Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Remissvar

Som en del av Socialstyrelsens uppdrag som statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst ingår att hantera ett stort antal remisser från myndigheter, domstolar och andra organisationer. På den här sidan presenterar vi ett urval av de svar som myndigheten lämnar.


Remissvar Datum
Årtal: 2012
Inspektionen för vård och omsorg 2012-08-21
Gör det enklare – Myndighetsstruktur för vård och omsorg 2012-09-18
Ny myndighet för infrastrukturfrågor 2012-09-18
Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen 2012-02-07
Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag 2012-06-19
Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2012-02-28
Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor 2012-03-14
Direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer 2012-01-12
Asylsökande ensamkommande barn – en översyn av mottagandet 2012-02-22
Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet 2012-04-17
Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn 2012-05-03
Framtidens högkostnadsskydd i vården 2012-03-13
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20
Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter 2012-06-19
Registerdata för forskning 2012-07-10
Begäran om införande av krav om bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16
EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2012-01-20
Bättre behörighetskontroll – ändringar i förordningen (2006:196) 2012-10-25
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd 2012-11-06
Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 2012-11-14
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap 2012-11-20
Nya påföljder 2012-11-23
Årtal: 2013
En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet 2013-01-18
Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet 2013-01-15
Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden 2013-02-25
Lagändringar till följd av ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser för läkares vidareutbildning 2013-02-07
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB 2013-03-25
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning 2013-05-06
Patientmaktsutredningen 2013-05-29
En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området 2013-07-04
Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun 2013-05-31
Internationell straffverkställighet: genomförande av EU-rambeslut och översyn av internationella verkställighetslagen 2013-07-08
En myndighet för alarmering 2013-08-27
Åtgärder för ett längre arbetsliv 2013-08-27
Lagändringar till följd av ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser för läkares vidareutbildning (komplementerande promemoria) 2013-09-17
Fri att leka och lära 2013-10-02
Privata utförare – kontroll och insyn 2013-10-08
Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga 2013-09-24
Ansvarsfull hälso- och sjukvård 2013-11-25
Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m. 2013-12-03
Årtal: 2014
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 2014-05-05
En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter 2014-05-13
När vi bryr oss 2014-03-28
En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst 2014-06-10
Samordnat ansvar för vissa familjefrågor 2014-06-17
Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet 2014-06-17
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan 2014-01-21
Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga 2014-06-23
Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering 2014-09-12
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2014-10-01
Så enkelt så möjligt för så många som möjligt 2014-09-30
Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande 2014-08-27
Våld i nära relationer – en folkhälsofråga 2014-10-21
Rätt information på rätt plats i rätt tid 2014-10-28
Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen 2014-10-24
Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 2014-11-28
Nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar 2014-07-09
Läkemedel för särskilda behov 2014-10-21
Ökat stöd för underhållsreglering 2014-10-14
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten 2014-05-06
Årtal: 2015
Krav på privata aktörer i välfärden 2015-06-01
Unik kunskap genom registerforskning 2015-02-05
Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2015-06-16
Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning 2015-06-09
Kostnadsfria läkemedel för barn 2015-02-16
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 2015-06-23
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning 2015-06-23
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2015-08-11
Införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen 2015-07-21
Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering 2015-08-31
För kvalitet – Med gemensamt ansvar 2015-06-23
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd 2015-09-29
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 2015-10-22
Nästa fas i e-hälsoarbetet 2015-10-20
Myndighetsdatalag 2015-11-17
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU 2015-11-24
Yttrande över betänkandet På Lika villkor! 2017-10-17
Årtal: 2016
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 2016-01-28
Ett tandvårdsstöd för alla samt TLV:s Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst 2016-01-26
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken 2016-02-02
Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa 2016-03-08
Organdonation – En livsviktig verksamhet 2016-03-15
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning 2016-03-22
Träning ger färdighet - koncentrera vården för patientens bästa 2016-04-05
Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd 2016-05-11
Effektiv vård 2016-05-24
Olika vägar till föräldrarskap 2016-06-14
Sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn 2016-08-10
Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016-08-23
Barnkonventionen blir svensk lag 2016-09-27
Regional indelning – tre nya län 2016-10-04
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen 2016-11-15
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet 2016-12-20
Årtal: 2017
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nationell samordning och kommunernas ansvar 2017-03-22
Yttrande över betänkandet För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 2017-05-16
Yttrande över Nationell läkemedelslista 2017-04-11
Yttrande över betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer 2017-09-26
Yttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård 2017-10-19
Yttrande över promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre 2017-06-27
Yttrande över delbetänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål" 2017-09-12
Yttrande över delbetänkande För dig och för alla 2017-09-26
Yttrande över Socialdepartementets remiss om förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall 2017-06-20
Yttrande över Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården - redovisning av ett regeringsuppdrag 2017-08-22
Yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 2017-06-30
Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2017-08-02
Yttrande över betänkandet - Se barnet! 2017-05-23
Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld 2017-08-23
Yttrande över betänkandet På lika villkor! 2017-10-17
Yttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 2017-11-28
Yttrande över betänkandet Samlad kunskap - stärkt handläggning 2017-06-30
Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättspersektiv för barn i skyddat boende 2018-05-08
Årtal: 2018
Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel 2018-01-30
Framtidens biobanker 2018-06-26
Delbetänkande God och nära vård - En primärvårdsreform 2018-11-13
För barnets bästa - utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykisk tvångsvård 2018-04-24
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen 2018-06-19
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården 2018-10-05
Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso-och sjukvården 2018-05-28
HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet 2018-04-23
Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer 2018-10-09
En sexårig utbildning för läkarexamen 2018-10-03
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 2018-09-18
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld 2018-10-10
En treårig utbildning för tandhygienistexamen 2018-05-08
Etikprövning- en översyn av reglerna om forskning och hälsao- och sjukvård 2018-04-24
Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018-03-06
Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar 2018-12-04
Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Samspel för hälsa, Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80 2019-04-09

Sök och avgränsa

Kontakt

Anna Granström
075-247 30 15