Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personer med funktionsnedsättning/ funktionshinder  – vård och omsorg den 30 juni 2008 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 30 juni 2008 till personer med funktionsnedsättning i åldrarna 0-64 år. Serviceinsatser utan individuell behovsprövning ingår inte i statistiken. I rapporten redovisas vidare antalet personer i åldrarna 0-64 år som någon gång under juni månad 2008 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, baseras helt på personnummerbaserade uppgifter från kommunerna. Därutöver har Socialstyrelsen samlat in mängduppgifter angående regiform m.m. för vissa insatser enligt SoL till personer med funktionsnedsättning. Den statistiken, som avser den 1 oktober 2008, redovisas i en separat rapport.

Statistiken visar bl.a. följande:

  • Ungefär 4 500 personer i åldern 0-64 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 30 juni 2008. Av dessa var cirka 41 procent kvinnor och 59 procent män. Antalet personer som bodde i särskilt boende ökade med stigande ålder, och drygt 55 procent var i åldern 55-64 år.
  • Drygt 16 700 personer i åldern 0-64 år var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 30 juni 2008, varav närmare 53 procent var kvinnor och cirka 47 procent var män.
  • Bland dem som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende hade cirka en tredjedel 1-9 hemtjänsttimmar per månad. Fördelningen av personer efter antal hemtjänsttimmar per månad var nästan lika mellan kvinnor och män.
  • Närmare 12 200 personer var beviljade boendestöd den 30 juni 2008. Insatsen gällde ungefär lika många kvinnor som män.
  • Trygghetslarm i ordinärt boende kan ges med eller utan individuellt biståndsbeslut. Kommunernas uppgiftslämnande avsåg trygghetslarm med biståndsbeslut. Sammanlagt redovisades närmare 9 600 personer i åldern 0-64 år med denna insats den 30 juni 2008.
  • Bland övriga biståndsbeslutade insatser den 30 juni 2008 framgår att närmare 5 100 personer hade dagverksamhet, nästan 3 600 personer hade kontaktperson/kontaktfamilj, samt att närmare 1 300 personer hade korttidsvård/ korttidsboende.
  • Enligt kommunernas inrapportering till statistiken var närmare 24 900 personer i åldern 0-64 år någon gång under juni 2008 mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen. Ungefär 48 procent av dessa personer var kvinnor och 52 procent var män.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2009
Artikelnummer: 2009-125-3
Format: PDF
Antal sidor: 86
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder