Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Råd och nämnder

Här finns länkar till information om råd och nämnder som är knutna till Socialstyrelsen.

Organ beslutade av regeringen

Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen definierar vad som är nationell högspecialiserad vård. Nämnden beslutar sedan om vilka vårdenheter som ska få bedriva vården och vilka villkor som måste uppfyllas.

Rikssjukvårdsnämnden ersattes den 1 juli 2018 av nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Rådet för styrning med kunskap arbetar med strategiska frågor för att utveckla hälso- och sjukvård och socialtjänst. I rådet ingår nio myndigheter och Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande.

Rättsliga rådet (Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor) avgör vissa särskilt angivna ärenden. 

ST-rådet (Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring) är rådgivande till Socialstyrelsen i uppdraget att stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet på läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Rådgivande organ utsedda av Socialstyrelsen

Vetenskapliga råd utses av generaldirektören och har som uppgift att lämna råd i ärenden och frågor inom de ämnen där Socialstyrelsensegen kunskap är begränsad.

Etiska rådet behandlar frågor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och smittskydd. Det finns även ett utskott för sociala frågor knutet till rådet, vars uppgift är att behandla frågor som har aktualiserats av professioner med anknytning till socialtjänsten.

Funktionshindersnämnden behandlar övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionshinder och deras närstående.   

E-hälsorådet har som uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlätta dess användbarhet i vård och omsorg.

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Rådet för missbruks- och beroendefrågor är ett forum för diskussion och vägledning inför myndighetens övergripande beslut i missbruks- och beroendefrågor.

Nämndmyndighet

HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Från och med 2016 lämnar Socialstyrelsens egna råd och nämnder verksamhetsberättelser till Socialstyrelsen, som beskriver verksamheten under det föregående kalenderåret.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00