Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte alltid i dag. För att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa ska Socialstyrelsen bidra med kunskap, statistik och utvärdering.

Övergripande strategi

Regeringen har tagit fram en strategi inom området psykisk ohälsa för perioden 2016–2020. De fem fokusområdena i strategin är:

  • förebyggande och främjande insatser
  • tidiga, tillgängliga insatser
  • utsatta grupper
  • delaktighet och rättigheter
  • ledarskap och organisering.

Regeringen har även tillsatt en nationell samordnare inom området psykisk hälsa som ska stödja det arbete som myndigheter, kommuner, landsting och organisationer utför och även verka för att arbetet samordnas på nationell nivå under 2016–2018.

Aktuellt på Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar med flera frågor som berör området psykisk ohälsa. Vi arbetar löpande med att ta fram och analysera statistik om till exempel användning av psykofarmaka och adhd-­läkemedel, liksom förekomst av suicid. För närvarande arbetar vi även med att förbättra kvaliteten i inrapporterade data om tvångsvård samt med att genomföra en uppföljning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018.

Delrapport om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.

Några fler exempel på aktuella rapporter är bland annat Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, Öppna jämförelser inom psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre samt uppdaterade Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Socialstyrelsen fördelar dessutom statsbidrag, till exempel för att stärka kommuners insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och för att främja ideella föreningars arbete med att sprida information om psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Myndigheterna undersöker behovet av kunskap för vård av äldre med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen leder ett samarbete med åtta andra myndigheter. Rådet för styrning av kunskap ska driva på kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En av rådets arbetsgrupper gör en gemensam satsning kring psykisk ohälsa hos äldre.

Under 2018 har bland annat ett kunskapsstöd om välfärdsteknik tagits fram, i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Arbete pågår också med ett informationsmaterial kring psykisk ohälsa hos äldre, tillsammans med brukar-­ patient­- och anhörigorganisationer.

Psykisk ohälsa på kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kunskapsguiden samlar information från flera myndigheter och andra aktörer. Information om Psykisk ohälsa finns under fliken Psykisk ohälsa samt under fliken Barn och unga/Teman/Psykisk ohälsa hos barn och unga.

Publicerat om detta ämne