Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Frågor som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar är:

  • prövotid
  • återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården
  • indragning eller begränsning av förskrivningsrätt
  • ny legitimation eller annan behörighet.

Frågorna prövas efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eller efter ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän, JO, och Justitiekanslern, JK, har rätt att göra anmälan. HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

HSAN inrättades 1980 och är från och med den 1 juli 2011 en nämndmyndighet.

Ansvarsnämndens sammansättning

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden ska ha varit ordinarie domare. Ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter och deras ersättare, som ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård, utses efter förslag från

  • Sveriges Kommuner och Landsting (1)
  • Landsorganisationen i Sverige (1)
  • Tjänstemännens centralorganisation (1)
  • Sveriges akademikers centralorganisation (1) och bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intressen (4).

Socialstyrelsens roll

Socialstyrelsen sköter handläggning och administration åt HSAN. Det innebär att personal som är anställd av myndigheten förbereder de ärenden som ansvarsnämnden beslutar om.