Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Funktionshindrade personer – insatser enligt LSS år 2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

Statistiken är från och med denna rapport en del av Sveriges officiella statisk (SOS). Statistiken över insatser enligt LSS avser förhållanden den 1 oktober 2005. Statistiken över råd och stöd utgår från mängddata och statistiken om övriga insatser utgår från personnummerbaserade data. Mot denna bakgrund går det inte att uttala sig om hur många personer som totalt har insatser enligt LSS.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att 54 300 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2005. Det är 1 400 fler jämfört med år 2004 och en ökning med 3 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att 10 500 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2005.
  • Det totala antalet personer som hade insatser enligt LSS den 1 oktober 2005 uppskattas till mellan 56 000 och 58 000 personer. Det motsvarar drygt 0,6 procent av landets befolkning.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till ca 105 700.
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, ca 25 000 personer. Knappt 20 400 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 16 700 personer insatsen kontaktperson, 10 500 personer insatsen råd och stöd, 10 500 personer insatsen korttidsvistelse och 9 600 personer ledsagarservice. Övriga insatser enligt LSS gällde färre än 5 000 personer per särskild insats.
  • Det var fler män än kvinnor som hade varje särskild insats enligt LSS. Andelen kvinnor som hade insatserna personlig assistans, kontaktperson och ledsagarservice var däremot större än andelen män med motsvarande insatser. Männen hade en större andel av insatserna avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad för barn och ungdom enligt LSS än kvinnorna.
  • Runt 29 procent av alla insatser enligt LSS gavs till barn och ungdomar som var 22 år eller yngre, ca 65 procent gällde personer som var i åldrarna 23 år till och med 64 år samt ca 6 procent gavs till personer som var 65 år eller äldre. 6
  • Knappt 200 barn och ungdomar bodde i familjehem och drygt 1 000 bodde i bostad med särskild service för barn och ungdom.
  • Av de knappt 20 400 personerna som hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna bodde drygt 500 i särskilt anpassad bostad.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-44-2
Format: PDF
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder