Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen

Här kan du läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad.

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlingen av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, och i vissa fall med stöd av kompletterande svensk dataskyddslagstiftning.

Socialstyrelsens behandling av personuppgifter i myndighetens administrativa verksamhet ingår inte i informationen på denna sida. De behandlingar som Socialstyrelsen genomför och som är av tillfällig karaktär omfattas heller inte i dagsläget av denna information. Mer specifik information kan även ges till den registrerade i samband med att personuppgifterna samlas in.

Många olika behandlingar

Vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika system i vår roll som förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

Så här behandlar vi personuppgifter som gäller:

Ansökningar

Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika typer av intyg. Totalt omfattas 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården. Inom ramen för detta behandlar vi personuppgifter om den sökanden. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att handlägga ansökningar och bygger på den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Ansökan om och återrapportering av statsbidrag

När Socialstyrelsen handlägger ansökningar om statsbidrag behandlas personuppgifter för den sökanden i syfte att kunna handlägga ansökan. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del av Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Ansökan om arbete

Socialstyrelsen behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till myndigheten. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och antällningsförfarandet är en del av Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Ansökan till SK-kurser

När Socialstyrelsen handlägger ansökningar till SK-kurser behandlas personuppgifter för den sökanden i syfte att kunna handlägga ansökan. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del av Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Ansökan om tillstånd inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen handlägger ett antal olika tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat tillstånd till förlängd tid för förvaring av befruktade ägg i fryst tillstånd, genetisk screening vid allmän hälsoundersökning, import av frysta spermier, preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning (PGD-HLA), tillvaratagande av vävnad från aborterade foster, transplantation av biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation, transplantation i de fall donatorn är underårig eller lider av en psykisk störning.

Inom ramen för handläggningen behandlas bland annat uppgifter om hälsa om den eller de personer som tillståndet gäller. Behandlingen görs som ett led i vår myndighetsutövning och behandlingen av känsliga personuppgifter görs med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Beställningar

Beställningar av data

När Socialstyrelsens handlägger forskar- och statistikbeställningar behandlar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera i ärendet. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och är en del i vår myndighetsutövning.

Beställningar av publikationer och informationsmaterial

Socialstyrelsen behandlar kontaktuppgifter till personer i samband med beställningar av olika publikationer och informationsmaterial. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen

Forskning

Forskning inom socialtjänstens områden

Socialstyrelsen genomför i viss utsträckning forskning inom socialtjänstens område. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål och behandlingen av känsliga personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse och i enlighet med etikprövningsansökan.

Konferenser, seminarier, utbildningar, workshops

Seminarier och workshops

När Socialstyrelsen är arrangör till ett evenemang hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera anmälan och följa upp evenemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Utbildningar och konferenser

När Socialstyrelsen anordnar utbildningar hanterar vi personuppgifter för att kunna administrera anmälan och följa upp utbildningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Korrespondens med enskilda som kontaktar Socialstyrelsen

När du kontaktar Socialstyrelsen, till exempel via telefon, brev eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar. När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Socialstyrelsen enligt lag skyldig att registrera uppgiften. Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten utan att vi har efterfrågat dessa. Dessa uppgifter behandlas då endast genom att de registreras i ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Vår behandling av känsliga personuppgifter i detta sammanhang sker med stöd av ett viktigt allmänt intresse.

Målgruppsanpassad information

För att kunna informera om olika uppdrag inom Socialstyrelsens verksamhet behöver vi kommunicera med olika målgrupper på olika sätt. Det kan handla om insatser riktade mot olika verksamheter eller yrkesgrupper eller företrädare för patienter, brukare eller allmänhet. I samband med detta behandlar vi ibland olika kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadresser, telefonnummer och titel.

Uppgifterna kan ha lämnats av den enskilde, samlats eller köpts in. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Behandlingen av uppgifterna pågår tills uppdraget är slut.

Prenumerationer

Prenumerationer av nyhetsbrev, pressmeddelanden och föreskrifter

Socialstyrelsen behandlar namn och kontaktuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av våra pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Behandlingen sker med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att vi ska fullgöra ett avtal med den registrerade. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.

Register

Hälsodata- och socialtjänstregister

Socialstyrelsens hälsodata- och socialtjänstregister bygger på personnummer och uppgifterna rapporteras in från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. På sidan du kommer till i länken nedan kan du läsa om dina rättigheter som registrerad och hur dina personuppgifter behandlas.

Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp)

Som ett led i myndighetens beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd handlägger och administrerar Socialstyrelsen personuppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att pröva deras behörighet. För handläggning av ärendet behandlas namn, personnummer och övriga uppgifter som är nödvändiga för handläggningen, till exempel uppgifter som rör hälsa, uppgifter om eventuella brott och uppgift som rör den enskildes yrkesutövning. För denna behandling av personuppgifter är Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gemensamt personuppgiftsansvariga.

Behandlingen bygger på den rättsliga grunden myndighetsutövning och behandling av känsliga personuppgifter på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Socialstyrelsen inhämtar uppgifter i ärendet från IVO och den enskilda. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslut i ären-dena. När beslutet är fattat skickas information om behörighetsinskränkningar till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSp-registret, samt till IMI, Informationssystemet för den inre marknaden, utifrån grunden att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Donation av organ och vävnader (donationsregistret)

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att ansvara för donationsregistret behandlas personuppgifter. Syftet är att allmänheten ska kunna meddela sin inställning till donation av organ och vävnader och att behörig personal ska kunna ta reda på en persons inställning vid en utredning till eventuell organ- och vävnadsdonation. De personuppgifter som behandlas är namn, bostadsort, personnummer, samt personens inställning till donation. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse och regleras särskilt i förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen. Det är frivilligt att registrera sig i registret och den registrerade kan när som helst återkalla sitt medgivande till donation.

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet handlägger vissa ärenden, till exempel tillstånd för abort, sterilisering, insemination eller för att fastställa ändrad könstillhörighet. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse och som ett led i Socialstyrelsens myndighetsutövning.

Rättsliga rådet yttrar sig även till domstol och andra myndigheter i allmänmedicinska och rättsmedicinska- samt allmänpsykiatriska och rättspsykiatriska frågor. Inom ramen för dessa ärenden behandlas känsliga personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Samverkan

Som ett led i Socialstyrelsens uppdrag att styra med kunskap initierar och medverkar vi i flera olika samråds-, fokus-, insats, referens- och expertgrupper, samt råd och nätverk. Vi anlitar också experter, till exempel inom ramen för vårt arbete med nationella riktlinjer. För detta behandlar vi namn, kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som lämnas inom ramen för samverkan. Kontaktuppgifter kan delas inom gruppen och namn kan ingå i till exempel publikationer eller mötesanteckningar. Behandlingen av uppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Sociala medier

Socialstyrelsen kommunicerar i olika sociala medier, till exempel LinkedIn, Instagram och Facebook och behandlar då olika personuppgifter. Det kan vara namn och kontaktuppgifter för de personer som ingår i information, men även namnen på personer som följer oss och som gillar våra inlägg, samt övriga uppgifter som personerna ifråga delar med sig av. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Undersökningar

Enkätundersökningar riktade till verksamheter

Socialstyrelsen genomför ett flertal enkätundersökningar varje år som ett led i att till exempel utvärdera och följa upp åtgärder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enkäterna riktas till verksamheterna och besvaras personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De uppgifter som behandlas är bland annat kontaktuppgifter till den person som besvarat enkäten. Behandlingen av personuppgift bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Upphandling

Anskaffningsärenden och avtal

Socialstyrelsen följer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling vid all anskaffning av varor och tjänster. I ärenden som rör anskaffning behandlar Socialstyrelsen kontaktuppgifter till personer hos leverantören samt personuppgifter som leverantören lämnar till Socialstyrelsen i samband med anbud, avropssvar eller motsvarande i en anskaffning. Vi behandlar också kontaktuppgifter till den eller de personer hos leverantören som är ansvariga för avtal. Behandlingen av personuppgifterna bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Utredningar

Dödsfallsutredningar

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att utreda dödsfall för att identifiera eventuella systemfel i samhällets insatser för barn och vuxna kan bland annat känsliga personuppgifter och personuppgifter om brott förekomma. Behandlingen är nödvändig och för att vi ska fullgöra en arbetsuppgift som är fastställd i lag (2007:606) och förordning (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse.

Övrig ärendehantering

Begäran om allmän handling

När någon begär ut allmänna handlingar behöver vi ibland behandla de personuppgifter som lämnas för att kunna handlägga begäran. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall som ett led i myndighetsutövning.

Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen

När någon begär en rättighet enligt dataskyddsförordningen behandlar Socialstyrelsen de personuppgifter om sökanden lämnar i ärendet i syfte att handlägga begäran. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och i vissa fall som ett led i myndighetsutövning. Handlingarna sparas som regel i ett år.

Vem kan ta del av personuppgifterna?

Utöver att Socialstyrelsens medarbetare tar del av de personuppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter använder sig Socialstyrelsen av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar av personuppgifter. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Socialstyrelsen har gett för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av personuppgiftsbiträden upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Utifrån myndighetens skyldighet att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen kan även personer, organisationer och andra myndigheten ta del av dina personuppgifter.

Socialstyrelsen är också skyldig att lämna ut uppgifter i andra situationer än de som följer av offentlighetsprincipen, till exempel till andra myndigheter i vissa fall. Det är lagar och andra regler som i sådana fall fastställer sådana skyldigheter.

Hur länge lagras personuppgifterna hos oss?

Meddelanden som skickas till och från Socialstyrelsen blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs och registreras. Som statlig myndighet är utgångspunkten att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för hantering av allmänna handlingar bygger på den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse. Vissa allmänna handlingar får dock gallras utifrån gällande gallringsregler och beslut, till exempel handlingar av ringa betydelse eller tillfällig karaktär. Handlingar av ringa betydelsen och tillfällig karaktär gallras som regel vid inaktualitet eller efter ett år.

Dina rättigheter som registrerad hos Socialstyrelsen

Som registrerad har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att du kostnadsfritt kan:

Begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter Socialstyrelsen hanterar om dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du kan begära att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade. I vissa fall måste Socialstyrelsen även behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.

Invända mot behandlingen

När Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår myndighetsutövning eller för att utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Begära begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Begära radering av uppgifter

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Personuppgifter som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller som finns i en allmän handling får inte raderas.

Begära att uppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig, dataportabilitet

Om Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Så här gör du en begäran

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter anmäler du det via någon av blanketterna nedan. Blanketten kan skickas med post. Du kan också skanna in blanketten och skicka den i ett e-postmeddelande till oss.

Skicka din begäran med post till:

Socialstyrelsen
Registraturen
106 30 Stockholm

Alternativt skanna in den och mejla till Socialstyrelsen.

Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. Känsliga uppgifter skickas säkrast med vanlig post.

Vill du använda dig av någon av dina rättigheter kommer Socialstyrelsen att hantera din begäran i ett särskilt ärende. Om det är möjligt, försök att tydligt anger vilka uppgifter din begäran avser, till exempel om du endast begär ett registerutdrag för ett visst register eller en viss behandling.

Det tar ungefär en månad för Socialstyrelsen att handlägga en begäran om registerutdrag. Om du begär ett fullständigt registerutdrag kan det ta längre tid än en månad.

Socialstyrelsens Dataskyddsombud

Socialstyrelsens dataskyddsombud är Henriette Wejdmark och henne kan du kontakta i alla frågor som rör dataskydd. Dataskyddsombudet arbetar bland annat med att övervaka att Socialstyrelsen följer dataskyddsreglerna och är kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter. Du når henne på följande sätt:

 • Skicka meddelande per post till:

  Socialstyrelsen
  Dataskyddsombud
  106 30 Stockholm

 • Skicka meddelande per mejl till:
  dataskyddsombud@socialstyrelsen.se
 • Ring via vår telefonväxel på:
  075-247 30 00

Om du har frågor och synpunkter

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Du har även som registrerad rätt att överklaga myndighetens beslut gällande registrerades rättigheter till en allmän förvaltningsdomstol.

Kontakt

Henriette Wejdmark, dataskyddsombud

Du når henne på följande sätt:

Skicka meddelande per post till:
Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Skicka meddelande per mejl till: dataskyddsombud@socialstyrelsen.se

Ring via vår växel:
075-247 30 00