Publicerad:
Idag den 7 april är det Världshälsodagen och i år är temat diabetes. Sjukdomen har ökat kraftigt i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det ungefär 9 procent av den vuxna befolkning som är drabbad. Mest ökar sjukdomen i låg- och medelinkomstländer.

I ett pressmeddelande skriver WHO att viktiga faktorer som drivit på den snabba ökningen av diabetes är övervikt och fetma. Världshälsoorganisationen poängterar vikten av att länderna arbetar förebyggande och erbjuder behandling för att stoppa ökningen.

Diabetes har under en lång tid varit ett prioriterat område för Socialstyrelsen. År 1999 kom de första nationella riktlinjerna som handlade om vård vid diabetes hos vuxna. Sedan dess har riktlinjerna uppdaterats regelbundet.

– Senast år 2015 gjorde Socialstyrelsen en komplett revidering av riktlinjerna, inklusive indikatorer och målnivåer, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Graviditetsdiabetes

Ett angeläget delområde är graviditetsdiabetes. Många kvinnor som får graviditetsdiabetes får senare typ 2-diabetes. Det är därför viktigt att fånga upp dessa kvinnor och försöka motverka den utvecklingen. På senare år har studier visat att högt blodsocker under graviditeten också ger en ökad risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det medför även hälsorisker för barnet.

Ett sätt att motverka den globala ökningen av diabetes är att arbeta aktivt för att diagnostisera och behandla graviditetsdiabetes. Under 2015 publicerade Socialstyrelsen en rekommendation om gränsvärden för graviditetsdiabetes, som ansluter till WHOs rekommendation.

Förebyggande arbete

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot ohälsosamma levnadsvanor betonas även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

– Riktlinjerna innehåller rekommendationer om olika typer av rådgivande samtal och anger i vilka fall det är angeläget att hälso- och sjukvården erbjuder detta till den enskilda, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

För att stödja vården i att arbeta efter riktlinjerna har Socialstyrelsen bland annat tagit fram en webbutbildning om samtal om matvanor. Till utbildningen finns en nyligen uppdaterad guide med exempel på hur utbildningen kan användas som kompentensutveckling.