Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personer med funktionsnedsättning / funktionshinder - insatser enligt LSS 2008

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

Statistiken över insatser enligt LSS (exklusive råd och stöd) utgår från uppgifter på personnummernivå och avser förhållanden den 1 oktober 2008. Statistiken över råd och stöd utgår från mängddata och avser tidpunkten den 1 oktober 2008. Mot denna bakgrund går det inte att uttala sig om hur många personer som totalt har insatser enligt LSS.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att drygt 58 700 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2008. Det är knappt 1 900 fler jämfört med år 2007 och en ökning med cirka 3 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att knappt 6 700 personer hade beviljats råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2008. Det är en minskning med cirka 22 procent jämfört med 2007.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt 109 000. Cirka 87 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade - drygt 28 000 personer. Cirka 22 300 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, cirka 18 400 personer hade insatsen kontaktperson, drygt 10 200 personer hade insatsen korttidsvistelse, knappt 9 700 personer hade insatsen ledsagarservice, knappt 6 700 personer hade insatsen råd och stöd, knappt 5 200 personer hade insatsen korttidstillsyn. Övriga insatser enligt LSS gällde färre än 5 000 personer per särskild insats.
  • Nästan hälften av de cirka 1 400 barnen eller ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar bodde i en annan kommun än den som beslutat om insatsen. Tio procent av barnen eller ungdomarna bodde i familjehem och de övriga i bostad med särskild service.
  • Det vanligaste antalet timmar med personlig assistans enligt LSS var 16 till 20 timmar per vecka enligt det verkställda beslutet. Drygt 700 av de 3 500 personerna med personlig assistans enligt LSS hade 16-20 timmars assistans per vecka.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-8
ISBN: 978-91-86301-20-0
Format: POD
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Marie Linder
075-247 32 31

Mer hos oss

Funktionshinder