Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur

Socialstyrelsens e-hälsoråd har till uppdrag att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta användbarheten av den i vård och omsorg.

E-hälsorådets huvuduppgifter är att verka för nationell samsyn samt ge råd och vägleda Socialstyrelsen.

Mötesdatum för 2019: 8 maj, 26 september och 28 november

E-hälsorådets ledamöter

Deltagande organisationer och roller i rådet

Verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som bidrar till att stödja och utveckla användares verksamhet:

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) – arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner och landsting, samt regioner
  • en representant från kommun – kunskap om förutsättningarna för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
  • en representant från landsting – kunskap om förutsättningar för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
 • Vårdföretagarna – företräder som en arbetsgivar- och branschorganisation sina medlemmar
 • Famna – företräder som en branschorganisation för idéburen vård och omsorg sina medlemmar

Utbildning

 • Uppsala universitet – att utbildningsväsendet på sikt ska börja undervisa kring gemensam informationsstruktur

Yrkesgrupper

 • Svenska läkaresällskapet – professionell sammanslutning med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet, för utveckling inom hälso- och sjukvården
 • Svensk sjuksköterskeförening – en professionsförening som företräder omvårdnadens kunskapsområde. Föreningen främjar forskning, utbildning, etik och kvalitet inom omvårdnad för vården och omsorgens utveckling
 • Akademikerförbundet SSR – ett fack- och professionsförbund som organiserar samhällsvetare i alla sektorer. Många av förbundets medlemmar är skyldiga att dokumentera enligt SoL, LSS eller HSL. Förbundet har tagit fram etiska koder för alla sina professioner och har inrättat ett etiskt råd.

Företrädare för medborgare

Myndigheter

 • E-hälsomyndigheten – den aktör inom strategin som har det nationella samordningsansvaret för strategin inom e-hälsa
 • Läkemedelsverket – har produktansvar för läkemedel och tillsynsansvar för medicintekniska produkter, inklusive nationella medicinska informationssystem. Ändamålsenlig läkemedelsanvändning förtutsätter tillgång till strukturerad information om läkemedel
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – svarar för tillsyn och till-ståndsprövning och bidrar med tillsynens iakttagelser avseende in-formationshanteringen inom vård och omsorg. Myndigheten härbärgerar också åtta register där de två största är Vårdgivarregistret och Omsorgsregistret.