Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialtjänsten brister i rättssäkerhet och arbetsledning

den 22 juni 2010 kl. 14:00 Nyhet

Arbetsledningen inom socialtjänsten är svag, enskildas rättssäkerhet äventyras och individens inflytande och delaktighet är begränsad. Det visar Socialstyrelsens sammanställning av den sociala tillsynen 2008-2009, som presenteras för Socialdepartementet idag.

Rapporten Social tillsyn - Länsstyrelsernas iakttagelser under 2008 och 2009 ger en sammanfattande bild av de brister som länsstyrelserna har sett i tillsynen av socialtjänsten under de senaste två åren. De viktigaste iakttagelserna som återkommer inom alla verksamhetsområden är brister i rättssäkerheten, en begränsad möjlighet för den enskilde till inflytande och delaktighet i insatsernas genomförande samt avsaknad av kompetent arbetsledning.

– Ett återkommande bekymmer är att arbetsledare har för stora personalgrupper. Personalen får inte det stöd som de behöver för att utföra ett gott arbete. Det visar sig till exempel när personalen på demensboenden eller i verksamheter enligt LSS tar till tvångs- eller begränsningsåtgärder som inte är tillåtna, säger utredare Ulla Essén.

Inom LSS-området sker en nedrustning eller åtstramning som i vissa fall liknar en ”återinstitutionalisering”. Det beror bland annat på ökad samlokalisering av olika verksamheter, begränsat utrymme för individuella aktiviteter, strikta regler och rutiner som inte är förenliga med goda levnadsvillkor samt frihetsinskränkande inslag i verksamheterna.

Inom området för barn och unga, som är ett prioriterat tillsynsområde för Socialstyrelsen, är väntetiderna för att få kontaktperson och kontaktfamilj långa. Familjehemsvården visar positiv utveckling, men vårdplaneringen brister.

– Syftet med rapporten är att belysa bristerna, inte att ge en rättvisande helhetsbild. Vi kan också se att verksamheterna har tagit fasta på kritik som getts i tidigare tillsynsbeslut och många har rättat till bristerna och utvecklat sin verksamhet sedan dess, förklarar Ulla Essén.

Under 2008 och 2009 har länsstyrelserna avslutat cirka 4 350 ärenden som avser verksamhetstillsyn i offentlig eller enskild regi samt drygt 4 330 ärenden som avser individtillsyn efter enskildas klagomål. Därutöver har länsstyrelserna avslutat drygt 8 000 ärenden som gäller uppföljning av beslut och domar som kommunerna dröjt med att verkställa. I verksamhetstillsynen har länsstyrelserna funnit brister i drygt hälften av alla avslutade ärenden och i individtillsynen i knappt 30 procent av de avslutade ärendena.

I januari 2010 överfördes tillsynsansvaret för socialtjänsten till Socialstyrelsen. Rapporten är därför den sista i sitt slag. I juni 2011 kommer en samlad rapport från Socialstyrelsen för iakttagelserna under 2010 inom tillsynen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kontakt

Ulla Essén
Utredare
075-247 38 82