Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Befolkningens tandhälsa 2009

Majoriteten av den vuxna befolkningen anser sig ha bra tandhälsa. Utlandsfödda och socioekonomiskt utsatta grupper har däremot märkbart sämre självskattad tandhälsa. Rapporten redovisar, förutom kartläggningen av befolkningens tandhälsa, även allmänhetens kunskaper om tandvårdsstödet.

Rapporten är en separat delrapport i utvärderingen av det statliga tandvårdsstödet som infördes den 1 juli 2008. Den bildar tillsammans med delrapporten, Innehåll och kvalitet i tandhälsoregistret juli 2008 - december 2009, även ett underlag för fortsatt uppföljning och utvärdering av tandhälsan.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga den vuxna befolkningens tandhälsa som ett led i utvärderingen av det statliga tandvårdsstödet. Socialstyrelsen har genomfört kartläggningen i samverkan med Försäkringskassan.

Socialstyrelsen har genomfört kartläggningen genom en enkätundersökning under år 2009 bland 8 400 personer, varav 61,2 procent svarade. Socialstyrelsen baserar delvis enkäten på den enkät som Socialstyrelsen och Försäkringskassan använde i tandhälsoundersökningen år 2005. Relevanta frågor från 2005 års undersökning upprepas för att ge möjlighet till jämförelser över tid. Enkäten har kompletterats med frågeställningar om patientens in-lytande och ställning efter tandvårdsreformens införande.

En arbetsgrupp bestående av företrädare från Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tog fram enkäten. Företrädare för Sveriges Tandläkarförbund, Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening gavs tillfälle att lämna synpunkter på enkätformuläret innan det slutgiltigt utformades. Socialstyrelsen har utformat enkäten på ett sätt som möjliggör framtida uppföljningar inom området.

Sammantaget visar resultaten från 2009 års kartläggning av den vuxna befolkningens tandhälsa att den självskattade tandhälsan är god och att majoriteten av befolkningen har en regelbunden kontakt med tandvården. De allra flesta har också relativt låga kostnader för tandvård och man är generellt sett nöjd med bemötandet i tandvården. Det har dock gått för kort tid för att kunna dra mer långtgående slutsatser av tandvårdsreformens effekter.

Socioekonomiskt utsatta grupper och utlandsfödda personer har genomgående sämre upplevd tandhälsa och allmän hälsa, sämre tandstatus, lägre besöksfrekvens och lägre kunskap om det nya tandvårdsstödet. En utmaning för framtiden är hur tandvården ska kunna nå dessa grupper.

En sammanfattning av övriga resultat visar följande:

 • Kunskapen hos befolkningen om tandvårdsstödet skulle behöva bli bättre. 50 procent känner till det allmänna tandvårdsbidraget och 60 procent känner till att det finns ett allmänt högkostnadsskydd.
 • De grupper som har regelbunden kontakt med tandvården verkar vara de grupper som har bäst information om tandvårdsstödet.
 • Tandvården måste bli bättre på att uppfylla de åtaganden som de är skyldiga att utföra efter tandvårdsreformens införande. Exempelvis är det endast 19 procent av dem som efter tandvårdsreformens införande fått omfattande behandling som uppger att de fått en skriftlig behandlingsplan.
 • Inom området information anser 62 procent att de i huvudsak fått tillräcklig information om hur de ska förebygga tandsjukdomar men endast 37 procent av dem som haft omfattande behandlingar uppger att de fått information om ett eller flera behandlingsalternativ. Utlandsfödda och socioekonomiskt utsatta grupper uppger att de fått information om alternativt behandlingsförslag i högre utsträckning än övriga grupper vilket kan bero på att de aktivt efterfrågar andra, billigare alternativ.
 • 21 procent uppger att de helt eller delvis avstått från tandvård av ekonomiska skäl vilket kan jämföras med 23 procent år 2005.
 • 22 procent uppger att de har avstått från tandvård trots behov vilket är en ökning jämfört med år 2005. Drygt hälften av dem som avstod från tandvård trots behov gjorde det på grund av ekonomiska orsaker.
 • 18 procent har haft tandvårdskostnader som överstiger 2 000 kronor under de senaste tolv månaderna. En knapp tredjedel av dessa har haft kost-nader som överstiger 5 000 kronor.
 • 3 procent uppger att tandvårdsbesök är så obehagligt att det helt får dem att avstå från att söka vård.
 • 3 procent uppger att de har enbart löständer och 9 procent uppger att de har en kombination av egna tänder och löständer. Andelen som uppger att de har en kombination av löständer och egna tänder har ökat något sedan år 2005.
 • 3 procent uppger att de inte kan tugga hårda saker som hårt bröd eller äpple.
 • 8 procent uppger att de har ont i tinning, ansikte, käkled eller käkar en gång i veckan eller oftare och 5 procent uppger att de har ont en gång i veckan eller oftare när de gapar eller tuggar.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-6-5
Format: PDF
Antal sidor: 61
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00