Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Socialstyrelsens avdelningar

Socialstyrelsen har sex sakavdelningar: behörighet och statsbidrag, kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, kunskapsstyrning för socialtjänsten, rättsavdelningen, statistik och jämförelser, utvärdering och analys samt tre stödavdelningar: generaldirektörens stab, kommunikationsavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd.

Avdelningen för behörighet och statsbidrag

För 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården i Sverige krävs att utföraren har en yrkeslegitimation. Avdelningen för behörighet och statsbidrag utreder och handlägger ansökningar om legitimation och särskilt förordnande att utöva dessa yrken, för de som har en svensk utbildning respektive utbildning inom EU/EES.

Vi ansvarar även för alla moment för de som är utbildade utanför EU/EES och söker legitimation i Sverige. När en sökande klarat dem prövar vi ansökan om legitimation. Vi utfärdar även intyg om aktuell behörighetsstatus.

Därutöver utreder och handlägger vi ansökningar om specialistkompetensbevis för läkare och tandläkare oavsett utbildningsland, och hanterar ansökningar om intyg för den som vill utöva sitt yrke i ett annat EU/EES-land.

De statsbidrag som hanteras hos oss är organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och stimulansbidrag. Vi förmedlar även pengar från statsbudgeten som verksamheter inte behöver ansöka om, utan som delas ut i enlighet med regeringsbeslut.

ST-rådet är organisatoriskt placerat på avdelningen.

Avdelningschef: Zara Warglo

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården tar fram och reviderar kunskapsstöd, vägledningar, nationella riktlinjer och rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap för hälso- och sjukvård, tandvård och försäkringsmedicin.

Vi samordnar myndighetens arbete med patientsäkerhet liksom arbetet med de vetenskapliga råden. Avdelningen är även ingång för området psykisk ohälsa och ansvarar för tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet.

Dessutom ansvarar vi för arbetet med nationellt donationscentrum, nationell högspecialiserad vård, sällsynta diagnoser samt planering och anordnande av kurser under specialiseringstjänstgöring för läkare.

Nationella screeningrådet och nämnden för nationell högspecialiserad vård har sin organisatoriska hemvist på avdelningen.

Avdelningschef: Thomas Lindén

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten är Socialstyrelsens ingång för socialtjänstfrågor.

Vi tar fram och reviderar kunskapsstöd och rekommendationer utifrån bästa tillgängliga kunskap och gällande reglering för socialtjänst.

Vår avdelning svarar för arbetet avseende forskning om socialtjänstens verksamhet och metoder.

Vi utvecklar den nationella informationsstrukturen och det internationella begreppssystemet Snomed CT och stöttar verksamheterna i användningen av dessa.

Avdelningen ansvarar också för utredningar enligt lagen om utredningar avseende vissa dödsfall, och vi utvecklar och förvaltar webbplatsen kunskapsguiden.se.

Socialstyrelsens nationella råd för ehälsa och gemensam informationsstrukturhar sin organisatoriska hemvist på avdelningen.

Avdelningschef: Jenny Rehnman

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för samtliga rättsliga frågor och ärenden hos myndigheten utom upphandling. Avdelningen utarbetar föreskrifter (HSLF-FS, bindande regler), allmänna råd om myndighetens regelverk (starka rekommendationer) och meddelandeblad.

På vår avdelning finns också myndighetens chefsjurist, biträdande chefsjurist, personuppgiftsombud, registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp-registret) och upplysningstjänsten. Här hanteras även viss tillståndsgivning.

Rättsliga rådet och Nämnden för funktionshindersfrågor är organisatoriskt placerade på avdelningen.

Tillsammans med chefsjuristen och rättschefen arbetar enheterna med metod- och kvalitetsutveckling. Vi deltar som juridiskt stöd i Socialstyrelsens övriga arbete.

Avdelningschef: Erik Höglund

Avdelningen för statistik och jämförelser

Avdelningen för statistik och jämförelser redovisar vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet. Det omfattar även internationella jämförelser.

Vi utvecklar och förvaltar hälsodata- och socialtjänstregister.

Vi ansvarar även för den officiella statistiken om socialtjänst och hälso- och sjukvården. I rollen ingår också att utveckla och underhålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Vi stöttar forskare och nationella kvalitetsregister och sammanställer statistik på uppdrag samt lämnar ut registeruppgifter för forskningsändamål

På avdelningen utvecklar och förvaltar vi nationella indikatorer om vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat, och vi lägger fast målnivåer för resultaten i vården och omsorgen.

Utöver det jämför vi öppet vårdens och omsorgens kvalitet, kostnader och effektivitet.

Vi utvärderar också hur väl verksamheterna följer nationella riktlinjer och rekommendationerna i annat vägledande material.

Avdelningschef: Mona Heurgren

Avdelningen för utvärdering och analys

Avdelningen för utvärdering och analys följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom verksamhet som rör hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Vi analyserar och utvärderar även stöd och service inom vissa funktionshindersområden samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

Vi genomför epidemiologiska undersökningar och hälsoekonomiska analyser. Vi följer också upp och utvärderar resultat och effekter av överenskommelser, förändringar i svenska författningar och andra statliga initiativ.

Hos oss ligger även ansvaret för att samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom.

Avdelningschef: Natalia Borg

Generaldirektörens stab

Generaldirektörens stab (gd-staben) har till uppgift att stödja Socialstyrelsens ledning.

Gd-staben samordnar arbetet med att planera och följa upp Socialstyrelsens verksamhet. Den är ingång för inkomna regeringsuppdrag och andra underlag från såväl Regeringskansliet som andra myndigheter. Andra uppgifter är att omvärldsbevaka och utveckla myndighetens externa kontaktytor samt samordna myndighetens internationella deltagande i WHO, EU och det nordiska samarbetet.

På gd-staben ligger också ansvaret för katastrofmedicinsk beredskap och krisberedskap.

Avdelningschef: Urban Lindberg

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen planerar, genomför och följer upp myndighetens interna och externa kommunikation samt ger stöd till ledningen och avdelningarna i kommunikationsfrågor.

Avdelningen har ansvaret för webbplats, intranät och kriskommunikation. Här finns även presstjänsten.

Också ansvaret för Socialstyrelsens värdegrund och för användningen av myndighetens namn (”varumärke”), grafiska profil och logotyp ligger på avdelningen. Det gäller även annonsering, informationskampanjer och andra initiativ som gäller Public Relations. En annan uppgift är att utveckla den gemensamma språkvården.

Avdelningen svarar för utgivning av publikationer och för förlagsfrågor. Här finns även vår publikationsservice.

Avdelningschef: Ola Billger

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten, årsredovisning samt ekonomi- och budgetfrågor. Vi erbjuder stöd vid inköp och upphandling och ansvarar för personalfrågor.

Vi ansvarar för registratur och arkiv, liksom it-stöd och olika typer av administrativt stöd.

Vi arbetar också med säkerhetsfrågor, internservice, lokaler och driver arbetet med att utveckla Socialstyrelsens ledningssystem.

Avdelningschef: Tomas Hedlund

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00