Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Om det har hänt något när du eller en närstående har varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med, så kan du kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller patientnämnden i din region. Läs mer om synpunkter och klagomål: Om du inte är nöjd med vården.


Namn Telefon Ansvarsområde
Abbasi, Mina 075-247 35 35 Nationella riktlinjer för diabetesvården
Adolfsson, Jeanette 075-247 40 83 Hjälpmedelsfrågor
Agenmark, Anette 075‑247 30 00 Samordning och kunskapsstöd ekonomiskt bistånd
Aggestam, Marianne 075‑247 36 03 Öppna jämförelser, hälso- och sjukvård
Agåker, Eva 075‑247 35 22 BBIC, tillämpning och utbildning
Alemdar, Sherko 075‑247 39 97 Informatör, webbprojektledare
Almborg, Ann-Helene 075‑247 30 57 Nationellt fackspråk, Klassifikationer/kodning (ICF, KSI)
Anastasia Nyman 075-247 32 84 Epidemiologi, assisterad befruktning
Andrée Löfholm, Cecilia 075‑247 37 65 Kunskapsutveckling, barn och unga
Arvidsson, Marianne 075‑247 34 95 administration
Astvaldsdottir, Alfheidur 075-245 38 83 Sakkunnig inom munhälsa och tandvård
Ayoubi, Shiva 075‑247 30 51 Basalcellscancerregistret, statistik om basalcellscancer
Azadi, Frida 075‑247 42 16 statsbidrag till organisationer och landsting
Barlow, Lotti 075‑247 34 43 Nationellt fackspråk
Barnevik Olsson, Martina 075‑247 45 73 Medicinskt sakkunnig, barn- och ungdomspsykiatri
Bennet Bark, Anna 075‑247 39 39 Enhetschef, enheten för registerservice
Berggren, Susann 075‑247 36 80 Utredare
Bergh, Anders 075‑247 31 72 Stöd till anhöriga, mat för äldre, värdegrundsmärkning i äldreomsorgen
Bergman, Annika 075‑247 36 61 Läkemedelsfrågor gällande beredskap vid allvarlig händelse
Bergström, Jonas 075‑247 40 71 Tf enhetschef, enheten för patientsäkerhet
Bergström, Ulrika 075‑247 42 28 Evidensbaserad praktik, metodguiden för socialt arbete, delat beslutsfattande inom socialtjänsten
Berisson, Emma 075-247 39 88 Klassifikationer/användarstöd (ICF, KSI)
Berlin, Marie 075‑247 31 78 Barns och ungas hälsa och sociala förhållanden
Bernhardson, Dan 075‑247 37 26 Registerservice
Billfalk, Sara 075‑247 34 10 Utredare, statsbidrag
Björkman, Stein 075‑247 31 91 Behörighetsfrågor för tandläkare utbildade utanför EU/EES. Specialistkompetens för tandläkare
Blomgren, Karin 075-247 39 27 Samordnare för området barn och unga
Borén, Åsa 075‑247 37 24 Uppföljning mest sjuka äldre
Borg, Natalia 075‑247 40 05 Avdelningschef, avdelningen för utvärdering och analys
Brené, Stefan 075‑247 35 90 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Brinktell, Marie 075‑247 41 10 Patientregistret
Broman, Christina 075‑247 40 60 Verksamhetsutvärdering diabetesvård, effektivitetsanalyser, hjärnskaderehabilitering, indikatorer och utvärdering för palliativ vård
Bruce, Malin 075‑247 38 77 Projektledare för regeringsuppdraget Uppdrag att följa, analysera och stödja överenskommelserna om ökad tillgänglighet i barnhälsovården 2018-2020, spelberoende, samt primärvård
Bäckman, Mirjam 075‑247 39 48 Chefssekreterare, avdelningen för statistik och jämförelser
Bäckström, Taina 075‑247 39 58
Carlsson, Christina 075‑247 33 07 Utredare, cancerområdet, tillgänglighet, patientfokusering, patientinflytande
Carlsson, Kerstin 075‑247 32 06 Internationella frågor, gd-staben
Carlstedt, Johan 075‑247 30 89 Civil–militär samverkan
Corovic, Jelena 075‑247 42 66 Öppna jämförelser, våld i nära relationer
Dahlgren, Ralph 075‑247 39 73 NordDRG, logik, uppdatering
Dahlin, Sara 075‑247 40 25 Jämställd vård
Danielsson, Bengt 075‑247 37 62 Indikatorer och öppna jämförelser för läkemedel. Läkemedelsepidemiologi
Djurberg, Louise 075-247 41 79 Utredare, patientsäkerhet
Djurström, Stefan 075‑247 38 41 Gd-sekreterare
Edoff, Åsa-Britt 075‑247 31 81 Signalskyddschef, nordiskt hälsoberedskapssamarbete, ledningssystem, informationssäkerhet, administration
Eidem, Elisabeth 075‑247 41 21 Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Ekedahl Küchen, Tina 075‑247 37 05 Ledningssamordnare, Avdelningen för statistik och jämförelser
Ekendahl, Anna 075-247 44 13 Öppna jämförelser, äldre
Engblom, Lennart 075‑247 38 68 Rakel, utbildning och övning
Engdahl, Barbro 075‑247 36 11 Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, statistik om insatser för personer med missbruksproblem och övriga vuxna. Statistik om familjerätt
Engdahl, Torgny 075‑247 38 75 Enhetschef, ekonomienheten
Engelmark, Malin 075‑247 30 21 Projektledare projekt screening för bukaortaaneurysm (AAA), projektledare förstudie screening för cystisk fibros (CF), Nationella riktlinjer
Entelius-Melin, Eva 075‑247 39 76 Utbildningsmaterial om värdegrund i äldreomsorgen, utbildningsmaterial om samarbetssamtal
Espinoza, Antonio 075-247 30 00 Registret för ekonomiskt bistånd, statistik om ekonomiskt bistånd
Fagerström, Pernilla 075‑247 36 06 Statistik om skador och förgiftningar
Falk, Marja-Leena 075‑247 33 54 Statsbidrag, administration
Fastbom, Johan 075‑247 32 77 Läkemedel, särskilt läkemedel för äldre
Fejer, Anders 075‑247 38 33 Enhetschef, enheten för vägledning för hälso och sjukvården
Fernlund, Åsa 075‑247 34 57 Klassifikationer/kodning (ICD)
Fernström, Mats 075‑247 35 77 NordDRG, logik, definitioner, uppdatering
Flyckt, Karin 075‑247 35 75 Samordning funktionshindersfrågor, hjälpmedelsfrågor
Flythström, Helen 075‑247 35 62 Klassificering av dödsorsaker
Flöjte, Anna 075‑247 31 28 Terminologi
Fondén, Charlotta 075‑247 30 88 Öppna jämförelser, hemlöshet
Fransson, Åsa 075‑247 30 04 Enhetschef, enheten för register
Franzén, Carin 075‑247 36 10 Organdonation och transplantation
Freby, Solveig 075‑247 48 19 Social barn- och ungdomsvård, barn och unga i familjehem
Freiholtz, Ulrika 075‑247 31 75 Enhetschef, enheten för webb och publikationer
Frisk, Marie 075‑247 31 53 Tillstånd för personlig assistans
George, Charlotta 075‑247 41 98 Sakkunnig patientsäkerhet, Chief Nurse Officer
Ginsberg, Ylva 075-247 45 13 Medicinskt sakkunnig, psykiatri hälso- och sjukvård vuxna, adhd barn och vuxna
Gislén, Olga 075‑247 32 19 Sex mot ersättning, Våldsbejakande extremism
Glad, Johan 075‑247 31 03 Systematisk uppföljning, bedömningsinstrument, evidensbaserad praktik
Granberg, Ann-Kristin 075‑247 33 71 Äldreomsorg. Äldres behov i centrum, ICF, Handläggning och dokumentation, Systematiskt och behovsinriktat arbetssätt
Greitz, Birgitta 075‑247 31 44 Utredare, utvärdering och analys
Grönvik, Lars 075‑247 34 16 Enhetschef, enheten för statistik 1
Gustafson, Regina 075‑247 38 24 Rättsliga rådets kansli
Gustafsson, Carina 075‑247 33 92 utredare, avdelningen för statistik och jämförelser
Gustafsson, Marianne 075‑247 30 52 Tillsynsvägledning, smittförande avfall, miljöbalken, tatuering, piercing, fotvård, hälsoskydd, yrkesmässig hygienisk verksamhet
Gustafsson, Vera 075‑247 43 20 Verksamhetsutvärdering syn- och hörselrehab, verksamhetsutveckling vård- och omsorg vid demens
Gustavsson, Peter 075‑247 34 81 Applikationsutveckling, statistikdatabas
Gårdhagen, Ylva 075‑247 39 11 Statsbidrag, hbt
Gåsste, Maria 075‑247 40 41 Presschef
Göransson, Magnus 075‑247 37 10 Verksamhetsuppföljning psykatri, statistik om hälso- och sjukvårdspersonal, NPS
Haggar, Axana 075‑247 30 22 Utredare, vårdhygien, antibiotikaresistens, basala hygienregler, arbetskläder för vård och omsorg, sprutbyte
Hanning, Marianne 075‑247 36 35 Sakkunnig kompetens i hälso- och sjukvård med inriktning på väntetider och tillgänglighet, metodstöd
Hansson, Lena 075‑247 39 10 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata, tjocktarms- och ändtarmscancervård
Hansson, Merike 075‑247 31 71 Barn som anhöriga
Havasi, Mikael 075‑247 30 56 Statistik om psykiatrisk tvångsvård
Hedlund, Kerstin 075‑247 35 58 Klassificering av dödsorsaker
Hedlund, Tomas 075‑247 30 70 Avdelningschef, avdelningen för verksamhetsstöd
Hedman Wallin, Gunnel 075‑247 40 13 Utredare
Helgesson, Magdalena 075-247 43 40 Öppna jämförelser, socialpsykiatri/psykisk funktionsnedsättning, missbruk
Heurgren, Mona 075‑247 36 09 Avdelningschef, avdelningen för statistik och jämförelser
Hjärtsjö, Magnus 075‑247 38 66 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Holland, Susanne 075‑247 35 30 Kvalitetssamordnare, officiell statistik, statistikdatabas
Holm Sjögren, Charlotta 075‑247 31 36 Nationell informationsstruktur
Holm, Carolin 075‑247 37 13 Enkätkonstruktör, statistiskt metodstöd, mest sjuka äldre
Holmberg, Ann 075‑247 33 32 SK-kurser
Holmström, Agneta 075‑247 37 25 Enhetschef, Nationellt donationscentrum
Hopstadius, Beatrice 075‑247 36 70 Enhetschef, enheten för vägledning för socialtjänsten 1
Hovmöller, Stina 075-247 43 07 Enhetschef, enheten för öppna jämförelser 2
Hultèn, Fredrik 075‑247 34 44 Kvalitetssamordnare, statistik och jämförelser
Hulthén, Tony 075-247 39 50 Öppna jämförelser krisberedskap, insamling kommunenkät
Hultman, Malin 075‑247 37 86 Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd
Håkansson, Kristina 075‑247 33 43 BBIC, administration och utbildningar
Håkansson, Per Arne 075‑247 34 36 Behandling av våldsutsatta och våldsutövare
Hällberg, Carina 075‑247 39 64 Kontaktperson för våld i nära relationer, dödsfallsutredningar
Högblom, Christina 075‑247 49 62 Hemlöshet
Höglund, Erik 075‑247 38 72 Avdelningschef, avdelningen för regler och behörighet
Hörnblad, Jesper 075‑247 35 82 Dödsorsaksregistret, statistik om dödsorsaker
Inga-Maj Andersson 075‑247 35 03 Könsstympning
Inrapportering

075‑247 45 40

Telefontider:

måndag 13–15

tisdag 9–11

torsdag 13-15

Inrapportering till register
Isaksson, Stina 075‑247 41 76 Statsbidrag, kvinno- och tjejjourer och våld i nära relation
Isaksson, Stina Statsbidrag, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Jacobsson, Anders 075‑247 34 48 Statistiker
Johansson, Ann 075‑247 33 06 Öppna jämförelser barn och ungdomsvård, indikatorer
Johansson, Ann-Catrin 075‑247 31 21 Öppna jämförelser, äldre
Jonsland, Thomas 075-247 30 75 Barns delaktighet, barns rättigheter
Jupiter, Johanna 075‑247 37 21 Utredare
Järleborg, Anders 075‑247 37 90 Utredare
Jönsson, Lena 075‑247 32 53 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
Karlén, Aleksandra 075‑247 43 57 Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom
Karlsson Vargas, Marlene 075‑247 39 30 Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Kastrup, Anneli 075‑247 49 52 Uppföljning av patienthandboken
Keränen, Tuija 075‑247 38 88 Rättsliga rådets kansli
Khan, Staffan 075‑247 38 40 Cancerregistret, statistik om cancer
Klackenberg Ingrao, Helene 075‑247 30 36 Projektledare för översyn av föreskriften för ST-tandläkare, specialiceringstjänstgöring för tandläkare, SOSFS 1993:4
Koucheki, Behzad 075‑247 36 22 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård
Kristina Olofsson 075‑247 45 41 Nationellt och regionalt kompetensstöd
Krön, Vilma 075-247 28 26 Administratör, patientsäkerhet
Kyhle Westermark, Pia 075‑247 34 35 Kunskapsutveckling, barn och unga
Källén, Karin 075‑247 34 06 Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser, statistik om fosterskador
Köster, Max 075‑247 34 59 Registerservice, kvalitetsregister
Lagerberg, Georg 075‑247 36 07 Enhetschef, enheten för förvaltningsjuridik
Laitinen Kennebäck, Kirsi 075-247 30 11 Utredare, patientsäkerhet
Lejman, Eva 075-247 33 65 Öppna jämförelser äldre, kommunal hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1-2§§ och 14 kap. 1§ HSL
Lidbrink, Marianne 075‑247 35 28 Kommunal hälso-och sjukvård enligt 12 kap. 1-2§§ och 14 kap. 1§ HSL
Lindberg, Dick 075‑247 34 12 Kvalitetsutveckling skyddat boende
Lindelius, Birgitta 075‑247 35 91 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård
Linder, Robert 075‑247 34 64 Statistiskt metodstöd
Lindqvist, Peter 075‑247 38 59
Linnarsson, Elin 075‑247 38 36 Kunskapsstöd om förlossningsvård
Litvinov, Anitta 075‑247 32 34 ASI, tillämpning och utbildning
Ljungberg, Elisabeth 075‑247 31 96 Enhetschef, enheten för registratur
Ljungquist, Åsa 075‑247 30 28 Samordnare för krishanterings- och operativ förmåga (FÄ), CBRN-beredskap, Beredskapslager, Medicinska experter inom kemikalie- och radionukleära områden
Lord, Anna 075‑247 41 12 Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Lundgren, Frida 075‑247 34 24 Tandhälsoregistret
Lundgren, Sara 075-247 40 68 välfärdsteknik, trygghetslarm
Lundkvist, Inger 075‑247 31 11 Projektledare för projekt om rörelseorganens sjukdomar
Lundqvist, Ellen 075‑247 39 45 Medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, amning, förlossningar och nyfödda, aborter
Magdalenic, Sanja 075-247 32 92 Utvärdering, sociala insatsgrupper
Malm, Thomas 075‑247 37 84 Statsbidrag, uppföljning av sociala organisationer, kompetenscenter anhöriga och svenskt demenscenter
Mandoki, Caroline 075‑247 33 94 Administration, Nationella riktlinjer
Marusarz, Ulrika 075‑247 30 85 Personuppgiftsombud
Meyer, Josefina 075-247 40 95 Organdonation och transplantation
Molt, Anders 075‑247 32 31 Statsbidrag, psykisk ohälsa, meningsfull sysselsättning, personligt ombud
Muzollo, Tsega 075‑247 40 49 Statistiker
Nerell, Evamaria 075‑247 31 39 Utbildning, e-hälsa, välfärdsteknik och etik
Nilsson Carlsson, Iréne 075‑247 31 70 Implementering av nationella riktlinjer för primärvården samt information till patienter och anhöriga, stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Nilsson, Björn 075-247 32 80 Öppna jämförelser indikatorer
Nilsson, Jenita 075‑247 36 99 Projektledare och pedagogisk utvecklare, utformar olika former av utbildningsstöd t.ex. kompetensmål för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Nilsson, Per-Åke 075‑247 31 45 Ansvarig för ledningssystem, katastrofmedicinsk beredskap, tekniskt ledningsstöd, föreskrifter och handbok, samverkansområdet: Skydd, Undsättning och Vård (SUV)
Nisenius, Marie 075‑247 31 17 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Nordin, Henrik 075‑247 34 58 Registerservice. Beställningssamordnare statistik, utlämnande av registeruppgifter för statistik
Norling Rydin, Helena 075‑247 31 33 Hälsoundersökningar och hälso- och sjukvård för asylsökande
Nybom, Jenny 075‑247 35 97 Enhetschef, enheten för kunskapsutveckling
Nyhlén, Urban 075-247 35 65 Medicinskt sakkunnig, patientsäkerhet
Nylander, Rose-Marie 075‑247 31 82 Sociala insatsgrupper
Nyman, Eva 075‑247 37 80 Samordnare, läkemedelsfrågor
Nyman, Marie 075‑247 31 20 Barn som anhöriga, Dödsfallsutredningar
Nyström, Siv 075‑247 30 54 Forskning om missbruk och beroende, Addiction Severity Index (ASI)
Näslund Blixt, Mariana 075‑247 33 41 Enhetschef, enheten för socialjuridik
Näslund, Annika 075‑247 35 85 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Ohlman, Sven 075‑247 30 41 Avdelningen för kunskapsstyrning
Ollars, Birgitta 075‑247 38 29 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Orrskog, Sofia 075‑247 32 69 Nationella riktlinjer för strokesjukvård
Palmqvist, Soili 075‑247 32 02 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Passmark, Henrik 075‑247 40 48 Registerservice, statistikstöd till kvalitetsregister
Paulsson-Lütz, Ingalill 075-247 31 15 Statistik om ekonomiskt bistånd, dödsorsaker, missbruk och dödlighet. Nordisk statistik inom det nordiska samarbetet i Nomesko
Persson Bränd, Kristina 075‑247 30 96 Utredare
Pettersson, Anneli 075‑247 33 78 Administratör
Pettersson, Birgitta 075‑247 34 31 Klassificering av dödsorsaker
Presstjänsten 075-247 30 05 Presstjänsten
Prochazka, Michaela 075‑247 30 84 Övergripande ansvar för äldrefrågor
Puczynska, Natalie 075‑247 30 00 Förvaltningsjuridik
Redving, Peter 075‑247 39 92 Statsbidrag psykisk hälsa och funktionshinder samt för organisationer på det sociala området
Rehnman Wigstad, Charlotta 075‑247 38 01 Samordnare för området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS)
Ringbäck Weitoft, Gunilla 075‑247 36 69 Indikatorer i nationella riktlinjer
Rosner, Anna 075‑247 41 32 Tillsynsvägledning, smittförande avfall, miljöbalk, tatuering, piercing, fotvård, hälsoskydd
Rude, Maria 075‑247 34 46 Öppna jämförelser LSS
Rydh, Hillevi 075‑247 34 53 Registret över insatser för barn och unga, statistik om insatser för barn och unga
Salmi, Peter 075‑247 38 87 Psykiatrisk epidemiologi
Sandwall, Johanna 075‑247 36 44 Enhetschef, enheten för krisberedskap
Schwarz, Hans 075‑247 35 78 Statistiker
Sengers, Maarten 075‑247 36 86 Samordnare för läkemedelsfrågor, kostnadsutveckling för läkemedel
Serdén, Lisbeth 075‑247 30 78 Statistik om NordDRG (diagnosrelaterade grupper), vikter, konferenser
Sigurdsson, Sabina 075‑247 31 38 Klassificering av dödsorsaker
Sigurdsson, Susannah 075‑247 30 82 Kamedo, kunskapscentra
Sjöström, Elisabet 075‑247 35 67 Forum för dialog, personer med nedsatt beslutsförmåga, kunskapsstöd till personal i LSS-verksamheter
Skoglund, Carina 075‑247 30 67 Sakkunnig patientsäkerhet
Sorsa, Riitta 075‑247 34 91 Uppföljning och utvärdering av stöd till införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, delprojektledare
Strand, Eva 075‑247 31 67 Klassificering av dödsorsaker
Stribolt, Wenche 075‑247 31 25 Organdonation och transplantation
Strååt, Christina 075‑247 30 55 Sjukdomsförebyggande metoder
Ström, Helena 075‑247 42 36 Blod och vävnader, Organdonation och transplantation
Ström, Ingrid 075‑247 31 30 Jämlik hälso- och sjukvård och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Strömbäck, Carl 075‑247 42 90 Terminologi
Stålhammar, Helena 075‑247 33 88 BBIC-ansvarig
Sundberg, Jessica 075‑247 37 34 Registerservice, utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål
Svensson, Daniel 075‑247 35 11 Statistik om barn och unga, läkemedel och missbruk
Svensson, Jeanette 075‑247 38 23 Rättsliga rådets kansli
Svärd, David 075‑247 38 34 Projektledare, nya digitala format
Söderberg, Staffan 075‑247 38 55 Indikatorer
Söderdahl, Lars 075‑247 30 40 Enhetschef, enheten för klassifikationer och terminologi
Takman, Manja 075‑247 36 56 Högspecialiserad vård, rikssjukvårdsnämnden
Tano, Björn 075-247 30 95 Patientregistret
Thelaus, Ronny 075‑247 32 30 Enhetschef, serviceenheten.
Thorheim, Karin 075‑247 31 63 E-lärande, webbutbildningar
Tonnes, Katrin 075‑247 31 83 Kommunikatör, nationella riktlinjer och nationella utvärderingar
Törnblom, Marianne 075‑247 31 22 Handläggare, donationsregistret.
Törnell Sandberg, Stina 075‑247 32 73 Enhetschef, enheten för statsbidrag
Wahlström, Erik 075‑247 38 48 kvalitetsregister, kvalitetsregisterservice
Wallin, Alice 075-247 38 44 Medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda
Wallin, Eva 075‑247 34 70 Enhetschef, enheten för välfärdsutveckling.
Wallis, Karin 075‑247 41 09 Strukturera och tillgängliggöra nationella riktlinjer i nya digitala format, projektledare
Werner, Susann 075‑247 32 72 Socialstyrelsens medverkan på mässor. Almedalen
Wessman, Erik 075‑247 30 86 Individens behov i centrum, IBIC
Westin, Niklas 075‑247 30 00
Wigzell, Olivia 075‑247 30 00 Generaldirektör
Viklund, Katarina 075‑247 31 97 webbutbildningar
Winnersjö, Rocio 075‑247 34 23 Tillgänglighet i vården
Wiström Bergstock, Carina 075‑247 49 63 Kunskapsstöd funktionshindersfrågor, LSS, ledningssystem
von Malortie, Sofia 075‑247 31 65 Beslutsstöd om läkemedelsbehandling av adhd, beslutsstöd om gränsvärden för graviditetsdiabetes
Wänskä, Tomas 075‑247 36 01 Registerservice, statistikbeställningar
Wärnberg Gerdin, Elisabeth 075‑247 31 35 Enhetschef, enheten för utvärdering
Zernig, Marie 075‑247 33 90 Personuppgiftsombud
Zetterström, Göran 075‑247 38 89 Indikatorer och öppna jämförelser av cancersjukvård. Utvärdering av nationella riktlinjer inom cancersjukvården, Samordnare inom cancerområdet
Åberg, Anders 075‑247 32 81 Utredare, statistik
Åberg, Anna-Karin 075‑247 31 64 Klassifikationer/kodning (ICD, KVÅ)
Åhlin, Erik 075‑247 37 94 Nationella riktlinjer
Åhsberg, Elizabeth 075‑247 40 37 Psykisk ohälsa, ambulanssjukvård
Ödman, Pär 075‑247 36 00 Chefsjurist
Öman, Maria 075‑247 34 87 Abortstatistik
Öquist, Annika 075‑247 35 95 Enhetschef, enheten för vägledning 2

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden