Viss avancerad barnkirurgi blir rikssjukvård

Publicerad:
Inom den avancerade barn- och ungdomskirurgin finns patientgrupper som vinner på att behandlingen definieras som rikssjukvård och centraliseras till en eller två kliniker i landet.

Rikssjukvårdsnämnden gjorde bedömningen att vissa medfödda missbildningar på barn kräver högspecialiserad vård av rikskaraktär. Det rör sig om tre rikssjukvårdstillstånd för avancerad kirurgi vid:

  • medfött diafragmabråck
  • medfödda missbildningar av matstrupen
  • gruppen anorektala och urogenitala missbildningar samt Hirschsprungs sjukdom

Vården av dessa patienter sker i dag vid fyra universitetssjukhus.

– Genom att samla och bygga upp erfarenhet och kompetens samt främja fortsatt forskning och utveckling kan man få en positiv inverkan på vårdkvalitet och patientnytta, säger Socialstyrelsens utredare Hanna Norsted.

Alla landsting har möjlighet att söka dessa tre tillstånd för att få utföra ingreppen, men från 2018 när de blir rikssjukvård koncentreras de till maximalt två landsting.

Tillstånd för cochlea och kraniofacial kirurgi

Rikssjukvårdsnämnden beslutade att Karolinska universitetssjukhuset får fortsätta behandla barn som har vissa missbildningar och skador i tinningbenet med cochleaimplantat, ett högteknologiskt hjälpmedel som opereras in vid kraftig hörselnedsättning eller dövhet.

Rikssjukvårdsnämnden beslutade även att återremittera frågan om tillstånd för viss kraniofacial rikssjukvård. I dag bedrivs den vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, medan också Karolinska universitetssjukhuset har ansökt om att få utföra viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård.

Rikssjukvårdsnämnden ansåg att några aspekter behöver belysas ytterligare och valde att återremittera frågan till Socialstyrelsen. Till exempel ville nämnden ha patientperspektivet mer belyst samt huruvida det är lämpligt med ett eller två tillstånd.