Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vägledningen behandlar psykosociala boendestödsinsatser – från övergripande mål- och planeringsarbete till de dagliga psykosociala boendestödsinsatserna i en kommunal eller enskild verksamhet.

 

Sammanfattning

Vägledningen ger läsaren en historisk tillbakablick för att förstå nutiden och en presentation av viktiga aspekter som gäller de personer som är mottagare av boende- och boendestödsinsatser. Här beskrivs utvecklingen av boende- och boendestödsverksamheterna sedan psykiatrireformen. Det ges också en definition av vad ett hem är, hemmets betydelse för personen och den etiska plattformen som dessa verksamheter ska bygga på. Sedan behandlas målgruppen med fokus på heterogenitet och de skillnader som beror på ålder och diagnos. Dessutom presenteras målgruppens behov av stöd och service samt önskemål om var och hur man vill bo.

Kommunens mål- och planeringsarbete

Nästa del tar upp kommunens mål- och planeringsarbete för boendeverksamheter på ett övergripande plan och vänder sig steg främst till personer som arbetar med kommunal verksamhetsledning och enhetschefer. Här fokuseras innehållet på lagstiftning, tillsynsresultat samt villkor och redskap för verksamheten. Texten innehåller förslag på åtgärder som kan underlätta kommunernas arbete.

Rapporten ger också viktig bakgrundsinformation till främst enhetschefer och boendestödjare om hur man kan tänka kring bostäder. Här diskuteras aspekter som fullvärdig bostad, institutionell prägel, fysisk och psykosocial miljö samt vad som kännetecknar en god boendemiljö.

Utredningsmomentet och standardiserade bedömningsinstrument

Vägledningen innehålle också information om ansökan, biståndsbedömning och beslut när någon ansöker om insatser, information som främst vänder sig till biståndsbedömare och boendestödjare. Socialstyrelsen har tidigare publicerat en handbok om handläggning och dokumentation, här fokuseras på utredningsmomentet och användningen av standardiserade bedömningsinstrument. Dessutom betonas att behovsbedömningar är en kontinuerlig process eftersom en individs behov förändras.

Typer av boendestöd och hur arbetet kan utföras

Informationen om viktiga typer av stöd som förekommer i boendeverksamheter – psykosocialt boendestöd, stöd för att förebygga fysisk ohälsa och förbättra fysisk hälsa samt kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning vänder sig främst till boendestödjare. Först behandlas boendestöd som funktion, vem som arbetar med stödet samt vad man kan tänka på när man arbeta i någon annans hem. Kärnan är ny forskning som består av intervjuer med boende om hur de vill att boendestödet ska ges.

I kapitel 9 ges exempel på kognitiva funktionsnedsättningar som komplicerar vardagslivet, en del kognitiva hjälpmedel samt vad man kan tänka på när de ska användas.  

Boendestöd utifrån ett folkhälsoperspektiv

Målgruppens fysiska hälsa har visat sig vara ett mycket eftersatt område och i sjunde kapitlet presenteras forskning som jämför målgruppen med befolkningen i övrigt. Texten har ett folkhälsoperspektiv och kan stimulera till insatser i ett boendesammanhang för att förebygga fysisk ohälsa och förbättra gruppens fysiska hälsa. Hälso- och sjukvård i permanenta boenden

Den del av rapporten som tar upp ansvarsfrågor när det gäller hälso- och sjukvården i olika permanenta boenden vänder sig främst till ledningsnivån, enhetschefer och medicinskt ansvariga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2010
Artikelnummer: 2010-12-26
ISBN: 978-91-86585-75-4
Format: PDF
Antal sidor: 106
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa