Viktigt följa upp minnesstörningar efter ECT

Publicerad:
Patienter upplever ibland långvariga minnesstörningar i samband med ECT. Forskningen har dock inget svar på om det är en effekt av den svåra depressionen i sig eller behandlingen. Socialstyrelsen understryker därför vikten av information, regelbunden uppföljning samt ökat stöd till patienter med dessa problem.

Elbehandling, ECT, används vid några av de allvarligaste och potentiellt livshotande sjukdomstillstånden inom psykiatrin. Framförallt ges behandlingen vid svåra depressioner, vid uttalad självmordsrisk samt där tidigare behandling trots upprepade försök inte gett effekt. 

– För de allra flesta av dessa patienter har ECT snabb och god effekt, ungefär 90 procent blir återställda, därför rekommenderas också behandlingen i våra  nationella riktlinjer, säger Astrid Lindstrand, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Samband saknas i forskningen

Bland de 10 procent som inte upplever någon positiv effekt av behandlingen finns en ökad risk för att de negativa bieffekter som behandlingen kan ge upphov till upplevs som extra starka, framhåller patientföreningar.

Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg har tagit emot drygt hundratalet patientberättelser där beskrivningar av biverkningar, ofta långvariga minnesstörningar, återkommer. Att ECT kan ge kortare störningar på minnet är känt. Dessa kan bestå upp till några veckor efter avslutad behandling, men något samband mellan ECT och långvariga minnesstörningar har forskningen däremot hittills inte kunnat påvisa.

– Minnesfunktionen är inte fullt ut beskriven i den vetenskapliga litteraturen, och även grundsjukdomen påverkar de kognitiva funktionerna som är avgörande för att minnet ska fungera normalt. Dessutom kan narkos, vissa läkemedel och stress påverka minnet, säger Sara Lundgren, utredare vid Socialstyrelsen.

Minska negativa effekter av ECT

Socialstyrelsen har därför utifrån bästa tillgängliga kunskap tagit fram en rapport om hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att minska de negativa effekterna av minnesstörningar efter ECT.

Socialstyrelsens bedömning är att det är viktigt att undersöka patientens minnesfunktioner före behandlingen och att patienten får möjlighet att förbereda sig på att minnet kan påverkas.

Det är också viktigt att verksamheten är organiserad så att den läkare som ordinerar behandlingen och vårdpersonalen som utför behandlingen löpande följer upp dess effekt och påverkan på minnet, dels direkt efter behandlingen, dels sex månader efter avslutad behandling.

Av vikt är även att vården erbjuder individuellt anpassade åtgärder om man konstaterar minnesstörning hos en patient efter utredning, som inte kan förklaras av en pågående depression eller motsvarande. Liksom att även personal inom psykiatrin som inte arbetar med ECT har kännedom om behandlingens effekt och biverkningar.

Socialstyrelsen har tidigare kartlagt omfattningen av behandlingen i hälso- och sjukvården, tagit fram ett meddelandeblad om skyldigheten att ge information om ECT till patienter och anhöriga, genomfört en tillsyn som bland annat visade att det inte genomfördes bedömningar av kognitiva funktioner på ett systematiskt och strukturerat sätt samt konstaterat en underrapporering av ECT till patientregistret.