Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Rättsliga rådet

Rättsliga rådet är ett självständigt organ med egen beslutsrätt. Det är administrativt knutet till Socialstyrelsen men är fristående från Socialstyrelsens övriga verksamhet. Rådet avgör vissa särskilt angivna ärenden.

I en del ärenden fattar Rättsliga rådet beslut. Det gäller till exempel tillstånd till abort, sterilisering, insemination eller då man fastställer ändrad könstillhörighet. I andra typer av ärenden ska Rättsliga rådet avge utlåtande på begäran av en domstol eller myndighet. Det gäller främst allmänmedicinska och rättsmedicinska samt rättspsykiatriska och psykiatriska frågor.

Abort- och steriliseringsärenden samt vissa frågor om assisterad befruktning

I abort- och steriliseringsärenden ger rådet tillstånd till sena aborter (efter utgången av 18:e havandeskapsveckan) samt sterilisering och insemination.

Nya föreskrifter om sterilisering

Den 1 april 2016 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om sterilisering (HSLF-FS 2016:6) i kraft. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:1) om verkställighet av steriliseringslagen (1975:580) upphör därmed att gälla.

De nya föreskrifterna innebär bland annat förtydligande av förfarandet när en person som har fyllt tjugofem år vill bli steriliserad, 2 § steriliseringslagen.

Till exempel ska läkaren som nekar att sterilisera en person upprätta ett skriftligt beslut om varför personen inte får steriliseras. Beslutet tillsammans med övriga relevanta handlingar ska omedelbart överlämas till Socialstyrelsen.

Utöver detta förtydligande innebär de nya föreskrifterna att nya blanketter för ansökan om sterilisering, bekräftelse av mottagen information och läkarutlåtande ska användas.

Rättspsykiatriska och psykiatriska ärenden

I rättspsykiatriska ärenden avger rådet utlåtanden över läkarintyg som avses i 7 § Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. samt över verkställd rättspykiatrisk undersökning och brottmål enligt 12 § lagen om rättspsykiatrisk undersökning (LRPU). Utlåtanden avges även om fortsatt vård, permission och frigång med mera och i vissa nådeärenden.

I allmänpsykiatriska ärenden avger rådet utlåtanden enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

När det gäller psykiskt hälsotillstånd avges utlåtanden i en mängd ärenden, till exempel i samband med innehav av skjutvapen, inställelse till huvudförhandling (som tilltalad eller vittne), påverkan av medicin i kombination med alkohol, ingående av avtal, förordnande av god man, klander av testamente, vårdnadsfrågor, adoptionsfrågor samt äktenskap mellan halvsyskon.

Till allmänpsykiatriska ärenden hänförs även ärenden enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Det kan handla om fastställande av könstillhörighet, tillstånd till ingrepp i könsorganen eller tillstånd att ta bort könskörtlarna.

Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden

I rättsmedicinska ärenden avges utlåtanden i frågor om samband mellan till exempel behandling–medicinering–våld och uppkommen skada eller dödsfall. Utlåtanden avges också om alkoholkoncentration i blodet vid framförande av fordon samt faderskap till barn.

I allmänmedicinska ärenden avges utlåtanden (över kroppsligt hälsotillstånd) till exempel i frågor om syn- och hörseldispens, adoptioner, inställelse inför rätta (som tilltalad eller vittne) samt innehållet i läkarintyg.

Statistik över ärenden som handlagts av Rättsliga rådet

Rättsliga rådet, avslutade ärenden

Kontakta Socialstyrelsens växel (075-247 30 00) om du har frågor om Rättsliga rådets verksamhet eller behöver komma i kontakt med handläggare på Rättsliga rådets kansli.

Rättsliga rådets kansli har telefontid måndag–torsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00, fredag 10.00-12.00.

Känner du till ditt ärendes diarienummer är det bra om du uppger det vid kontakter med Rättsliga rådet. Inkomna ärenden behandlas i turordning. Om din ansökan behöver kompletteras kan personal från kansliet komma att kontakta dig.

Ledamöter i Rättsliga rådet

Förteckning över ledamöter i Rättsliga rådet från och med 1 januari 2019:

Ordinarie ledamöter

Niklas Wågnert, ordförande, hovrättsråd
Marianne Lishajko, vice ordförande hovrättsråd

Maria Hellberg, vice ordförande, rådman

Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden

Läkare

Ingemar Tibblin
Brita Zilg

Föredragande rättsmedicin

Henrik Druid

Föredragande allmänmedicin och adoptioner

Margareta Troein

Socialstyrelsens representant i adoptionsärenden

Katrin Westlund 

Abort- och steriliseringsärenden samt IVF-ärenden

Läkare

Lotti Hellström
Gunilla Tegerstedt
Lena Marions 
Ingrid Sääv

Socialstyrelsens representant

Inga-Maj Andersson
Elizabeth Åhsberg
Karin Flyckt
Elin Linnarsson 

Kurator

Anna Kling
Kristina Westberg
Ann-Louise Ebérus 
Cecilia Sävenvall

Föredragande läkare aborter och sterilisering

Ulf Durling
Björn Wistisen 

Föredragande läkare IVF

Lotti Helström
Lena Marions
Ingrid Sääv
Gunilla Tegerstedt

Rättspsykiatriska ärenden

Läkare rättspsykiatri

Malin Hamrén
Harald Nilsson

Föredragande rättspsykiatri

Susanne Andersson
Lars Håkan Nilsson
Eva-Marie Laurén

Läkare allmänpsykiatri

Björn Mårtensson

Föredragande i ärenden om ändrad könstillhörighet

Attila Fazekas
Owe Bodlund
Georgios Karamanis
Fotios Papadopoulos
Nils Thelin 

Psykolog – beteendevetare

Åsa Eriksson
Knut Sturidsson