Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella indikatorer för God vård

Rapporten innehåller 24 nationella uppföljningsområden, 28 hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer samt indikatorer från Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

I Nationella indikatorer för God vård presenterar Socialstyrelsen 24 nationella uppföljningsområden, 28 hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer samt indikatorer från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Dessa kommer att användas för återkommande öppna jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Socialstyrelsen presenterar för första gången en samlad uppsättning nationella indikatorer för God vård. Därmed tas ytterligare steg i arbetet med att strukturera uppföljningen av hälso- och sjukvården.

God vård och omsorg

Socialstyrelsen lanserade begreppet God vård 2007 och begreppet
God kvalitet i socialtjänsten 2008. Idag används det gemensamma begreppet God vård och omsorg som samlingsbegrepp för de egenskaper en god vård respektive en god kvalitet i socialtjänsten. God vård och omsorg utgår från lagstiftningen i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. De sex områdena är

  • vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap  
  • vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet
  • vården och omsorgen ska vara individanpassad och ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig 
  • vården och omsorgen ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål 
  • vården och omsorgen ska vara jämlik och tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla
  • vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid och ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård eller omsorg. 

Innebörden av begreppet God vård inom hälso- och sjukvård förtydligas i rapporten utifrån det arbete som sex expertarbetsgrupper genomfört och inkomna synpunkter från hälso- och sjukvården.

Uppföljningsområden och indikatorer

De hälso- och sjukvårdsövergripande nationella indikatorer som Socialstyrelsen presenterar i denna rapport presenteras inom ramen för uppföljningsområden. Dessa uppföljningsområden visar på viktiga aspekter inom hälso- och sjukvården som tillsammans belyser processer, resultat och kostnaden utifrån God vård.

Sammanlagt presenteras 24 uppföljningsområden och 28 hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer. Rapporten visar på en brist på information för möjligheten att systematiskt och heltäckande följa upp en stor del av de uppföljningsområden som lyfts fram. Genom att identifiera områden som viktiga för uppföljning av God vård tar Socialstyrelsen ett ansvar för att fortsättningsvis stödja arbetet med att utveckla sätt att följa upp de områden som lyfts fram.

Vidare presenteras i rapporten patient- och sjukdomsspecifika indikatorer baserade på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För närvarande finns nationella riktlinjer med indikatorer för hjärtsjukvård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Inom kort publiceras även nationella riktlinjer för strokesjukvård samt diabetessjukvård. Ett flertal nationella riktlinjer med indikatorer kommer att publiceras under 2010 och 2011. Indikatorer kommer då att finnas för demens, depression och ångest, rörelseorganens sjukdomar, sjukdomsförebyggande åtgärder, psykosociala insatser för schizofreni samt lungcancer.

Nationella öppna jämförelser och utvärderingar

Socialstyrelsen kommer att använda såväl de hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorerna som indikatorerna från de nationella riktlinjerna i återkommande nationella öppna jämförelser och som underlag för uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården. Syftet är att öka tillgängligheten till information om hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader och målsättningen är att denna information i sin tur ska användas för förbättringar i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen kommer också att utifrån de öppna jämförelserna, uppföljningarna och utvärderingarna ge tydliga rekommendationer till såväl landstingen som staten om områden där förbättringar av hälso- och sjukvården bör genomföras. Myndigheten kommer även att bedöma kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården.

Tabell 1: Förteckning över uppföljningsområden inklusive hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer för God vård

Nationella områden för uppföljning av God vård*

Nationella hälso- och sjukvårdövergripande indikatorer för
God vård:

Kommentarer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Indikator behöver utvecklas

Nationell uppföljningsmetod/datakälla saknas

Hälsorelaterad livskvalitet

Indikator behöver utvecklas

Nationell uppföljningsmetod/datakälla

Åtgärdbar dödlighet

1. Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet

2. Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet

 

Undvikbar slutenvård

3. Undvikbar slutenvård

 

Följsamhet till Socialstyrelsens nationella
riktlinjer

Indikator behöver utvecklas

Nationell uppföljningsmetod/datakälla
saknas

Registreringsgrad i nationella kvalitetsregister

4. Registreringsgrad i nationella kvalitetsregister (täckningsgrad)

 

Re/habilitering

Indikator behöver utvecklas

Nationell uppföljningsmetod/datakälla
saknas

Följsamhet till nationella vaccinationsprogram

5. Vaccination av barn - MPR

6. Influensavaccination av äldre

 

Vårdrelaterade
infektioner

Indikator behöver utvecklas

Nationell datakälla ej fullständig/saknas

Anmälningar enligt
Lex Maria

7. Lex Maria-anmälningar i sluten- och öppenvård respektive i kommunal vård

 

Självmord

8. Lex Maria-anmälda självmord i förhållande till det totala antalet självmord som har begåtts inom 4 veckor efter vårdkontakt

9. Levande personer ett år efter utskrivning från slutenvård orsakad av självmordsförsök

 

 

Säkerhet i omvårdnad

Indikator behöver utvecklas

Nationell datakälla ej fullständig/saknas

Läkemedelsanvändning

10. Personer, 80 år och äldre, med en eller flera läkemedels-kombinationer som kan leda till läkemedelsinteraktioner av
klass D

 

Dödlighet på sjukhus

Indikator behöver utvecklas

Nationell uppföljningsmetod saknas

Förekomsten av vårdskador

Indikator behöver utvecklas

Nationell datakälla ej fullständig/saknas

Patientsäkerhetskultur

Indikator behöver utvecklas

Nationell datakälla ej fullständig/saknas

Strukturerad händelseanalys

Indikator behöver utvecklas

Nationell datakälla under utveckling

Respektfullt och individuellt bemötande

11. Patienten blir respektfullt bemött som individ

12. Patientens egna kunskaper och erfarenheter tas till vara

 

Individuell information och kunskapsöverföring

13. Patienten erbjuds individuellt anpassad information om hälsotill­stånd, diagnos och metoder för undersökning, vård och behandling

14. Patienten får tillräcklig information och stöd för att kunna hantera sin hälsa

15. Patienten erbjuds möjlighet till önskad kontinuitet i vårdkontakterna

 

Individens delaktighet i den egna vården

16. Behandlingsmål sätts i samråd med
patienten

17. Delaktighet i den egna vårdens planering och genomförande

 

Hälso- och sjukvårdens kostnader

18. Hälso- och sjukvårdskostnad

19. Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad

20. Vårdtillfällen som rapporteras till KPP-databasen

 

Hälso- och sjukvårdens produktivitet

21. Kostnad per prestation (DRG-poäng)

22. Kostnad per vårdkontakt i primärvården

 

Faktiska väntetider

23. Väntetider till besök i primärvården

24. Väntetider till besök i den specialiserade vården

25. Väntetider till behandling inom den specialiserade vården

 

Upplevda väntetider

26. Upplevd tillgänglighet till primärvården

27. Upplevd väntetid till besök inom den specialiserade somatiska vården

28. Upplevda väntetider till behandling

 

* För utförlig beskrivning, se kapitlet Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer för God vård

Observera att såväl uppföljningsområden som hälso- och sjukvårdövergripande indikatorer i framtiden kan komma att revideras allt eftersom datakällor utvecklas.

För en förteckning av indikatorer i de nationella riktlinjerna, se kapitlet Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-11-5
Format: PDF
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Birgitta Lindelius
075-247 35 91