Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 1987:8 Användning av bröstmjölk

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av bröstmjölk m.m.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Kunskapen om att HIV (human immunodeficiency virus) utsöndras i bröstmjölk har föranlett studier vad gäller pastöriseringens HIV-avdödande effekt.

Av aktuella studier har framkommit att pastörisering vid 72°C 15 sek. inte medfört tillfredsställande avdödning av HIV. Ytterligare försök med pastörisering utförs. I första hand prövas pastörisering vid 63°C 30 min.

Tidigare påbörjad utredning om indikationer för och behovet av bröstmjölk från givare pågår. Detta gäller dels värmebehandlad bröstmjölk, dels obehandlad kolostrum och obehandlad mogen bröstmjölk.

Med stöd av 2 § första stycket 1., 3 § 2. och 4 § 7. förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. meddelar socialstyrelsen följande föreskrifter.

  • Behandlande läkare skall med stöd av 12 § smittskyddslagen meddela HIV-infekterad kvinna föreskrift att hon inte får amma sitt barn.
  • Bröstmjölk från givare som bedöms tillhöra för HIV-infektion riskutsatt grupp får inte användas.
  • Bröstmjölk från givare får ges endast på läkares ordination.
  • Bröstmjölk får användas endast sedan givaren testats på förekomst av antikroppar mot HIV och visats vara negativ.
  • Bröstmjölk får endast användas om den tas från givare inom tre månader efter förlossningen.
  • Bröstmjölk från givare skall vara värmebehandlad såvida inte obehandlad kolostrum eller obehandlad mogen bröstmjölk är indicerad av särskilda medicinska skäl.
  • Ordination av bröstmjölk skall journalföras.
  • Om möjligt ges bröstmjölk från endast en givare.
  • Givaren (-na) skall i journalen anges med kod så att det är möjligt att spåra henne/dem.
  • Mottagande barns moder skall vara informerad om avsikten att ge hennes barn bröstmjölk från givare och vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose säkerheten för hennes barn.

Pastörisering skall ske vid 72°C under 15 sek. eller 63°C under 30 min.
Beträffande vad som i övrigt gäller hantering av bröstmjölk hänvisas till "Förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvård" i serien "Socialstyrelsen anser 1980:5".

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 maj 1987 och ersätter socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1986:1) om användning och värmebehandling av bröstmjölk.

Läs hela sammanfattningen

SOSFS 1987:8

Publiceringsår: 1987
Artikelnummer: 1987-10-8
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 14 kr


Grundförfattning
Beslutad: 1987-04-15 
Utkom från tryck: 1987-05-05
Gäller från och med: 1987-05-15