Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personliga ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet

Individuell och strukturell empowerment samt hur ombudens och ledningsgruppernas roll och metodik påverkas analyseras i rapporten som syftar till att underlätta arbetet med systembristerna och vänder sig till både ledningsgrupper och till de personliga ombuden.

Sammanfattning

PO-reformen har två syften:

1. att bistå den enskilde klienten så att hon/han bemöts med respekt, får insatser efter behov och att insatserna samordnas samt

2. att kartlägga och skapa underlag för att åtgärda de brister i de offentliga systemen som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda.

Ombuden har, vid sidan av sin roll som språkrör, vägledare och allt som ingår i uppdraget att stärka den enskilde klientens egenmakt, också ett uppdrag att på ett strukturellt plan företräda kollektivet av klienter. Detta genom att synliggöra och påtala de systematiska brister i välfärdssystemen som gör att klienter far illa och samhället använder sina resurser på ett ineffektivt vis. Det föreligger ett viktigt samspelsförhållande och ett växelspel mellan ledningsgrupp och ombud i denna process.

Ledningsgruppens sammansättning, arbetsformer och uppdrag till ombuden styrs av hur gruppen arbetar med systembristfrågorna. Att se sig som en strategisk ledning som arbetar med systembristerna ger goda möjligheter till att förbättra det egna kvalitetsutvecklingsarbetet och höja kostnadseffektiviteten i den egna organisationen.

Ledningsgruppens roll är att initiera och se till att ombuden har ett sådant uppdrag och i ett senare steg ta emot, förvalta och använda den kunskap ombudens arbete genererar. Som ledningsgrupp har man därmed två uppdrag. Det operativa uppdraget är att leda ombudens arbete. Det strategiska uppdraget är att med utgångspunkt i de systembrister ombuden upptäcker utnyttja detta i det ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbetet.

Systembristerna kan beskrivas på tre nivåer; brister i det enskilda mötet med klienten, lokala brister och brister på nationell nivå. De flesta bristerna uppträder i mötet med klienten och på lokal nivå och kan lösas genom olika sorters lokala chefsbeslut.

Genom att arbeta med strukturell empowerment kommer effekterna av ombudens arbete, både vad avser att bryta klienters maktlöshet och att stödja kvalitetsutvecklingsarbetet i berörda organisationer, att mångfaldigas. Dessutom kan det leda till förbättrad ekonomisk effektvitet som på sikt både kan ge besparingar och öka nyttan för den enskilde klienten.

Ett framgångsrikt arbete med systembristerna förutsätter ett genomtänkt samspel mellan ombud och ledningsgrupp, ett genomtänkt synsätt samt en analytisk och pedagogisk metod för att hantera frågorna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-4-8
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa