kända och uppmärksammas. Genom att förmedla såväl vetenskaplig kunskap som väl dokumenterade lokala erfarenheter och exempel på god praktik kan ett sådant stöd också vara en viktig resurs för mindre kommuner, som inte själva har möjlighet att bygga upp och vidmakthålla specifik kompetens på området.

Därigenom ökar förutsättningarna för att erbjuda likvärdig och behovsanpassad vård, omsorg och service till alla IFO:s brukare.
 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-9
Format: PDF
Antal sidor: 65
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00