Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Personer med funktionsnedsättning/ funktionshinder – insatser enligt LSS år 2007

Rapporten redovisar statistik över insatser enligt LSS. Drygt 56 800 personer hade LSS-insatser från kommunen den 1 oktober 2007. Det totala antalet LSS-insatser som kommunerna rapporterat uppgick till drygt 108 000.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd). Statistiken över insatser enligt LSS (exklusive råd och stöd) utgår från uppgifter på individnivå och avser förhållanden den 1 oktober 2007. Statistiken över råd och stöd utgår från mängddata och avser tidpunkten den 1 oktober 2007. Mot denna bakgrund går det inte att uttala sig om hur många personer som totalt har insatser enligt LSS.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att drygt 56 800 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2007. Det är drygt 1 000 fler jämfört med år 2006 och en ökning med cirka 2 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att cirka 8 600 personer hade beviljats råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2007. Det är en minskning med cirka 11 procent jämfört med 2006.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till drygt 108 000. Cirka 87 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade - nästan 27 000 personer. Knappt 21 600 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, cirka 18 000 personer hade insatsen kontaktperson, drygt 10 100 personer hade insatsen korttidsvistelse, knappt 9 700 personer hade insatsen ledsagarservice, cirka 8 600 personer hade insatsen råd och stöd, knappt 5 100 personer hade insatsen korttidstillsyn. Övriga insatser enligt LSS gällde färre än 5 000 personer per särskild insats.
  • Omkring 43 procent av de cirka 1 300 barnen eller ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar bodde i en annan kommun än den betalande. Tolv procent av barnen eller ungdomarna bodde i familjehem och de övriga i bostad med särskild service.
  • De vanligaste timantalen för personlig assistans enligt LSS var 16 till 20 timmar per vecka enligt det verkställda beslutet. Cirka 700 personer av de 3 300 personerna med personlig assistans enligt LSS hade 16-20 timmars assistans per vecka.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2008
Artikelnummer: 2008-44-2
ISBN: 978-91-85999-21-7
Format: PDF
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder