Webbutbildning lanserad i evidensbaserad praktik

Publicerad:
Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om evidensbaserad praktik som både är ett förhållningssätt och ett arbetssätt inom vård och omsorg. Den vänder sig till personer som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chefer eller medarbetare men även till de som har ett politiskt uppdrag.

Socialstyrelsen arbetar hela tiden för att utveckla stödet för verksamheterna i syfte att höja kvaliteten i socialtjänstens arbetsätt.

– Webutbildningen är ett komplement till övrigt stöd till implementering av evidensbaserad praktik som Socialstyrelsen har tagit fram. Utbildningen ger en utmärkt grund till att skapa en evidensbaserad praktik i verksamheterna, säger Peter Lindqvist, utredare på Socialstyrelsen.

Utbildningen består av två delar 

  • Filmade inspirationsintervjuer om evidensbaserad praktik
  • Fallbeskrivning om Samuel – Ett avidentifierat fall

I de filmade intervjuerna ger olika personer sin syn och erfarenhet på evidensbaserad praktik. Intervjuerna och fallbeskrivningarna är tänkta att fungera som inspiration i processen att arbeta fram en arbetsmodell för evidensbaserad praktik. De ger en god inblick i hur ett evidensbaserat arbetssätt kan fungera.

– Webbutbildningen ger också utrymme att reflektera över hur du arbetar idag, till exempel över vad för stöd ni behöver i er verksamhet, fortsätter Peter Lindqvist.

Fler får tillgång till utbildningen

En fördel med en webbaserad utbildning är att fler får tillgång till samma utbildning.

– Webbutbildning är ett flexibelt lärande, som både är tillgängligt för många och lätt att använda. Du kan göra utbildningen i din egen takt, avbryta och återuppta när du vill, avslutar Peter Lindqvist.

Fakta

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.